A A A A A

God: [God's Love]


1 Corinthefue 13:13
Nzoka nde, sikʼoyo, makambo oyo misato ewumelaka: kondima, elikya mpe bolingo. Nzoka nde, oyo eleki motuya kati na yango, ezali nde bolingo.

1 Jean 3:1
Bolingo oyo Tata apesa biso ezali monene mingi penza mpo ete tobengama bana ya Nzambe! Mpe tozali bongo! Yango wana mokili eyebi biso te, mpo eyebaki mpe Nzambe te.

1 Jean 4:7-8
[7] Balingami, tolingana moko na moko, pamba te bolingo ewuti na Nzambe. Mpe moto nyonso oyo azali na bolingo azali mwana ya Nzambe mpe ayebi Nzambe.[8] Moto oyo azangi bolingo, ayebi Nzambe te; pamba te Nzambe azali bolingo.

1 Jean 4:16-19
[16] Mpe, tosiʼtoyeba mpe tondima bolingo oyo Nzambe azali na yango mpo na biso. Nzambe azali bolingo: mpe moto oyo azali kati na bolingo, azali kati na Nzambe mpe Nzambe azali kati na ye.[17] Na ndenge oyo nde bolingo ezali komonana ete ezali ya kokoka kati na biso, mpo ete tozala na kobanga ta na mokolo ya kosambisama, pamba te bomoi na biso kati na mokili oyo ekokani na oyo ya Kristo.[18] Na bolingo, kobanga ezalaka te. Kasi bolingo oyo ezali ya kokokaelongolaka kobanga, pamba te kobanga ememaka mitungisi elongo na yango. Mpe moto oyo abangaka azali naino ya kokoka te kati na bolingo.[19] Tozali na bolingo, mpo Nzambe alingaki biso liboso.

Galatiefue 2:20
Basibabaka ngai na ekulusu elongo na Klisto; mpe nazali na bomoi te, kasi Klisto nde moto azali na bomoi kati na ngai. Bomoi oyo nazali na yango sikʼoyo kati na nzoto, nazali na yango na nzela ya kondima kati na Mwana ya Nzambe, ye alingaki ngai mpe amikabaki mpo na ngai.

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

Jean 15:13
Moto moko te azali na bolingo monene koleka moto oyo akabi bomoi na ye mpo na baninga na ye.

Romefue 5:8
Kasi tala ndenge nini Nzambe alakisi biso bolingo na ye: wana tozalaki nanu bato ya masumu, Klisto akufaki mpo na biso.

ÉphÈsefue 2:4-5
[4] Kasi Nzambe oyo atondi na mawa, mpo na bolingo na ye oyo eleki monene, oyo alingaki biso na yango,[5] atako tozalaki naino bakufi mpo na masumu na biso, apesaki biso bomoi elongo na Kristo. Bobiki mpo na ngolu.

1 Pierre 5:6-7
[6] Yango wana, bomikitisa na nse ya loboko ya nguya, oyo ya Nzambe, mpo akoka kotombola bino na tango oyo ekoki.[7] Bobwaka epai na ye makambo nyonso oyo etungisaka bino, Pamba te ye moto abatelaka bino.

Romefue 8:37-39
[37] Kasi kati na makambo oyo nyonso, tozali solo balongi na nzela na Ye oyo alinga biso.[38] Pamba te, nazali kondima ete ezala kufa to bomoi, ba-anjelu to milimo mabe, makambo ya mikolo oyo to makambo oyo ekoya, banguya ya ndenge na ndenge,[39] banguya ya likolo to ya se ya mabele, to eloko mosusu oyo Nzambe akela: eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo ya Nzambe, kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®