A A A A A

God: [God's Grace]


ÉphÈsefue 2:8-9
[8] Pamba te, bobiki mpo na ngolu, na nzela ya kondima. Mpe yango ewuti na bino te, kasi ezali likabo ya Nzambe;[9] yango ezali te mbuma ya misala oyo bosalaki, mpo ete moto moko te amikumisa.

Tite 2:11
Pamba te, Nzambe asiʼalakisi ngolu na ye mpo na lobiko ya bato nyonso.

Romefue 11:6
Nzoka nde, soki koponama yango esalamaki na ngolu, boye ezali likambo ya misala te; soki te, ngolu ekozala lisusu ngolu te.

Sa nga bé yôli'n 15:11
Te! Biso tondimaka ete tobikisami na ngolu ya Nkolo Yesu, kaka ndenge moko mpe na bango.”

Hébreu 4:16
Bongo topusana na elikya nyonso pene-pene na Kiti ya bokonzi ya ngolu, mpo ete bayokela biso mawa mpe tomona ngolu oyo ekosalisa biso na tango malamu.

Sa nga bé yôli'n 20:32
Sikʼoyo, nazali kokaba bino na maboko ya Nzambe mpe ya Liloba na ye na ngolu. Ye azali na makoki ya kolendisa bino mpe ya kopesa bino libula elongo na basantu nyonso.

Jacques 4:6
Kasi Nzambe azali kopesa biso bolamu oyo eleki monene. —Tala makambo Makomi ezali koloba: Nzambe atelemelaka bato ya lofundu, kasi apesaka ngolu na ye na bato oyo bamikitisa.

ÉphÈsefue 1:7
Tokangolami kati na ye na nzela ya makila na ye, mpe tozwi bolimbisi ya masumu. Na ndenge wana nde Nzambe alakisaki biso bomengo ya ngolu na ye,

Romefue 5:1-2
[1] Yango wana, lokola tokomi bato ya sembo na nzela ya kondima, tozali na kimia elongo na Nzambe, na nzela ya Nkolo na biso Yesu Klisto.[2] Na nzela na Ye, tozwi ndingisa, na nzela ya kondima, ya kozwa ngolu oyo tozali kowumela kati na yango. Esengo na biso ewuti na elikya oyo tozali na yango ete tokobika nkembo na Nzambe.

Tite 3:7
mpo ete, na ngolu na ye, tokoka kokoma bato na sembo na miso ya Nzambe, mpe tokoka kozwa bomengo ya bomoi ya seko oyo totielaka elikya.

Romefue 3:20-24
[20] Yango wana, moto moko te akoki koloba ete azali sembo liboso ya Nzambe mpo na kokokisa misala ya Mobeko. Pamba te, Mobeko elakisaka moto ete asali masumu.[21] Kasi sikʼoyo Nzambe atalisi polele ndenge nini akomisaka bato sembo liboso na Ye na nzela ya Mobeko te, ndenge Mobeko mpe Basakoli batatola yango.[22] Bato nyonso oyo bandimaka bazwaka bosembo yango na nzela ya kondima Yesu Klisto, pamba te bokeseni ezali te kati na bato:[23] bato nyonso basali masumu mpe bazangi nkembo ya Nzambe,[24] kasi bakomi bato ya sembo na ofele, na ngolu na Ye, na nzela ya lisiko kati na Klisto Yesu.

Jean 1:17
Pamba te, Mibeko epesamaki na nzela ya Moyize; kasi ngolu mpe bosolo eyaki na nzela ya Yesu-Kristo.

2 Timothée 2:1
Bongo yo mwana na ngai, zua makasi na yo kati na ngolu oyo ezali kati na Yesu Kristo.

2 Timothée 1:9
Abikisa biso mpe abenga biso mpo tozala na bomoi ya bosantu; ezali te mpo na misala oyo tozalaki, kasi mpo na mabongisi mpe ngolu na ye moko. Ngolu oyo apesaki biso kati na Kristo Yesu liboso ya ebandeli ya tango,

2 Corinthefue 12:9
Kasi Ye azongiselaki ngai: “Ngolu na ngai ekoki mpo na yo, pamba te nguya na ngai ekokisamaka kati na bolembu.” Yango wana, nakomikumisa na esengo nyonso mpo na bolembu na ngai, mpo ete nguya ya Klisto ezala kati na ngai.

Romefue 3:24
kasi bakomi bato ya sembo na ofele, na ngolu na Ye, na nzela ya lisiko kati na Klisto Yesu.

Sa nga bé yôli'n 20:24
Nzoka nde, nazali komona bomoi na ngai lokola eloko pamba; eloko oyo eleki motuya mpo na ngai ezali: kosukisa malamu momekano na ngai ya kokima mbangu mpe kokokisa mosala oyo Nkolo apesaki ngai, ya kosakola sango malamu ya ngolu na Nzambe.

1 Pierre 5:10
Kasi tango bokosilisa komona pasi mpo na mwa tango moke, Nzambe ya ngolu nyonso, oyo abenga bino na nkembo na ye ya seko kati na Kristo, ye moko akokomisa bino bato ya kokoka, akolendisa bino, akopesa bino makasi, mpe akotelemisa bino ngwi.

ÉphÈsefue 2:4-9
[4] Kasi Nzambe oyo atondi na mawa, mpo na bolingo na ye oyo eleki monene, oyo alingaki biso na yango,[5] atako tozalaki naino bakufi mpo na masumu na biso, apesaki biso bomoi elongo na Kristo. Bobiki mpo na ngolu.[6] Mpe Nzambe asekwisa biso elongo na Kristo mpe avandisa biso elongo na ye na bisika ya likolo, kati na Kristo Yesu.[7] Asalaki bongo mpo na kolakisa na batango nyonso oyo ekoya, monene ya bomengo ya ngolu na ye, oyo alakisaki biso na bolamu na ye, kati na Kristo Yesu.[8] Pamba te, bobiki mpo na ngolu, na nzela ya kondima. Mpe yango ewuti na bino te, kasi ezali likabo ya Nzambe;[9] yango ezali te mbuma ya misala oyo bosalaki, mpo ete moto moko te amikumisa.

Romefue 2:8-10
[8] Kasi kanda mpe somo mpo na bato oyo batelemelaka Ye, baboyaka bosolo mpe balandaka nzela ya mabe.[9] Solo, minyoko mpe mitungisi ezali kozela moto nyonso oyo asalaka mabe: liboso Bayuda, mpe na sima, bato ya bikolo ya bapaya;[10] kasi nkembo, lokumu mpe kimia ezali kozela moto nyonso oyo asalaka malamu: liboso Bayuda, mpe na sima, bato ya bikolo ya bapaya.

1 Corinthefue 15:10
Kasi oyo nazali lelo, nazali yango mpo na ngolu na Nzambe, mpe ngolu na Ye epai na ngai ezali ya pamba te. Nasalaki mosala mingi koleka bango nyonso, nzoka nde, ezali ngai te, ezali nde ngolu ya Nzambe oyo ezali kati na ngai.

ÉphÈsefue 2:5
atako tozalaki naino bakufi mpo na masumu na biso, apesaki biso bomoi elongo na Kristo. Bobiki mpo na ngolu.

Tite 2:11-12
[11] Pamba te, Nzambe asiʼalakisi ngolu na ye mpo na lobiko ya bato nyonso.[12] Ngolu yango ezali koteya biso ete, toboya kozanga botosi na makamboya Nzambe mpe toboya baposa ya mokili; mpe na tango oyo tozali, tozala bato ya komibatela malamu, bato ya bosembo, mpe bato oyo batosaka makambo ya Nzambe,

2 Corinthefue 12:8-9
[8] Mpo na yango, nabondelaki Nkolo mbala misato, mpo ete nzube yango elongwa na nzoto na ngai.[9] Kasi Ye azongiselaki ngai: “Ngolu na ngai ekoki mpo na yo, pamba te nguya na ngai ekokisamaka kati na bolembu.” Yango wana, nakomikumisa na esengo nyonso mpo na bolembu na ngai, mpo ete nguya ya Klisto ezala kati na ngai.

Jean 1:14
Liloba akomaki moto mpe avandaki kati na biso. Tomonaki nkembo na ye, nkembo ya Mwana moko kaka, oyo ewutaki na Tata; ye atondaki na ngolu mpe solo.

ÉphÈsefue 4:7
Moko moko na biso bapesaki ye makabo, ndenge Kristo ye moko alingaki kopesa.

2 Pierre 1:2
Tika ete ngolu mpe kimia ezala na bino ya mingi penza, na nzela ya koyeba Nzambe mpe Yesu Nkolo na biso.

Romefue 1:7
Epai na bino nyonso oyo bozali na Rome, balingami ya Nzambe, oyo bobengama mpo ete bozala basantu: Tika ete ngolu mpe kimia oyo ewuti na Nzambe Tata na biso mpe na Nkolo Yesu Klisto ezala na bino.

Romefue 5:17
Pamba te, soki na nzela ya lisumu ya moto moko, kufa ezwaki bokonzi, boye bomoi mpe ezali na bokonzi na nzela ya moto moko: Yesu Klisto, epai ya bato oyo bazwi bomengo ya ngolu na Nzambe mpe likabo ya bosembo.

Jean 1:16
Mpe wuta na kotondisama ya ngolu na ye, biso nyonso tozwaki mapamboli likolo ya mapamboli.

Tite 2:11-14
[11] Pamba te, Nzambe asiʼalakisi ngolu na ye mpo na lobiko ya bato nyonso.[12] Ngolu yango ezali koteya biso ete, toboya kozanga botosi na makamboya Nzambe mpe toboya baposa ya mokili; mpe na tango oyo tozali, tozala bato ya komibatela malamu, bato ya bosembo, mpe bato oyo batosaka makambo ya Nzambe,[13] awa tozali kozela elikya ya esengo, komonana ya nkembo ya Nzambe na biso Monene mpe Mobikisi Yesu Kristo.[14] Amipesaki ye moko mpo na biso, mpo ete akangola biso na mabe nyonso, mpe mpo apetola mpo na ye moko, bato oyo bazali ya ye moko, baoyo bazali na posa monene mpo na kosala misala ya malamu.

Romefue 5:2
Na nzela na Ye, tozwi ndingisa, na nzela ya kondima, ya kozwa ngolu oyo tozali kowumela kati na yango. Esengo na biso ewuti na elikya oyo tozali na yango ete tokobika nkembo na Nzambe.

2 Corinthefue 6:1
Lokola tozali kosala elongo na Nzambe, tozali kolendisa bino ete bozwa ngolu ya Nzambe na pamba te.

2 Thessaloniquefue 1:12
Na bongo kombo ya Nkolo na biso Yesu ekozwa lokumu kati na bino, mpe bino kati na ye, na lolenge ya ngolu ya Nzambe na biso mpe ya Nkolo Yesu Kristo.

1 Timothée 1:13-16
[13] ngai moto nazalaki liboso moto oyo azalaki kotiola ye, konyokolo ye, mpe kofinga ye; kasi ayokelaki ngai mawa, pamba te nazalaki koyeba te makambo nazalaki kosala, mpe nazalaki na kondima te.[14] Bongo Nkolo na biso atondiselaki ngai ngolu na ye, elongo nakondima, mpe bolingo oyo ezali kati na Kristo Yesu.[15] Maloba oyo ezali ya solo mpe ezali ya kokoka mpo ete endimama: “Yesu Kristo ayaki na mokili mpo na kobikisa bato ya masumu”, bongo ngai nazali moto ya mabe koleka bango nyonso.[16] Kasi ezali mpo na tina wana nde Nzambe ayokelaki ngai mawa, mpo ete kati na ngai, ngai moto ya mabe koleka bato nyonso ya masumu, Kristo Yesu akoka kolakisa kokanga motema na ye oyo ezangi ndelo, mpo ete nazala ndakisa mpo na bato oyo bakondima ye mpe bakozwa bomoi ya seko.

Romefue 6:23
Pamba te, lifuti ya lisumu ezali kufa, kasi likabo ya ofele ya Nzambe ezali bomoi ya seko kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

Romefue 3:23
bato nyonso basali masumu mpe bazangi nkembo ya Nzambe,

2 Corinthefue 9:8
Nzambe azali na makoki ya kotondisa bino na mapamboli ya lolenge nyonso, mpo ete na tango nyonso mpe kati na makambo nyonso, bozwa biloko oyo bozali na yango posa, mpe bozala lisusu na oyo bokosala na yango misala nyonso ya malamu, ndenge ekomama:

Jacques 2:8
Nzokande, soki bozali kokokisa Mibeko ya Bokonzi ya Nzambe, oyo ezali kati na Makomi: Linga moninga na yo ndenge omilingaka yo moko, wana, bozali kosala malamu.

1 Jean 5:3
Pamba te kolinga Nzambe ezali nde kobatela Mibeko na ye. Mpe Mibeko na ye ezali pasi te,

2 Pierre 3:9
Nkolo azali kowumela te mpo na kokokisa elaka na ye, ndenge bato mosusu bazali kokanisa yango. Azali kokanga motema mpo na bino, alingi te ete moto moko abunga, kasi bato nyonso babongola mitema.

Sa nga bé yôli'n 2:38
Piere azongiselaki bango: —Bobongola mitema mpe moko na moko kati na bino azwa libatisi na Kombo ya Yesu Klisto mpo ete masumu na bino elimbisama. Bongo, bokozwa likabo ya Molimo Mosantu.

Romefue 3:27
Boye, tina nini ya komikumisa? Tina ezali te! Na nini? Na misala? Te, kasi na nzela ya kondima.

Jacques 2:12
Bolobaka mpe bosalaka misala lokola bato oyo bakosambisa bango nanzela ya Mibeko oyo epesaka bonsomi.

Romefue 7:12
Boye, Mobeko ezali bule mpe mitindo ezali bule, sembo mpe malamu.

Romefue 1:16
Nazali na soni te mpo na sango malamu, pamba te ezali nguya ya Nzambe mpo na lobiko ya bato nyonso oyo bandimaka: liboso mpo na Bayuda, mpe sima, mpo na bato ya bikolo ya bapaya.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®