A A A A A

God: [Free Will]


1 Corinthefue 10:13
Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

2 Pierre 3:9
Nkolo azali kowumela te mpo na kokokisa elaka na ye, ndenge bato mosusu bazali kokanisa yango. Azali kokanga motema mpo na bino, alingi te ete moto moko abunga, kasi bato nyonso babongola mitema.

Galatiefue 5:13
Pamba te, bino bandeko na ngai, bobengama mpo bozala na bonsomi, esengeli te ete bosalela bonsomi na bino lokola nzela mpo na kosalela mosuni, kasi bosalisana bino na bino kati na bolingo.

Jean 7:17
Soki moto aponi kosala mokano ya Nzambe, akoyeba soki mateya na ngai ewuti na Nzambe to mpe nalobaka na kombo na ngai moko.

Marc 8:34
Bongo abengaki ebele ya bato elongo na bayekoli na ye, mpe alobaki na bango: —Soki moto alingi kolanda ngai, esengeli amiboya ye moko, amema ekulusu na ye, mpe alanda ngai.

Sa nglô yile 3:20
Tala, natelemi na porte mpe nazali kobeta. Soki moto ayoki mongongo na ngai mpe afungoli porte, nakokota epai na ye, mpe nakolia na ye elongo, mpe ye elongo na ngai.

Romefue 6:23
Pamba te, lifuti ya lisumu ezali kufa, kasi likabo ya ofele ya Nzambe ezali bomoi ya seko kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

Romefue 13:2
Boye, moto oyo aboyi kotosa bakonzi ya leta, azali nde kotombokela mabongisi oyo Nzambe asila kotia, boye bato oyo basalaka bongo, bamibendelaka nde etumbu mpo na bango moko.

Romefue 10:9-10
[9] Soki otatoli na monoko na yo ete Yesu azali Nkolo, mpe ondimi na motema na yo ete Nzambe asekwisaki ye kati na bakufi, okobika.[10] Pamba te, kondima oyo ekomisaka bato sembo ewutaka na motema, mpe litatoli oyo ebikisaka bato ebimaka nde na monoko.

Galatiefue 5:16-17
[16] Kasi nalobi na bino boye: botika Molimo atambusa bomoi na bino, na bongo bokotosa te kosala makambo oyo baposa ya nzoto etindaka.[17] Pamba te, baposa ya nzoto elingaka makambo oyo Molimo alingaka te; ndenge moko mpe Molimo alingaka makambo oyo baposa ya nzoto elingaka te. Bango mibale bazali na etumba, mpo ete bokoka te kosala makambo oyo bolingaka kosala.

Jean 1:12-13
[12] Kasi bato nyonso oyo bayambaki ye, baoyo bandimaki kombo na ye, apesaki bango makoki ya kokoma bana na Nzambe.[13] Babotami bana na nzela ya mbotama ya bomoto te, na posa ya bomoto te, to mpe na mokano ya moto te, kasi na mokano ya Nzambe.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®