A A A A A

God: [Who God Is]


Colossesfue 1:16
Pamba te, biloko nyonso ekelama na nzela na ye: biloko oyo ezali na likolo mpe oyo ezali na nse, biloko oyo emonanaka, na oyo emonanaka te, ata bokonzi mpe lokumu, bakonzi mpe banguya; biloko nyonso ekelama na nzela na ye mpe mpo na ye.

Hébreu 1:3
Mwana azali kongenga ya nkembo ya Nzambe, mpe elilingi ya bomoto na ye, mpe azali kosimba biloko nyonso na nguya ya maloba na ye. Mpe sima ya kopetola bato na masumu na bango, azali kovanda na Likolo, na loboko ya mobali ya Nzambe ya nguya nyonso.

Hébreu 4:12
Pamba te Liloba ya Nzambe ezali na bomoi mpe na nguya; ekotaka koleka kutu mopanga oyo ezali na mino na ngambo nyonso mibale, ekomaka kino na kokabola elimo na molimo, mikuwa na mafuta oyo ezalaka na kati ya mikuwa; mpe etalaka malamu-malamu makanisi mpe mikano ya mitema ya bato.

Jean 1:1
Na ebandeli Liloba azalaki mpe Liloba azalaki elongo na Nzambe, mpe Liloba azalaki Nzambe.

Jean 1:14
Liloba akomaki moto mpe avandaki kati na biso. Tomonaki nkembo na ye, nkembo ya Mwana moko kaka, oyo ewutaki na Tata; ye atondaki na ngolu mpe solo.

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

Jean 4:24
Nzambe azali Molimo, mpe esengeli ete baoyo basambelaka ye, basambela ye na molimo mpe na solo.

1 Jean 1:5
Oyo ezali Sango toyokaki epai na ye mpe tozali koyebisa bino: Nzambe azali moi; mpe kati na ye, molili ezali ata moke te.

1 Jean 4:8
Moto oyo azangi bolingo, ayebi Nzambe te; pamba te Nzambe azali bolingo.

1 Jean 4:16
Mpe, tosiʼtoyeba mpe tondima bolingo oyo Nzambe azali na yango mpo na biso. Nzambe azali bolingo: mpe moto oyo azali kati na bolingo, azali kati na Nzambe mpe Nzambe azali kati na ye.

Jean 17:3
Nzokande bomoi ya seko ezali nde: bayeba yo Nzambe moko kaka mpe ya solo, mpe Yesu Kristo oyo yo otindaki.

Sa nglô yile 1:1
Emoniseli ya Yesu Kristo, oyo Nzambe apesaki ye mpo alakisa na basalina ye makambo oyo esengeli kosalama noki. Alakisaki makambo yango tango atindaki anzelu na ye epai ya mosali na ye Jean,

Sa nglô yile 22:13
Ngai nazali Alfa mpe Omega, moto ya liboso mpe moto ya suka, ebandeli mpe suka.

Romefue 5:8
Kasi tala ndenge nini Nzambe alakisi biso bolingo na ye: wana tozalaki nanu bato ya masumu, Klisto akufaki mpo na biso.

Sa nglô yile 1:17-18
[17] Tango namonaki ye, nakweyaki na makolo na ye lokola moko akufi. Bongo asimbaki ngai na loboko na ye ya mobali mpe alobaki: —Kobanga te! Ngai nazali moto ya liboso mpe moto ya suka.[18] Nazali na bomoi; nakufaki, mpe tala sikʼoyo nazali na bomoi mpo na libela na libela! Mpe nasimbi bafungola ya liwa, na oyo ya mboka ya bakufi.

2 Timothée 3:16-17
[16] Pamba te, Makomi nyonso ekomama na nguya ya Nzambe, mpe ezalina tina mingi mpo na koteya bato, mpo na kopamela bato, mpo na kobongisa bato, mpe mpo na kolakisa bato ete batambola na bomoi ya malamu,[17] mpo ete moto ya Nzambe azala ya kokoka mpe ya kokoka malamu-malamumpo na kosala misala nyonso ya malamu.

Jean 10:30-33
[30] Ngai na Tata, tozali se moko.[31] Bongo Bayuda balokotaki lisusu mabanga mpo na koboma ye.[32] Yesu alobaki na bango: —Nalakisi bino makamwisi mingi ya minene, oyo ewutaki epai ya Tata; bongo bolingi koboma ngai na mabanga mpo na likamwisi nini?[33] Bayuda bazongiselaki ye: —Tolingi koboma yo te mpo na likamwisi moko boye, kasi mpo ozali kofinga Nzambe. Mpe, mpo yo ozali moto, kasi ozali koloba ete ozali Nzambe.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost