English
A A A A A

God: [Commandments]

Marc 10:19
Oyebi Mibeko: Kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, koloba litatoli ya lokuta te, kokosa moninga te, tosa tata na yo mpe mama na yo.

Luc 18:20
Oyebi Mibeko: “Kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, koloba litatoli ya lokuta te, tosa tata mpe mama na yo!”

Matthieu 22:34-40
[34] Tango bafarizeo bayokaki ete Yesu akangisaki Basaduseo monoko, bango mpe basanganaki esika moko.[35] Bongo moko na kati na bango azalaki molakisi ya Mibeko, ayaki komeka Yesu na motuna oyo:[36] —Moteyi, Mobeko nini eleki monene na kati ya Mibeko nyonso?[37] Yesu azongiselaki ye: —Linga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, mpe na makanisi na yo nyonso![38] Oyo nde mobeko ya liboso mpe oyo eleki monene.[39] Mobeko ya mibale, oyo ekokani na yango, yangʼoyo: Linga moninga na yo lokola omilingaka yo moko.[40] Mibeko nyonso mpe mateya ya baprofeta ezali na kati ya mibeko oyo mibale!

Romefue 13:9
Pamba te, mobeko lokola: kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, kolula te mpe nyonso oyo etikali, elobami na mokuse kati na liloba oyo: “Linga moninga na yo lokola yo moko.”

Matthieu 19:16-19
[16] Moto moko ayaki pene-pene ya Yesu, mpe atunaki: —Moteyi, likambo nini ya malamu esengeli nasala mpo nazwa Bomoi ya seko?[17] Yesu azongiselaki ye: —Mpo na nini otuni ngai mpo na likambo oyo ezali malamu? Moto moko kaka azali malamu. Soki olingi kokota na Bomoi, tosa Mibeko![18] Moto yango atunaki: —Mibeko nini yango? Yesu azongisaki: — Koboma te, kosala kindumba te, koyiba te, koloba litatoli ya lokuta te,[19] tosa tata mpe mama na yo, mpe linga moninga na yo lokolo omilingaka yo moko!

Matthieu 22:36-40
[36] —Moteyi, Mobeko nini eleki monene na kati ya Mibeko nyonso?[37] Yesu azongiselaki ye: —Linga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, mpe na makanisi na yo nyonso![38] Oyo nde mobeko ya liboso mpe oyo eleki monene.[39] Mobeko ya mibale, oyo ekokani na yango, yangʼoyo: Linga moninga na yo lokola omilingaka yo moko.[40] Mibeko nyonso mpe mateya ya baprofeta ezali na kati ya mibeko oyo mibale!

Matthieu 10:17-22
[17] Kasi bokeba, pamba te bakofunda bino na tribunale ya Bayuda; mpe bakobeta bino bafimbo na bandako na bango ya mayangani.[18] Ya solo, bakomema bino liboso ya bayangeli mpe liboso ya mikonzi minene mpo na ngai; na bongo nde, bokozwa nzela ya kotatola kombo na ngai epai na bango mpe epai ya bato ya bikolo mosusu.[19] Tango bakokanga bino, bomitungisa te mpo na makambo oyo bokoloba, pamba te, maloba ya koloba ekobima kaka na tango wana.[20] Mpo ekozala bino te bato bokoloba, kasi ekozala nde Molimo ya Tata na bino nde akoloba na minoko na bino.[21] Ndeko moko akoteka ndeko na ye mpo abomisa ye; tata akoteka mwana na ye; bana bakotombokela baboti na bango mpe bakobomisa bango.[22] Bato nyonso bakoyina bino mpo na ngai. Kasi moto oyo akotia molende kino na suka, akobika.

Romefue 13:8-14
[8] Bozala na niongo ya moto te, kaka niongo ya kolingana bino na bino, pamba te, moto oyo alingaka bato, akokisi makambo nyonso oyo Mobeko esengaka.[9] Pamba te, mobeko lokola: kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, kolula te mpe nyonso oyo etikali, elobami na mokuse kati na liloba oyo: “Linga moninga na yo lokola yo moko.”[10] Moto oyo azali na bolingo, asalaka moninga na ye mabe te. Yango wana, kolinga moninga ezali kokokisa Mobeko.[11] Lokola boyebi malamu soki tokomi tango nini: ezali tango ya kolamuka na pongi; pamba te, lelo, lobiko ekomi pene na biso koleka tango oyo tondimaki.[12] Butu esili kowumela mpe tongo elingi kotana. Yango wana, tobwaka misala ya molili mpe tolata bibundeli ya pole.[13] Totambola na bizaleli ya moyi: na lokoso te, na kolangwa masanga te, na kindumba mpe na ekobo te, na koswana mpe na zuwa te.[14] Kasi bolata Nkolo Yesu Klisto, mpe bokokisa te baposa ya nzoto oyo ezali kotungisa biso.

Marc 12:28-34
[28] Molakisi moko ya Mibeko ayokaki bango tango bazalaki kotiana tembe. Mpe awa amonaki ete Yesu azongiselaki bango biyano malamu; apusanaki mpe atunaki ye: —Na kati ya mibeko nyonso, mobeko nini eleki na tina?[29] Yesu azongisaki: —Mobeko eleki na tina yangʼoyo: Boyoka bato ya Isayele; Nkolo Nzambe na biso azali kaka Nkolo moko.[30] Linga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, na makanisi na yo nyonso mpe na makasi na yo nyonso![31] Ya mibale yangʼoyo: Linga moninga na yo lokola yo moko. Mobeko mosusu oyo eleki oyo wana mibale ezali te.[32] Bongo Molakisi ya Mibeko alobaki na ye: —Olobi malamu Moteyi, olobi solo ete Nzambe azali kaka moko, mpe mosusu lokola ye azali te.[33] Kolinga ye na motema na yo mobimba, na mayele na yo nyonso mpe na makasi na yo nyonso, mpe na makasi na yo nyonso, mpe kolinga moninga na yo lokola yo moko, yango ezali na tina mingi koleka kotumbela Nzambe mpe kopesa ye makabo.[34] Tango Yesu amonaki ete Molakisi ya Mibeko azongisaki eyano na ndenge ya mayele, alobaki na ye: —Ozali mosika te na Bokonzi ya Nzambe! Bongo moto ata moko te amekaki lisusu kotuna ye motuna.

Jean 14:15
—Soki bolingaka ngai, bobatela mitindo na ngai.

Matthieu 19:18
Moto yango atunaki: —Mibeko nini yango? Yesu azongisaki: — Koboma te, kosala kindumba te, koyiba te, koloba litatoli ya lokuta te,

Jean 15:10
Soki bobateli mitindo na ngai, bokowumela kati na bolingo na ngai, ndenge ngai nabatelaki mitindo ya Tata na ngai, mpe nazali kowumela kati na bolingo na ye.

Matthieu 5:17
Bokanisa te ete ngai naye mpo na kolongola Mibeko to mpe mateya ya baprofeta; naye mpo na kolongola yango te, kasi mpo na kokokisa yango.

Jean 15:12-17
[12] Motindo na ngai yangoʼoyo: bolingana bino na bino ndenge ngai nalingaka bino.[13] Moto moko te azali na bolingo monene koleka moto oyo akabi bomoi na ye mpo na baninga na ye.[14] Bino bozali baninga na ngai, soki bozali kosala oyo natindi bino.[15] Nakobenga bino lisusu basali te, pamba te mosali ayebaka te makambo oyo nkolo na ye asalaka. Kasi bino, nabengi bino baninga na ngai, mpo nasiʼnayebisi bino makambo nyonso oyo nayokaki na Tata na ngai![16] Ezali bino te bato boponaki ngai, kasi ngai moto naponaki bino. Napesaki bino mosala mpo bokende mpe bobota mbuma, mbuma oyo ekowumela. Bongo Tata akopesa bino nyonso oyo bokosenga ye na kombo na ngai.[17] Motindo napesi bino yangʼoyo: bolinganaka bino na bino.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®