A A A A A

God: [Viruses / Diseases]


Sa nglô yile 6:3-8
[3] Tango afungolaki lizita ya mibale, nayokaki ekelamo ya mibale elobaki: —Yaka![4] Bongo mpunda mosusu ebimaki, ezalaki ya motane penza. Moto oyo afandelaki yango bapesaki ye mopanga moko ya monene, mpe nguya ya kolongola kimia na mokili, mpo ete bato babomana bango na bango.[5] Tango afungolaki lizita ya misato, nayokaki ekelamo ya misato elobaki: —Yaka! Tango natalaki, namonaki mpunda ya mwindu. Moto oyo afandelaki yango asimbaki eloko oyo bamekelaka kilo.[6] Bongo nayokaki mongongo moko na kati ya bikelamo minei ya bomoi, elobaki: —Kilo moko ya farine mpo na deni moko, mpe kilo misato ya orjempo na deni moko. Kasi kobebisa mafuta te mpe vino te.[7] Tango afungolaki lizita ya minei, nayokaki mongongo ya ekelamo ya minei, elobaki: —Yaka![8] Natalaki mpe namonaki mpunda moko ya langi ya mayi ya pondu. Moto oyo afandelaki yango, kombo na ye: “Liwa”. Mpe mboka ya bakufi ezalaki kolanda ye na sima. Bapesaki ye nguya ya koboma bato na eteni moko na kati ya biteni minei ya mokili, na mopanga, na nzala, na maladi, mpe na banyama ya zamba oyo ya kanda penza.

2 Corinthefue 4:7
Kasi tomemaka bomengo yango kati na mbeki ya mabele, mpo ete nguya monene ya Nzambe emonana, kasi nguya na biso bato te.

Jacques 4:10
Bomikitisa liboso ya Nkolo, mpe ye akotombola bino.

Matthieu 6:24
—Moto moko te akoki kosalela bakonzi mibale. Pamba te, akoyina moko mpe akolinga mosusu, to akokangama na moko mpe akoboya oyo mosusu: bokoki kosalela Nzambe na mbongo te.

Philippesfue 4:6
Bomitungisa na eloko ata moko te, kasi na makambo nyonso, bolakisa baposa na bino epai ya Nzambe, na nzela ya mabondeli, bisengeli, elongo na matondi.

Jacques 1:2-6
[2] Bandeko na ngai, bomona yango lokola likambo moko ya esengo mingi, na tango bozali kokutana na komekama ya ndenge na ndenge.[3] Pamba te boyebi ete, tango kondima na bino ezali kokutana na komekama, yango ekobota kokanga motema.[4] Kokanga motema esengeli esilisa mosala na yango, mpo ete bokoka kokoma bato oyo bakola mpe oyo bazali ya kokoka, mpe oyo bazangi ata eloko moko te.[5] Soki moto moko na kati na bino azangi bwania, abondela Nzambe, mpe Nzambe akopesa ye yango; Pamba te Nzambe apesaka na bato nyonso na motema malamu mpe na kopamela te.[6] Kasi tango azali kobondela, esengeli andima, atia tembe te. Pamba te moto oyo atiaka tembe azali lokola mbonge ya ebale, oyo mopepe ezali koningisa mpe kobwaka epai na epai.

Sa nglô yile 9:15-19
[15] Bongo afungolaki baanzelu yango minei, baoyo bazalaki ya kobongisama mpo na ngonga wana, mokolo wana, sanza wana, mpe mbula wana, mpo ete baboma eteni moko ya misato ya bato nyonso.[16] Bayebisaki ngai talo ya basoda oyo babutaki likolo ya bampunda mpo na etumba, bazalaki: bankoto nkama mibale.[17] Tala ndenge namonaki na emoniseli bampunda na basoda oyo bamemaka bampunda: balataki bibende oyo basoda bazalaki kolata mpo na komibatela na etumba; bibende yango ezalaki ya motane lokola moto, ya langi ya bule ya pete-pete, mpe ya langi ya mosaka. Mitu ya bampunda yango ezalaki lokola oyo ya bantambwe; mpe moto, molinga, na sufulu ezalaki kobima na minoko na yango.[18] Eteni moko ya misato ya bato nyonso ekufaki mpo na bapasi misato oyo: moto, molinga mpe sufulu oyo ezalaki kobima na minoko na yango.[19] Pamba te, nguya ya bampunda ezalaki na minoko mpe na mikila na yango; mpo mikila na yango ezalaki lokola banyoka. Mikila yango ezalakina mitu, mpe ezalaki konyokola bato na mikili wana.

Marc 13:32-37
[32] Mpo na likambo etali mokolo wana to ngonga, moto moko te ayebi yango, ata baanzelu na likolo, ata Mwana, kasi kaka Tata nde ayebi yango.[33] Bokeba! Bokengela! Pamba te boyebi te tango nini yango ekoya.[34] Ekozala lokola moto akeyi mobembo, atiki ndako na ye, mpe apesi mokumba na basali na ye. Apesi mosali moko na moko mosala na ye, mpe atindi mokengeli ya porte akengela malamu.[35] Yango wana bokengela, pamba te boyebi te tango nini nkolo ya ndako akozonga, na pokwa, to na midi ya butu, to tango soso elelaka, to na tongo.[36] Pamba te soki aye na mbalakaka, esengeli te akuta bino bokufa na pongi.[37] Makambo oyo nalobi na bino, nazali koloba yango mpe na bato nyonso: “Bokengela!”

Luc 21:5-38
[5] Bato mosusu bazalaki koloba mpo na Ndako ya Nzambe, ndenge yango ekomaki ngeli-ngeli mpo na mabanga ya kitoko, mpe mpo na makabo oyo bato bazalaki kopesa na Nzambe. Kasi Yesu alobaki na bango:[6] —Nyonso oyo bozali komona, na mikolo ekoya, libanga ata moko te ekotikala likolo ya libanga mosusu, nyonso ekopanzana![7] Bongo bango batunaki ye: —Moteyi, makambo wana ekosalama tango nini? Elembo nini ekolakisa biso ete makambo wana esengeli kosalama?[8] Yesu azongisaki: —Bokeba, moto moko te akosa bino. Pamba te bato mingi bakoya na kombo na ngai, mpe bakoloba: “Ezali ngai”, mpe “Tango ekomi pene!” Bolanda bango te![9] Tango bokoyoka basango ya bitumba mpe ya mobulu, bobanga te. Pamba te makambo wana nyonso esengeli kosalama liboso, kasi suka ekoya noki te.[10] Bongo alobaki na bango: —Ekolo moko ekobunda na ekolo mosusu, mpe bokonzi moko ekobunda na bokonzi mosusu.[11] Mabele ekoningana makasi penza, nzala makasi mpe bamaladi ya mabe ekongala na bisika mingi, makambo ya somo mpe bilembo ya minene ekomonana wuta na Likolo.[12] —Kasi liboso ya makambo wana, bakokanga bino, bakonyokola bino, bakosambisa bino na bandako ya mayangani mpe bakotia bino na boloko. Mpe mpo na kombo na ngai, bakomema bino liboso ya bakonzi mpe liboso ya bayangeli.[13] Makambo yango ekopesa bino nzela ya kotatola kombo na ngai.[14] Botia likambo oyo kati na mitema na bino: bomitungisa te mpo na ndenge bokomilongisa.[15] Pamba te, ngai moko nakopesa bino maloba mpe bwania, oyo banguna na bino nyonso bakokoka te kozongisa eyano to kotia na yango tembe.[16] Baboti na bino, bandeko na bino ya mibali, bato oyo boyebani na bango, mpe baninga na bino, bakoteka bino mpe bakobomisa basusu kati na bino.[17] Bato nyonso bakoyina bino mpo na kombo na ngai.[18] Kasi ata suki moko te ya motu na bino ekobunga![19] Pamba te, soki botelemi ngwi, nde bokobika.[20] —Tango bokomona Yeruzalem bazingi yango na mapinga ya basoda, boyeba ete tango na yango ya kopanzana ekomi pene-pene.[21] Bongo bato oyo bakozala na Yudea esengeli bakima na bangomba; baoyo bakozala na kati ya Yeruzalem esengeli babima; mpe baoyo bakozala na bilanga bakota te na kati na yango.[22] Pamba te, mikolo wana ekozala mikolo ya etumbu monene, oyo makambo nyonso ekomama ekokokisama.[23] Mawa mingi na basi oyo bakozala na zemi mpe na baoyo bakobanda komelisa bana na mikolo wana! Pamba te, pasi ekozala monene na ekolo oyo, mpe etumbu ekokweyila bato oyo.[24] Bakoboma bango na mopanga mpe bakomema bango na bowumbu na bikolo nyonso. Bapakano bakonyata Yeruzalem kino tango ya Bapakano ekokoka.[25] —Bongo bilembo ya kokamwa ekomonana na moi, na sanza, mpe na minzoto. Na mokili, bato bakotonda na somo mpe kobanga mpo na lokito monene ya ebale mpe ya bambonge na yango.[26] Bato bakokufa na somo mpo na kobanga makambo oyo ekokweya na mokili, pamba te banguya ya likolo ekoningana.[27] Bongo bakomona Mwana na Moto akoya kati na mapata na nguya mpe na nkembo monene.[28] Tango makambo wana ekobanda kosalama, botelemisa mitu mpe boyika mpiko, pamba te, kokangolama na bino ekomi pene-pene.[29] Bongo alobaki na bango lisapo oyo: —Botala nzete ya figi mpe nzete mosusu nyonso.[30] Soki bomoni makasa na yango ebandi kobima, boyebi ete tango ya mbula ekomi pene-pene.[31] Bino mpe ndenge moko, tango bokomona makambo wana esalami, boyeba ete Bokonzi ya Nzambe ekomi pene-pene.[32] Ya solo na lobi na bino: bato ya tango oyo bakokufa te, liboso ete makambo wana nyonso esalama.[33] Likolo mpe nse ekoleka, kasi Maloba na ngai ekoleka te.[34] Bokeba mpo ete mitema na bino ekoma kilo te mpo na lokoso ya kolia, kolangwa masanga, mpe mpo na mitungisi ya bomoi, mpo ete mokolo wana ekanga bino te na mbalakata.[35] Pamba te, mokolo yango ekokweyela bato nyonso ya mokili mobimba lokola monyama.[36] Bokengela malamu mpe bobondelaka tango nyonso, mpo bomonana ete bozali ya kokoka mpo na kokima makambo wana nyonso oyo esengeli koya, mpe mpo bokoka kotelema liboso ya Mwana na Moto![37] Na moi, Yesu azalaki koteya na lopango ya Ndako ya Nzambe, bongo na butu azalaki kobima mpe kokende kolala na ngomba oyo babengaka ngomba ya banzete ya olive.[38] Mpe na tongo, bato nyonso bazalaki koya epai na ye na lopango ya ndako ya Nzambe, mpo na koyoka ye.

Matthieu 24:1-35
[1] Tango Yesu azalaki kobima na lopango ya Ndako ya Nzambe, bayekoli bayaki pene-pene na ye mpo na kolakisa ye ndenge batongaki Ndako yango.[2] Kasi Yesu alobaki na bango: —Bomoni nyonso oyo! Nalobi na bino ya solo, libanga ata mokote ekotikala likolo ya libanga mosusu. Nyonso ekopanzana![3] Tango Yesu avandaki na ngomba ya banzete ya Olive, bayekoli na ye bayaki kaka bango moko mpo na kotuna ye: —Yebisa biso, tango nini makambo wana ekosalama; elembo nini ekolakisa koya na yo mpe suka ya mokili![4] Yesu azongiselaki bango: —Bokeba ete moto moko te akosa bino.[5] Pamba te, bato mingi bakoya na kombo na ngai mpe bakoloba: “Nazali Kristo” mpe bakokosa bato mingi penza.[6] Bokoyoka basango ya bitumba mpe makelele ya bitumba; bokeba, bobanga te, pamba te, makambo yango esengeli kosalama, kasi wana ekozala naino suka ya mokili te.[7] Ekolo moko ekobunda na ekolo mosusu, bokonzi moko ekobunda na oyo mosusu. Nzala ekozala makasi penza mpe mabele ekoningana na bisika mingi.[8] Makambo nyonso wana ekozala kaka ebandeli ya bapasi oyo mwasi ayokaka soki alingi kobota.[9] Bongo, bakokaba bino mpo na konyokola bino mpe bakoboma bino. Bikolo nyonso ekoyina bino mpo na kombo na ngai.[10] Na tango wana, bato mingi bakotika kondima, bakotekana mpe bakoyinana.[11] Baprofeta mingi ya lokuta bakobima mpe bakokosa bato ebele.[12] Lokola mabe ekobakisama, bolingo ya bato mingi ekokita.[13] Kasi moto oyo akokanga motema kino na suka, akobika.[14] Sango malamu ya Bokonzi ekoteyama na mokili mobimba mpo ezalalitatoli na bikolo nyonso. Bongo na tango wana nde, suka ya mokili ekoya![15] —Yango wana tango bokomona eloko ya somo, oyo ebebisaka, oyo moprofeta Daniele alobaki, etelemi na Esika ya bosantu—moto oyo azali kotanga ayeba malamu tina ya makambo oyo—[16] bato oyo bakozala na Yudea bakima na bangomba.[17] Moto oyo akozala likolo ya ndako, akita te mpo na kokende kozwabiloko oyo ezali na ndako na ye.[18] Moto oyo akozala na bilanga, azonga te na ndako mpo na kokamataelamba na ye.[19] Mawa mingi penza na mikolo wana, mpo na basi oyo bakozala na bazemi mpe baoyo bakozala komelisa bana mabele![20] Bobondela mpo ete mokolo oyo bokokima ezala na tango ya malili makasi te to na mokolo ya saba.[21] Pamba te, pasi ekozala ya somo, na ndenge ete pasi ya ndenge wanaemonana naino te banda mokili ebanda kino sikʼoyo; mpe pasi ya ndengewana ekozala lisusu te.[22] Mpe soki ayeyisaki mikolo yango mokuse te, mbele ata moto moko te akokaki kobika; kasi ayeyisaki yango mokuse mpo na bato oyo ye apona.[23] —Na tango wana, soki moto alobi na bino: “Boyoka! Kristo azali awa” to “Azali kuna!”, bondimela ye te.[24] Pamba te, ba-Kristo ya lokuta na baprofeta ya lokuta bakobima. Bakosala bilembo ya minene mpe makamwisi mpo na koluka nzela ya kokosa ata bato oyo Nzambe apona, soki yango ekokaki kosalama.[25] Nasiʼnakebisi bino liboso![26] Soki moto alobi na bino: “Botala, azali na esobe”, bokende te. To “Azali awa, na esika ya kobombama”, bondima yango te.[27] Pamba te, koya ya Mwana ya Moto ekozala ndenge kongenga ya nkake ebimaka na Este mpe engengaka kino na Weste.[28] Esika ebembe ezali, bandeke oyo eliaka ebembe esanganaka wana.[29] Mbala moko, sima ya pasi ya mikolo wana, Moyi ekokoma molili, sanza ekongenga lisusu te, minzoto ekokweya wuta likolo, mpe banguya ya likolo ekoningana.[30] Bongo elembo ya Mwana ya moto ekomonana na Likolo; mpe bato ya bikolo nyonso ya mokili bakolela, mpe bakomona Mwana ya moto akoya na likolo ya mapata, na nguya nyonso mpe na kembo monene.[31] Mpe akotinda baanzelu na ye elongo na lokito monene ya kelelo; bongo bango bakosangisa bato nyonso oyo ye apona na bipai nyonso minei ya mokili, banda na suka moko ya likolo kino na oyo mosusu.[32] Bolanda mateya ya nzete ya figi. Soki bitape na yango ekomi pete-pete, mpe makasa na yango ebandi kobima, wana boyebi ete tango ya mbula ekomi pene-pene.[33] Bino mpe ndenge moko, tango bokomona makambo wana nyonso, boyeba ete Mwana ya moto akomi pene-pene na porte.[34] Nalobi na bino ya solo: bato ya tango oyo, bakoleka te, liboso ete makambo wana esalama.[35] Likolo mpe nse ekolela, kasi maloba na ngai ekoleka te!

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®