A A A A A

God: [Unconditional Love]


1 Jean 4:16-18
[16] Mpe, tosiʼtoyeba mpe tondima bolingo oyo Nzambe azali na yango mpo na biso. Nzambe azali bolingo: mpe moto oyo azali kati na bolingo, azali kati na Nzambe mpe Nzambe azali kati na ye.[17] Na ndenge oyo nde bolingo ezali komonana ete ezali ya kokoka kati na biso, mpo ete tozala na kobanga ta na mokolo ya kosambisama, pamba te bomoi na biso kati na mokili oyo ekokani na oyo ya Kristo.[18] Na bolingo, kobanga ezalaka te. Kasi bolingo oyo ezali ya kokokaelongolaka kobanga, pamba te kobanga ememaka mitungisi elongo na yango. Mpe moto oyo abangaka azali naino ya kokoka te kati na bolingo.

1 Pierre 4:8
Liboso ya makambo nyonso, bolingana mingi penza moko na moko, Pamba te bolingo ezipaka masumu ebele.

Colossesfue 3:14
Mpe likolo ya makambo wana nyonso bobakisa bolingo, mpo yango ezali singa oyo ezali kokangisa bato na ndenge oyo ekoki penza.

ÉphÈsefue 2:8
Pamba te, bobiki mpo na ngolu, na nzela ya kondima. Mpe yango ewuti na bino te, kasi ezali likabo ya Nzambe;

ÉphÈsefue 5:25
Mibali bolinga basi na bino ndenge mpe Kristo alingaki Lingomba mpe amikabaki ye moko mpo na yango,

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

1 Corinthefue 13:7
Bolingo elimbisaka makambo nyonso, bolingo endimaka makambo nyonso, bolingo etiaka elikya na makambo nyonso, bolingo eyikaka mpiko na makambo nyonso.

1 Corinthefue 13:13
Nzoka nde, sikʼoyo, makambo oyo misato ewumelaka: kondima, elikya mpe bolingo. Nzoka nde, oyo eleki motuya kati na yango, ezali nde bolingo.

1 Jean 3:1
Bolingo oyo Tata apesa biso ezali monene mingi penza mpo ete tobengama bana ya Nzambe! Mpe tozali bongo! Yango wana mokili eyebi biso te, mpo eyebaki mpe Nzambe te.

1 Jean 3:16
Tala ndenge tokoyeba soki bolingo ezali nini: Yesu Kristo akabaki bomoi na ye mpo na biso. Biso mpe, tosengeli kokaba bomoina biso mpo na bandeko na biso.

1 Jean 4:8
Moto oyo azangi bolingo, ayebi Nzambe te; pamba te Nzambe azali bolingo.

Jean 14:21
Moto oyo andimi mitindo na ngai mpe azali kobatela yango, ye nde alingaka ngai. Mpe moto oyo alingaka ngai, Tata na ngai akolinga ye; ngai mpe nakolinga ye, mpe nakomimonisa epai na ye!

Jean 15:12-13
[12] Motindo na ngai yangoʼoyo: bolingana bino na bino ndenge ngai nalingaka bino.[13] Moto moko te azali na bolingo monene koleka moto oyo akabi bomoi na ye mpo na baninga na ye.

Luc 6:27
—Kasi nalobi boye na bino baoyo bozali koyoka ngai: Bolinga banguna na bino, bosala makambo ya malamu na bato oyo bayinaka bino.

Romefue 3:23
bato nyonso basali masumu mpe bazangi nkembo ya Nzambe,

Romefue 5:5-8
[5] Nzoka nde, elikya ekosaka te, pamba te Nzambe asopaki bolingo na ye na mitema na biso, na nzela ya Molimo Mosantu oyo apesaki biso.[6] Solo, wana tozalaki nanu bato na bolembu, Klisto akufaki mpo na bato ya masumu na tango oyo Nzambe abongisaki.[7] Ezali pasi komona moto kondima kokufa mpo na moto ya sembo; tango mosusu moto akoki kondima kokufa mpo na moto ya malamu.[8] Kasi tala ndenge nini Nzambe alakisi biso bolingo na ye: wana tozalaki nanu bato ya masumu, Klisto akufaki mpo na biso.

Romefue 8:35
Nani akokabola biso na bolingo ya Klisto? Pasi, somo, minyoko, nzala, kozanga bilamba, likama to mopanga?

Romefue 12:9-10
[9] Tika ete bolingo ezala na lokuta te. Boyina makambo ya mabe mpe bokangama makasi na makambo ya malamu:[10] —mpo na bondeko, bolingana makasi bino na bino; —mpo na lokumu, bozala bato ya liboso ya kopesa yango na bato mosusu;

Tite 3:4-5
[4] Kasi tango bolamu mpe bolingo ya Nzambe Mobikisi na biso emonanaki,[5] abikisaki biso; soki abikisaki biso, ezali te mpo na misala ya malamu oyo tosalaki, kasi ezali mpo na mawa na ye. Abikisaki biso na nzela ya kosukola biso na mbotama ya sika mpe na nzela ya kokomisa biso bato ya sika na nguya ya Molimo Mosantu,

1 Jean 4:9-10
[9] Tala ndenge Nzambe alakisaki biso bolingo na ye: Atindaki Mwana na ye moko kaka kati na mokili, mpo ete tozala na bomoi na nzela na ye.[10] Bolingo yango emonani na likambo oyo: ezali biso te bato tolingaki Nzambe, kasi ezali ye moto alingaki biso, mpe atindaki Mwana na ye mpo azala likabo mpo na masumu na biso.

Jean 13:34-35
[34] Mobeko ya sika oyo napesi bino, yango oyo: Bolingana bino na bino. Ndenge ngai nalingaka bino, bino mpe bolingana bino na bino.[35] Soki bolingani bino na bino, na ndenge wana nde bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai!

1 Corinthefue 13:4-7
[4] Bolingo ekangaka motema, bolingo esalisaka bato, bolingo elulaka te, bolingo emikumisaka te, bolingo emitondisaka na lolendo te.[5] Bolingo esalaka te likambo oyo ebongi te, bolingo elukaka bolamu na yango moko te, bolingo esilikaka te, bolingo ekanisaka mabe te.[6] Bolingo esepelaka te na makambo ya bosembo te, kasi esepelaka na bosolo.[7] Bolingo elimbisaka makambo nyonso, bolingo endimaka makambo nyonso, bolingo etiaka elikya na makambo nyonso, bolingo eyikaka mpiko na makambo nyonso.

Matthieu 5:43-48
[43] Bayokaki balobaki ete: “linga moninga na yo mpe yina monguna na yo”.[44] Kasi ngai nalobi na bino: bolinga banguna na bino mpe bosambela mpo na baoyo banyokolaka bino![45] Na ndenge wana nde, bokozala bana ya Tata na bino oyo azali na likolo. Pamba te, ye angengisaka moi na ye likolo ya bato ya malamu mpe likolo ya batu mabe; anokisaka mbula na ye likolo ya bato na sembo mpe likolo ya bato oyo bazali sembo te.[46] Soki bolingaka kaka bato oyo balingaka bino, lifuti nini bokozwa? Boni, bafutisi mpaku basalaka mpe bongo te?[47] Soki bopesaka mbote kaka na bandeko na bino, likambo nini ya kokamwa bosalaka? Boni, bapakano basalaka mpe bongo te?[48] Yango wana, bozala bato ya kokoka ndenge Tata na bino ya Likolo azali ya kokoka.

1 Corinthefue 1:1-13
[1] Polo, oyo abengama na mokano na Nzambe mpo na kozala ntoma na Klisto Yesu, mpe ndeko na biso Sostene,[2] epai ya Lingomba ya Nzambe oyo ezali na Korinto, baoyo Nzambe abulisa kati na Klisto Yesu mpe abenga mpo ete bazala basantu, elongo na bato nyonso oyo, na bisika nyonso, babelelaka Kombo ya Nkolo na biso Yesu Klisto, oyo azali Nkolo na bango mpe Nkolo na biso:[3] Tika ete ngolu mpe kimia kowuta na Nzambe Tata na biso mpe na Nkolo Yesu Klisto ezala na bino.[4] Napesaka tango nyonso matondi epai na Nzambe mpo na bino, na tina ngolu na Ye oyo epesamela bino kati na Klisto Yesu.[5] Pamba te, kati na Klisto, botondisamaki na bomengo na makambo nyonso, koleka na oyo nyonso etali maloba mpe boyebi;[6] pamba te, litatoli na biso mpo na Klisto emonisamaki malamu penza epai na bino.[7] Yango wana, bozangi ata likabo moko te ya molimo, wana bozali kozela komonisama ya Nkolo na biso Yesu Klisto.[8] Ezali Ye nde akolendisa bino kino na suka, mpo ete bozala na pamela ata moko te na mokolo ya Nkolo na biso Yesu Klisto.[9] Nzambe oyo abengaki bino na lisanga elongo na Mwana na Ye Nkolo na biso Yesu Klisto, akokisaka bilaka na Ye.[10] Bandeko, nazali kobondela bino na Kombo ya Nkolo na biso Yesu Klisto: bozala na boyokani bino na bino mpe bokabwani ezala te kati na bino; nzoka nde, bozala motema moko mpe makanisi moko.[11] Bandeko na ngai, bato oyo bavandaka na ndako ya Kloe bayebisaki ngai ete koswana ezali kati na bino.[12] Tala makambo oyo nalingi koloba: Moko kati na bino azali koloba: “Ngai nazali moto ya Polo;” mpe mosusu azali koloba: “Ngai nazali moto ya Apolosi;” mosusu azali koloba: “Ngai nazali moto ya Piere;” mpe mosusu azali koloba: “Ngai nazali moto ya Klisto.”[13] Boni, Klisto akabwana? Ezali Polo nde babakaki na ekulusu mpo na bino? To na kombo na ye nde bozwaki libatisi?

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®