A A A A A

God: [Time]


2 Corinthefue 6:2
Pamba te, Nzambe alobi: “Na tango ya malamu, nayanolaki yo; mpe na mokolo ya lobiko, nasalisaki yo.” Nzoka nde, tango ya malamu ezali nde sikʼoyo; lelo nde ezali mokolo ya lobiko.

1 Jean 2:17
Nzokande mokili na baposa na yango ezali koleka, kasi moto oyo asalaka mokano ya Nzambe azali na bomoi libela na libela.

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

Jean 9:4
Lokola moi ezali naino, esengeli nasala misala na ye oyo atindaki ngai. Butu ezali koya, tango moto ata moko te akokoka kosala mosala.

Romefue 13:11
Lokola boyebi malamu soki tokomi tango nini: ezali tango ya kolamuka na pongi; pamba te, lelo, lobiko ekomi pene na biso koleka tango oyo tondimaki.

Marc 13:32-33
[32] Mpo na likambo etali mokolo wana to ngonga, moto moko te ayebi yango, ata baanzelu na likolo, ata Mwana, kasi kaka Tata nde ayebi yango.[33] Bokeba! Bokengela! Pamba te boyebi te tango nini yango ekoya.

2 Pierre 3:8-9
[8] Kasi, balingami, bobosana te likambo oyo: Mpo na Nkolo, mokolo moko ezali lokola bambula nkoto, mpe bambula nkoto ezali lokola mokolo moko.[9] Nkolo azali kowumela te mpo na kokokisa elaka na ye, ndenge bato mosusu bazali kokanisa yango. Azali kokanga motema mpo na bino, alingi te ete moto moko abunga, kasi bato nyonso babongola mitema.

Colossesfue 4:5-6
[5] Bozala bato ya bwanya kati na bizaleli na bino liboso ya bato oyo bazali bandimi te; mpe bosalela tango.[6] Tika ete masolo na bino ezala tango nyonso ya kotonda na ngolu mpe na elengi, mpo ete bokoka koyeba ndenge nini bosengeli kozongisa eyano na moto na moto.

ÉphÈsefue 5:15-17
[15] Bongo, bokeba mingi mpo na bizaleli na bino; bozala te lokola bato bazangi mayele, kasi bozala lokola bato oyo bazali na mayele.[16] Bosalela tango malamu, pamba te mikolo ezali mabe.[17] Yango wana bozala bazoba te, kasi boluka kososola soki mokano ya Nkolo ezali nini.

1 Thessaloniquefue 5:1-3
[1] Kasi mpo na oyo etali tango to mokolo, bandeko, tomoni ete ezali natina te mpo na kokomela bino:[2] pamba te, boyebi malamu ete Mokolo ya Nkolo ekoya lokola moyibi na kati ya butu.[3] Tango bato bakoloba: “Sikʼoyo tozali na kimia mpe tovandi nyee!”, bongo libebi ya mbalakaka ekokweyela bango, lokola bapasi ya mwasi oyo azali na zemi, mpe bakokoka kokima te.

Jacques 4:13-17
[13] Boyoka sikʼoyo bino bato bolobaka: “Lelo to lobi tokokende na vile boye, tokovanda kuna mbula mobimba mpe tokosala mombongo, bongo tokozwa mbongo mingi.”[14] Boyebi makambo oyo ekoya lobi? Pamba te, bomoi na bino ezali nini? Yango ezali kaka londende oyo emonanaka mwa tango moke, mpe na nsima elimwaka.[15] Tala ndenge bosengeli kolobaka: “Soki Nkolo alingi, tokozala nabomoi, mpe tokosala likambo oyo to oyo wana.”[16] Kasi sikʼoyo, bozali komikumisa kati na lofundu na bino. Boyeba ete, lofundu nyonso ya lolenge wana, ezali mabe.[17] Bongo, moto oyo ayebi kosala makambo ya malamu, kasi azali kosala yango te, asali masumu.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®