A A A A A

God: [Trinity]


1 Corinthefue 8:6
kasi mpo na biso, Nzambe azali kaka se moko, Ye nde azali Tata mpe Mokeli na nyonso, mpe biso tozali na bomoi mpo na Ye, mpe Nkolo azali kaka se moko, Ye Yesu Klisto. Nyonso esalema na nzela na Ye mpe biso tozali na bomoi mpo na Ye.

2 Corinthefue 3:17
Nzoka nde, Nkolo azali Molimo, mpe epai Molimo ya Nkolo azali, bonsomi mpe ezali wana.

2 Corinthefue 13:14
Ngai Polo, ntoma oyo abengamaki na bato te, to na nzela ya moto te, kasi na Yesu Klisto mpe na Nzambe Tata oyo asekwisaki ye kati na bakufi,

Colossesfue ۲:۹
Pamba te, kotondisama nyonso ya Bonzambe na lolenge ya nzoto evandi kati na Klisto.

Jean 1:14
Liloba akomaki moto mpe avandaki kati na biso. Tomonaki nkembo na ye, nkembo ya Mwana moko kaka, oyo ewutaki na Tata; ye atondaki na ngolu mpe solo.

Jean 10:30
Ngai na Tata, tozali se moko.

Luc 1:35
Anzelu azongiselaki ye: —Molimo Mosantu akokitela yo, mpe nguya ya Ye oyo Eleki Likolo ekozipa yo na elilingi na yango. Yango wana Mosantu oyo akobotama, bakobenga ye: Mwana na Nzambe.

Matthieu 1:23
Boyoka, elenge mwasi oyo ayebi naino mobali te, akozwa zemi. Akobota mwana mobali, mpe bakopesa ye kombo Emanuele; yango elingi koloba: Nzambe azali elongo na biso!

Matthieu 28:19
Yango wana bokende mpe bokomisa bato ya bikolo nyonso bayekoli nangai, bobatisa bango na kombo ya Tata, ya Mwana, mpe ya Molimo Mosantu.

Matthieu 3:16-17
[16] Tango Yesu azuaki libatisi, abimaki na mayi, likolo efungwamaki, mpe amonaki Molimo na Nzambe azalaki kokita lokola pijon, mpe ayaki likolo na ye.[17] Mpe mongongo ewutaki na likolo elobaki: —Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, asepelisaka ngai mingi!

Romefue 14:17-18
[17] Pamba te, Bokonzi ya Nzambe ezali te likambo ya kolia to komela, kasi ezali likambo ya bosembo, ya kimia mpe ya esengo kati na Molimo Mosantu,[18] pamba te, moto oyo asalelaka Klisto na lolenge oyo, asepelisaka Nzambe mpe bato bandimaka ye.

Luc 3:21-22
[21] Tango bato nyonso bazwaki libatisi, Yesu mpe azwaki libatisi. Awa azalaki kobondela, likolo efungwamaki[22] mpe Molimo Mosantu akitaki likolo na ye, na lolenge ya pijon. Bongo mongongo moko ewutaki na Likolo: —Ozali mwana na ngai ya bolingo; osepelisaka ngai mingi penza!

Jean 5:7-8
[7] Moto ya maladi azongisaki: —Tata, nazali na moto te oyo akoki kokitisa ngai na eziba soki mayi eningani. Tango nalingaka kokita na mayi, moto mosusu akitaka liboso na ngai.[8] Yesu alobaki na ye: —Telema, kamata litoko na yo mpe tambola!

1 Pierre ۱:۱-۲
[۱] Ngai Piere, mopostolo ya Yesu Kristo, natindi mokanda oyo epai ya bato oyo Nzambe apona, baoyo bazali na mikili ya bapaya, mpe bapalangana na Ponti, Galatia, Kapadosi, Azia mpe Bitini.[۲] Nzambe Tata apona bino na lolenge ya mabongisi na ye oyo abongisaliboso penza, mpe akomisa bino basantu na nzela ya Molimo na ye, mpo botosa Yesu Kristo mpe bokoma peto na makila na ye. Tika ete botonda na ngolu mpe na kimia.

2 Corinthefue 1:21-22
[21] Nzoka nde, Nzambe Ye nde alendisaka ezala biso to bino kati na Klisto, mpe Ye nde abulisa biso na nzela ya epakolami na Ye,[22] atia biso elembo na Ye lokola bomengo na Ye mpe atia Molimo na Ye kati na mitema na biso lokola ndanga ya bolamu oyo ekoya.

1 Corinthefue 12:4-6
[4] Ezali na makabo ya ndenge na ndenge, kasi Molimo azali kaka moko.[5] Ezali na balotomo ya ndenge na ndenge, kasi Nkolo azali kaka moko.[6] Lolenge ya kosalela Nkolo ezali ndenge na ndenge, kasi Nzambe azali kaka moko, Ye oyo asalaka nyonso kati na bato nyonso.

ÉphÈsefue 4:4-6
[4] Nzoto ezali kaka moko, Molimo mpe azali kaka moko; ndenge moko mpe, Nzambe abenga bino mpo na elikya kaka moko.[5] Nkolo azali kaka moko, kondima ezali kaka moko, mpe libatisi mpe ezali kaka moko.[6] Nzambe azali kaka moko, mpe azali Tata ya bato nyonso, ye oyo azali Nkolo ya nyonso, asalaka kati na nyonso, mpe azali kati na nyonso.

Colossesfue 1:15-17
[15] Ye azali elilingi ya Nzambe oyo amonanaka te, Abotami liboso ya oyo nyonso Nzambe akela.[16] Pamba te, biloko nyonso ekelama na nzela na ye: biloko oyo ezali na likolo mpe oyo ezali na nse, biloko oyo emonanaka, na oyo emonanaka te, ata bokonzi mpe lokumu, bakonzi mpe banguya; biloko nyonso ekelama na nzela na ye mpe mpo na ye.[17] Ye azali liboso ya biloko nyonso, mpe kati na ye nde biloko nyonso ezali na esika na yango.

Jean 14:9-11
[9] Yesu azongiselaki ye: —A a Filipi, banda kala nazali na bino elongo, mpe oyebaka ngai te? Moto oyo amoni ngai, amoni Tata. Bongo mpo na nini ozali koloba: “Lakisa biso Tata?”[10] Ondimi te ete ngai nazali kati na Tata mpe Tata azali kati na ngai? Maloba oyo nalobaka na bino, ewutaka na ngai moko te. Kasi Tata, ye oyo avandaka kati na ngai, ye moto azali kosala misala na ye.[11] Bondimela ngai ete nazali kati na Tata, mpe Tata azali kati na ngai. Soki bongo te, bondima ata mpo na misala oyo nazali kosala.

Philippesfue 2:5-8
[5] Tika ete makanisi na bino ezala ndenge moko lokola oyo Kristo Yesu azalaki na yango:[6] Ye oyo azalaki na lolenge ya Nzambe, kasi amonaki yango te lokola eloko ya kowelela,[7] kasi amikomisaki moto pamba, akomaki lokola mowumbu. Amikomisaki lokola moto, mpe amimonisaki na lolenge ya bato.[8] Amikitisaki penza, mpe atosaki kino na liwa, ata na liwa ya ekulusu.

Jean 10:30-36
[30] Ngai na Tata, tozali se moko.[31] Bongo Bayuda balokotaki lisusu mabanga mpo na koboma ye.[32] Yesu alobaki na bango: —Nalakisi bino makamwisi mingi ya minene, oyo ewutaki epai ya Tata; bongo bolingi koboma ngai na mabanga mpo na likamwisi nini?[33] Bayuda bazongiselaki ye: —Tolingi koboma yo te mpo na likamwisi moko boye, kasi mpo ozali kofinga Nzambe. Mpe, mpo yo ozali moto, kasi ozali koloba ete ozali Nzambe.[34] Yesu alobaki na bango: —Ekomama te na Mibeko na bino ete: Ngai nalobaki: Bozali banzambe?[35] Nzokande, Makomi ekoki koboyama te. Soki Mibeko na bino ezali kobenga “banzambe” baoyo Liloba ya Nzambe eyelaki bango,[36] bongo mpo na nini bozali koloba na ngai ete nazali kotiola Nzambe, awa nalobi: “Nazali Mwana na Nzambe,” pamba te Tata moto abulisaki ngai mpe atindaki ngai na mokili.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®