A A A A A

God: [Being Saved]


Sa nga bé yôli'n 16:31
Bazongiselaki ye: —Ndimela Nkolo Yesu mpe okobika yo elongo na libota na yo!

ÉphÈsefue 2:8-9
[8] Pamba te, bobiki mpo na ngolu, na nzela ya kondima. Mpe yango ewuti na bino te, kasi ezali likabo ya Nzambe;[9] yango ezali te mbuma ya misala oyo bosalaki, mpo ete moto moko te amikumisa.

Romefue 10:9-10
[9] Soki otatoli na monoko na yo ete Yesu azali Nkolo, mpe ondimi na motema na yo ete Nzambe asekwisaki ye kati na bakufi, okobika.[10] Pamba te, kondima oyo ekomisaka bato sembo ewutaka na motema, mpe litatoli oyo ebikisaka bato ebimaka nde na monoko.

Marc 16:16
Moto oyo akondima mpe akozwa libatisi akobika, kasi oyo akondima te akozwa etumbu.

ÉphÈsefue 2:8-10
[8] Pamba te, bobiki mpo na ngolu, na nzela ya kondima. Mpe yango ewuti na bino te, kasi ezali likabo ya Nzambe;[9] yango ezali te mbuma ya misala oyo bosalaki, mpo ete moto moko te amikumisa.[10] Pamba te, biso tozali bikelamo ya Nzambe, tokelama kati na Kristo Yesu mpo na kosala misala ya malamu, misala oyo Nzambe abongisa liboso penza, mpo biso tosala yango.

Romefue 10:13
mpo ete ekomama: “Moto nyonso oyo akobelela Kombo ya Nkolo, akobika.”

Matthieu 10:22
Bato nyonso bakoyina bino mpo na ngai. Kasi moto oyo akotia molende kino na suka, akobika.

Sa nga bé yôli'n 2:38
Piere azongiselaki bango: —Bobongola mitema mpe moko na moko kati na bino azwa libatisi na Kombo ya Yesu Klisto mpo ete masumu na bino elimbisama. Bongo, bokozwa likabo ya Molimo Mosantu.

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

Matthieu 25:31-46
[31] —Tango Mwana ya moto akoya kati na nkembo na ye, elongo na baanzelu nyonso, akovanda na Kiti na ye ya nkembo.[32] Bato nyonso ya mokili bakosangana liboso na ye. Akokabola bangondenge mobokoli akabolaka bameme na bantaba;[33] akotia bameme na loboko na ye ya mobali, mpe bantaba na loboko na ye ya mwasi.[34] Bongo mokonzi akoloba na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mobali: “Boya, bino bato Tata na ngai apambola, bozwa Bokonzi oyo babongisela bino, banda mokili esalama.[35] Pamba te, nanyokwamaki na nzala, mpe bopesaki ngai biloko ya kolia; nazalaki na posa ya mayi, mpe bopesaki ngai mayi ya komela; nazalaki mopaya, mpe boyambaki ngai;[36] nazangaki bilamba ya kolata, mpe bopesaki ngai; nazalaki malade, mpe boyaki kotala ngai; nakotaki na boloko, mpe boyaki kotala ngai!”[37] Bongo bato na sembo bakozongisela ye: “Nkolo, tango nini tomonaki yo ozalaki na nzala, mpe topesaki yo biloko ya kolia? To ozalaki na posa ya mayi, mpe topesaki yo mayi ya komela?[38] Tango nini tomonaki yo ozalaki mopaya mpe toyambaki yo, to ozangaki bilamba, mpe tolatisaki yo?[39] Tango nini tomonaki yo ozalaki na maladi to na boloko, mpe toyakikotala yo?”[40] Kasi Mokonzi akozongisela bango: “Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalaki yango ata na motomoko na kati ya bandeko na ngai oyo ya mike, boyeba ete bosalaki yango na ngai.”[41] Bongo akoloba na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mwasi: “Bolongwa na miso na ngai, bino bato bolakelama mabe. Bokende na moto oyo ekufaka te, oyo ebongisama mpo na zabolo mpe mpo na baanzelu na ye.[42] Pamba te, nazalaki na nzala, kasi bopesaki ngai biloko ya kolia te; nazalaki na posa ya mayi, kasi bopesaki ngai mayi ya komela te;[43] nazalaki mopaya, kasi boyambaki ngai te; nazangaki bilamba, kasi bolatisaki ngai te; nazalaki maladi mpe nakotaki boloko, kasi boyaki kotala ngai te!”[44] Bongo, bango bakozongisela ye: “Nkolo, tango nini tomonaki yo ozalaki konyokwama na nzala, to na posa ya mayi, to ozalaki mopaya, to ozangaki bilamba, to ozalaki maladi mpe okotaki boloko, bongo tosalisaki yo te?”[45] Bongo ye akozongisela bango: “Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalaki yango te ata na moto moko na kati ya bato oyo ya mike, boyeba ete bosalaki yango te epai na ngai.”[46] Bongo bakozwa etumbu ya seko, kasi bato sembo bakozwa bomoi ya seko.

Matthieu 7:21-23
[21] —Ezali te bato nyonso oyo balobaka na ngai: “Nkolo! Nkolo!”, nde bakokota na Bokonzi ya Likolo; kasi kaka oyo asalaka mokano ya Tata na ngai oyo azali na Likolo.[22] Na mokolo wana, bato mingi bakoloba na ngai: “Nkolo! Nkolo!”, tosakolaki makambo na kombo na yo te? Tobenganaki milimo mabe mpe tosalaki makambo mingi ya kokamwa na kombo na yo te?[23] Bongo ngai nakozongisela bango: “Bolongwa! Nayebi bino te! Bino bozalaki kosala mabe!”

Jean 3:3
Yesu azongisaki mpe alobaki na ye: —Nalobi na yo ya solo: moto moko te akoki komona Bokonzi ya Nzambe soki abotami mbotama ye sika te!

Romefue 3:23
bato nyonso basali masumu mpe bazangi nkembo ya Nzambe,

Jacques 2:24
Bomoni sikʼoyo ete, moto akomaka sembo liboso ya Nzambe na Nzela ya misala, kasi na nzela ya kondima kaka te.

Sa nga bé yôli'n 22:16
Boye, mpo na nini ozali kolekisa tango? Telema, zwa libatisi mpe belela Kombo ya Nkolo mpo ete opetolama na masumu na yo.”

Romefue 6:23
Pamba te, lifuti ya lisumu ezali kufa, kasi likabo ya ofele ya Nzambe ezali bomoi ya seko kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

2 Corinthefue 5:17
Yango wana, soki moto azali kati na Klisto, akomi ekelamu ya sika: makambo ya kala eleki mpe tala makambo ya sika esili koya!

Galatiefue 3:27
Pamba te, bino nyonso oyo bozwaki libatisi kati na Klisto, bosiʼbolata Klisto.

Luc 10:25-28
[25] Molakisi moko ya Mibeko atelemaki mpo na komeka Yesu; bongo atunaki: —Moteyi, esengeli nasala nini mpo nazwa bomoi ya seko?[26] Yesu atunaki ye: —Bokoma nini na Mibeko na biso? Makambo nini otangaka kuna?[27] Molakisi ya Mibeko azongisaki: —Linga Nkolo Nzambe na yo, na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, na makasi na yo nyonso, mpe na makanisi na yo nyonso; mpe linga moninga na yo lokola yo moko.[28] Yesu alobaki na ye: —Opesi eyano malamu; sala bongo mpe okozala na bomoi.

Jean 3:16-18
[16] Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.[17] Pamba te, Nzambe atindaki te Mwana na ye na mokili mpo apesa yango etumbu, kasi mpo ete mokili ebika na nzela na ye.[18] Oyo akondima ye, akozwa etumbu te kasi oyo akondima ye te, asiʼazwi etumbu pamba te aboyi kondima Mwana se moko ya Nzambe.

ÉphÈsefue 2:10
Pamba te, biso tozali bikelamo ya Nzambe, tokelama kati na Kristo Yesu mpo na kosala misala ya malamu, misala oyo Nzambe abongisa liboso penza, mpo biso tosala yango.

1 Corinthefue 12:13
Pamba te, biso nyonso tobatisamaki kaka na Molimo moko, mpo na kozala nzoto moko: ezala Bayuda to bato ya bikolo ya bapaya, ezala bawumbu to bansomi. Mpe biso nyonso tozwaki ya komela wuta na Molimo moko kaka wana.

2 Pierre 3:9
Nkolo azali kowumela te mpo na kokokisa elaka na ye, ndenge bato mosusu bazali kokanisa yango. Azali kokanga motema mpo na bino, alingi te ete moto moko abunga, kasi bato nyonso babongola mitema.

Sa nga bé yôli'n 17:30
Nzoka nde, lokola Nzambe atalaka te tango ya kozanga boyebi, sikʼoyo azali kosenga ete bato nyonso, na bisika nyonso oyo bazali, babongola mitema.

Jacques 2:18
Kasi moto akoki koloba: —Ozali na kondima, ngai nazali na misala.—Malamu! Lakisa ngai kondima na yo oyo ezangi misala, mpe ngai nakolakisa yo kondima na ngai na nzela ya misala oyo nasalaka.

Jean 8:24
Yango wana nalobaki na bino: “Bokokufa na masumu na bino.” Pamba te, soki bondimi te ete “Ngai nazali”, bokokufa na masumu na bino.

Luc 13:3
Ezali bongo te! Pamba e, bino mpe soki bobongwani te, bokokufa bino nyonso.

Jacques 2:14-17
[14] Bandeko na ngai, litomba ezali wapi soki moto alobi azali na Kondima mpe azali kolakisa yango na misala te? Kondima ya ndenge wana ekoki kobikisa ye?[15] Ndakisa: ndeko moko ya mobali to ya mwasi azangi bilamba ya kolata, to biloko ya kolia ya mokolo na mokolo;[16] soki moto moko na kati na bino alobi na bango: “Bokende na kimia, boyotela moto mpe bolia malamu”, kasi asali eloko moko te mpo na oyo bazali na yango posa mpo na nzoto na bango; bongo yango ezali na litomba nini?[17] Ndenge moko mpe mpo na kondima, soki ezangi misala, ezali ya kokufa.

Jean 6:47
Ya solo nalobi na bino: moto oyo andimi, azali na bomoi ya seko.

Jean 11:25-26
[25] Yesu alobaki na ye: —Ngai nazali lisekwa mpe bomoi. Moto oyo akondima ngai, akozala na bomoi, atako soki akufi.[26] Mpe moto nyonso oyo azali na bomoi, soki andimeli ngai, akokufa seko te! Ondimi yango?

Hébreu 6:4-6
[4] Pamba te, yango ekoki kosalama te mpo na baoyo basiʼbamona mwindaya Nzambe, baoyo basiʼbameka likabo ya likolo, baoyo basiʼbasangana na Molimo Mosantu,[5] baoyo basiʼbameka bolamu ya Liloba ya Nzambe mpe banguya ya mokili oyoezali koya;[6] soki bakweyi, bakoka kobenda bango lisusu mpo babongola motema, pamba te bazali lisusu kobaka Mwana ya Nzambe na ekulusu mpo na bango moko mpe bazali koyokisa ye soni na miso ya bato.

1 Jean 5:13
Nakomeli bino makambo oyo, bino baoyo bondimaka na kombo ya Mwana na Nzambe, mpo bokoka koyeba ete bozali na bomoi ya seko.

Jean 3:17
Pamba te, Nzambe atindaki te Mwana na ye na mokili mpo apesa yango etumbu, kasi mpo ete mokili ebika na nzela na ye.

Jean 14:6
Yesu azongiselaki ye: —Ngai nazali nzela, solo, mpe bomoi. Moto moko te akoki koya epai ya Tata soki aleki na nzela na ngai te.

2 Timothée 2:10
Yango wana, nazali kokanga motema na bapasi wana nyonso, mpona bolamu ya bato oyo Nzambe apona, mpo ete bango mpe bazua lobiko oyoezali kati na Kristo Yesu, elongo na kembo ya seko.

Romefue 8:29-30
[29] Pamba te, baoyo Nzambe ayeba wuta kala, abongisa bango mpe wuta kala mpo ete bakokana na Mwana na Ye, mpo ete azala Mwana ya liboso kati na bandeko ebele.[30] Ba-oyo abongisa wuta kala, abenga mpe bango, baoyo ye abenga, akomisa bango mpe bato ya sembo, mpe baoyo akomisa bato ya sembo, apesa bango mpe nkembo na Ye.

Matthieu 3:11
—Ngai nazali kobatisa bino na mayi mpo na kolakisa ete bosiʼbobongoli mitema. Kasi moto oyo akoya sima na ngai, aleki ngai na nguya mpe nakoki kutu te komema basapato na ye; ye moto akobatisabino na Molimo Mosantu mpe na moto.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®