A A A A A

God: [Plans]


Luc 14:28
Nani kati na bino soki alingi kotonga ndako ya etaze, liboso akovanda te mpo na koluka koyeba soki ndako yango ekosenga ye mbongo boni, mpe akotala te soki azali na mbongo oyo ekokoka kosilisa misala nyonso?

Romefue 8:28
Toyebi lisusu malamu ete, makambo nyonso esalamaka mpo na bolamu ya bato oyo balingaka Nzambe, baoyo abenga kolanda mokano na Ye.

Philippesfue 1:6
Ya solo, nazali na elikya ete, moto oyo abandaki mosala ya malamukati na bino, akosilisa yango kino na mokolo ya Yesu Kristo.

Jean 6:44
Pamba te, moto moko te akoki koya epai na ngai, soki Tata oyo atindaki ngai abendi ye te; mpe ngai, nakosekwisa ye na mokolo yasuka.

Jean 1:12-13
[12] Kasi bato nyonso oyo bayambaki ye, baoyo bandimaki kombo na ye, apesaki bango makoki ya kokoma bana na Nzambe.[13] Babotami bana na nzela ya mbotama ya bomoto te, na posa ya bomoto te, to mpe na mokano ya moto te, kasi na mokano ya Nzambe.

Sa nglô yile 17:8
Nyama oyo omonaki, oyo ezalaki liboso mpe sikʼoyo ezali te, ekobima na libulu ya molai mpe ekokende na libebi. Bongo bato oyo bavandaka na mokili, baoyo bakombo na bango ekomama te na Buku ya bomoi banda na ebandeli ya mokili, bakokamwa tango bakomona nyama wana. Pamba te, nyama yango ezalaki liboso mpe sikʼoyo ezali te; mpe ekoya lisusu.

Jacques 4:1-17
[1] Koswana mpe bitumba kati na bino ewutaka wapi? Boni, ewuti te na baposa na bino ya mabe oyo ebundaka kati na banzoto na bino?[2] Bolulaka biloko, kasi bozwaka yango te. Bobomaka mpe botondi na zuwa, kasi bokokaka te kozwa oyo bino bolingaka kozwa. Boswanaka mpe bobundaka bitumba. Mpe bozwaka te, Pamba te bosengaka Nzambe te.[3] Mpe tango bosengaka, bozwaka te; mpo bosengaka na makanisi ya mabe, ya kosepelisa kaka baposa na bino moko.[4] Bato na ekobo! Boyebi te ete kolinga mokili, ezali koyina Nzambe? Moto oyo alingi kozala moninga ya mokili, amikomisi monguna ya Nzambe.[5] To bokanisi ete Makomi ezali koloba Pamba? —Nzambe alingaka na zuwa mingi penza molimo oyo atia kati na biso.[6] Kasi Nzambe azali kopesa biso bolamu oyo eleki monene. —Tala makambo Makomi ezali koloba: Nzambe atelemelaka bato ya lofundu, kasi apesaka ngolu na ye na bato oyo bamikitisa.[7] Botosaka Nzambe mpe botelemela Zabolo, bongo ye akokima mosika na bino.[8] Boya pene-pene na Nzambe, mpe ye akoya pene-pene na bino. Bino bato ya masumu, bosukola maboko na bino. Bino bato ya mitema mibale, bopetola mitema na bino![9] Botala mpasi na bino, bosala matanga mpe bolela. Tika ete koseka na bino ebongwana kolela, mpe esengo na bino ekoma mawa.[10] Bomikitisa liboso ya Nkolo, mpe ye akotombola bino.[11] Bandeko na ngai, botonganaka te moko na moko. Moto oyo atongaka mpe asambisaka ndeko na ye, atongaka mpe asambisaka Mibeko. Nzokande, soki ozali kosambisa Mibeko, wana elakisi ete yo ozali moto oyoatosaka Mibeko te, kasi ozali zuzi na yango.[12] Nzokande, moto oyo apesa Mibeko mpe ye oyoazali zuzi, azali kaka moko, ye oyo akoki kobikisa mpe koboma. Bongo yo ozali nani, mpo osambisa moninga na yo?[13] Boyoka sikʼoyo bino bato bolobaka: “Lelo to lobi tokokende na vile boye, tokovanda kuna mbula mobimba mpe tokosala mombongo, bongo tokozwa mbongo mingi.”[14] Boyebi makambo oyo ekoya lobi? Pamba te, bomoi na bino ezali nini? Yango ezali kaka londende oyo emonanaka mwa tango moke, mpe na nsima elimwaka.[15] Tala ndenge bosengeli kolobaka: “Soki Nkolo alingi, tokozala nabomoi, mpe tokosala likambo oyo to oyo wana.”[16] Kasi sikʼoyo, bozali komikumisa kati na lofundu na bino. Boyeba ete, lofundu nyonso ya lolenge wana, ezali mabe.[17] Bongo, moto oyo ayebi kosala makambo ya malamu, kasi azali kosala yango te, asali masumu.

2 Pierre 3:9
Nkolo azali kowumela te mpo na kokokisa elaka na ye, ndenge bato mosusu bazali kokanisa yango. Azali kokanga motema mpo na bino, alingi te ete moto moko abunga, kasi bato nyonso babongola mitema.

1 Timothée 2:4
ye oyo alingi ete bato nyonso babika mpe bayeba makambo ya solo.

Matthieu 28:18-20
[18] Yesu ayaki epai na bango mpe alobaki: —Bokonzi nyonso, na Likolo mpe awa na nse epesami na maboko na ngai.[19] Yango wana bokende mpe bokomisa bato ya bikolo nyonso bayekoli nangai, bobatisa bango na kombo ya Tata, ya Mwana, mpe ya Molimo Mosantu.[20] Boteya bango batosa nyonso oyo natindaki bino. Boyeba ete nazali na bino mikolo nyonso, kino na suka ya mokili.

ÉphÈsefue 1:4
Pamba te apona biso kati na Kristo liboso ete mokili esalama, mpo ete tozala basantu mpe tozala na mabe moko te liboso na ye.

Hébreu 4:3
Pamba te, biso baoyo tondima, tozali kokota na bopemi wana, ndenge Nzambe alobaki: Yango wana, nalapaki ndayi kati na kanda na ngai: Bakokota te na bopemi na ngai! Alobaki bongo atako misala na ye esiʼesila wuta na tango asalaki mokili.

Romefue 3:10-18
[10] Ndenge ekomama: “Moto ya sembo azali te, ata moto moko te azali sembo;[11] moto ya mayele azali te, ata moto moko te alukaka Nzambe.[12] Bato nyonso babunga nzela, bango nyonso bamibebisa elongo, moto moko te asalaka malamu, ata moto moko te.[13] Minoko na bango ezali lokola lilita ya kofongwama; lolemo na bango mosala na yango kokosa. Bibebu na bango ezali na ngenge ya nyoka.[14] Minoko na bango etonda na makambo ya bololo mpe na bilakeli mabe.[15] Makolo na bango epotaka mbangu mpo na kosopa makila.[16] Na bisika nyonso oyo balekelaka, batikaka kaka libebi mpe bapasi.[17] Bayebi nzela ya kimia te.[18] Kotosa Nzambe ezalaka te epai na bango.”

Romefue 9:22-24
[22] Okoloba nini, soki Nzambe, mpo na kolakisa kanda mpe nguya na Ye, akangaki motema mingi liboso ya mbeki oyo etumbolaka kanda na Ye, mbeki oyo ebongisami mpo na kobebisama?[23] Boye, okoloba lisusu nini, soki Nzambe asalaki bongo mpo na kolakisa bomengo ya nkembo na Ye mpo na bolamu ya bato oyo asepeli kosalela ngolu, baoyo abongisa wuta kala mpo na nkembo?[24] Ezali biso nde, Nzambe abengaki, kaka kati ya Bayuda te, kasi kati mpe na bato ya bikolo ya bapaya;

1 Pierre 2:9-10
[9] Kasi bino, bozali libota oyo eponama, bozali banganga-Nzambe ya bokonzi monene, bozali ekolo ya bosantu, mpe bato oyo bazali ya Nzambe, mpo ete bokoka kosakola lokumu ya ye oyo abengaki bino mpo bolongwa na molili mpe boya na moi na ye, oyo ezali ya kokamwa mingi.[10] Liboso, bozalaki bato na ye te, kasi sikʼoyo bokomi bato ya Nzambe; liboso, ayokelaki bino mawa te, kasi sikʼoyo ayokeli bino mawa.

Romefue 8:18-25
[18] Nakanisi ete bapasi ya tango oyo ekokani te na motuya ya nkembo oyo ekomonana kati na biso.[19] Pamba te, bikelamu nyonso ya Nzambe ezali kozela na posa makasi penza mokolo oyo Nzambe akolakisa nkembo ya bana na Ye.[20] Pamba te, bikelamu nyonso ya Nzambe ezali na se ya bokonzi ya nguya oyo esukisaka na pamba, ekomaki na se ya bokonzi ya nguya yango na mokano na yango moko te, kasi na mokano ya Ye oyo atiaki yango na se ya bokonzi wana, na elikya ete[21] bikelamu nyonso ya Nzambe mpe ekokangolama na bokonzi ya libebi mpo na kozwa bonsomi ya nkembo oyo bana na Nzambe bakozwa.[22] Toyebi malamu ete kino sikʼoyo, bikelamu nyonso ya Nzambe ezali kolela pasi, lokola mwasi oyo azali na pasi ya kobota.[23] Ezali kaka yango moko te nde ezali kolela, kasi biso mpe tozali kolela, biso baoyo tozwaki Molimo lokola mbuma ya liboso, tozali mpe komona pasi na mitema wana tozali kozela ete Nzambe akomisa biso penza bana na Ye mpe asikola banzoto na biso.[24] Pamba te, tosila tobika, kasi kobika yango ezali nanu elikya. Nzoka nde, soki tozali komona eloko oyo tozali kotiela elikya, wana ezali lisusu elikya te, pamba te, nani akoki kotia elikya na eloko oyo azali komona?[25] Kasi, soki tozali kotia elikya na eloko oyo tozali komona te, solo, tokozela yango na kokanga motema.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®