A A A A A

God: [Miracles]


Sa nga bé yôli'n 3:16
Ezali na nzela ya kondima na Kombo ya Yesu, nde Kombo yango epesi makasi na moto oyo bozali komona mpe boyebi. Ezali kondima oyo ewuti kati na Yesu nde ekomisi nzoto na ye mobimba kolongono ndenge bozali komona yango.

Jean 2:11
Oyo nde likamwisi ya liboso Yesu asalaki: asalaki yango na Kana na Galileya. Na bongo nde amonisaki nkembo na ye; mpe bayekoli na ye bandimaki ye.

Luc 18:27
Yesu azongisaki: —Likambo oyo bato bakoki kosala te, Nzambe akoki kosala yango!

Marc 9:23
Yesu alobaki na ye: —Soki okoki! Eloko nyonso ekoki kosalama mpo na moto oyo andimi.

Matthieu 17:20
Yesu azongiselaki bango: —Mpo bozali na kondima moke. Nalobi na bino ya solo, soki kondima na bino ezalaki lokola mbuma ya mutarde, mbele bokoki koloba na ngombaoyo: “Longwa awa, kende kuna!” Yango ekolongwa; mpe eloko moko tebokokaki kolemba kosala.

Matthieu 19:26
Yesu atalaki bango mpe alobaki: —Epai ya bato, yango ekoki kosalama te; kasi mpo na Nzambe, nyonso ekoki kosalama!

Matthieu 21:21
Yesu azongisaki: —Nalobi na bino ya solo: soki bozali na kondima mpe botie tembe te, bokoki kosala kaka makambo oyo ngai nasali na nzete ya figite, kasi bokoki mpe koloba na ngomba oyo: “Longwa mpe mibwaka na ebale”, yango ekosalama.

Romefue 15:18-19
[18] Pamba te, soki nakoki koloba, nakoloba kaka mpo na makambo oyo Klisto asalaki na nzela na ngai, mpo na kosala ete bato ya bikolo ya bapaya bakoka kotosa Nzambe, na nzela ya Liloba, ya misala,[19] mpe ya nguya Molimo Mosantu, oyo emonisami na bikamwa mpe bilembo. Boye, wuta na Yelusalemi, mpe na bazinga-zinga nyonso kino na Iliri, nateyaki Sango Malamu ya Klisto.

Sa nga bé yôli'n 19:11-12
[11] Nzambe azalaki kosala bikamwa ya somo na nzela ya Polo,[12] kino ekomaki kosalema ete, bato bakomaki kokamata miswale mpe bilamba oyo etuti nzoto ya Polo, mpo na kotia yango na nzoto ya babeli, mpe maladi ya bato yango ezalaki kosila mpe milimo mabe ezalaki kobima kati na bango.

ÉphÈsefue 3:20-21
[20] Sikʼoyo, epai na ye oyo akoki kosala na mingi penza, koleka nyonso oyo tosengaka to tokanisaka, na nzela ya nguya na ye oyo esalaka kati na biso,[21] tika ete nkembo ezala na ye kati na Lingomba mpe kati na Kristo Yesu, wuta na bato ya batango nyonso, mpo na libela na libela! Amen.

Sa nga bé yôli'n 4:29-31
[29] Sikʼoyo Nkolo, tala ndenge bazali kotungisa biso, mpe pesa basali na yo makasi ya koteya Liloba na yo na molende nyonso.[30] Boye, sembola loboko na yo mpo na kobikisa bato ya maladi, kosala bilembo ya kokamwa mpe misala minene na Kombo na Yesu, Mosali na yo Mosantu.[31] Boye, tango basilisaki kobondela, esika oyo basanganaki eninganaki. Mpe bango nyonso batondisamaki na Molimo Mosantu mpe bakomaki koteya Liloba ya Nzambe na molende nyonso.

Marc 16:17-20
[17] Tala bilembo oyo ekolanda bato oyo bakondima: na kombo na ngai, bakobengana milimo mabe, bakoloba minoko ya sika,[18] bakolokota banioka na maboko na bango, mpe tango bakomela pwazo, yango ekosala bango ata mabe moko te, bakotiela bato ya maladi maboko, mpe bakobika.[19] Tango Nkolo Yesu asilisaki koloba na bango, amemamaki na likolo, mpe avandi na loboko ya mobali ya Nzambe.[20] Bongo bayekoli bakendaki, mpe bateyaki na bisika nyonso. Nkolo azalaki kosala elongo na bango, mpe azalaki kolakisa ete liloba na ye ezali ya solo, na nzela ya bilembo oyo ezalaki kolanda mateya na bango.

Luc 9:13-17
[13] Kasi Yesu azongisaki: —Bino moko bopesa bango biloko ya kolia! Bongo bazongisaki: —Tozali kaka na mampa mitano mpe mbisi mibale. Soki te, malamu tokende kosomba biloko ya kolia mpo na ebele ya bato oyo nyonso![14] Pamba te, mibali nyonso oyo bazalaki wana, bazalaki pene-pene na nkoto mitano. Bongo Yesu alobaki na bayekoli na ye: —Bovandisa bango na maboke ya bato ntuku mitano-ntuku mitano.[15] Basalaki bongo, mpe bavandisaki bango nyonso.[16] Bongo Yesu akamataki mampa mitano mpe bambisi mibale, atombolaki miso likolo, azongisaki matondi mpe akataki yango; bongo apesaki yango na bayekoli na ye mpo bakabola na bato.[17] Bango nyonso baliaki mpe batondaki. Mpe balokotaki bitunga zomi na mibale ya biteni oyo etikalaki.

Luc 8:43-48
[43] Mwasi moko azalaki wana, azalaki na maladi ya kotanga makila, mpe maladi yango ewumelaki bambula zomi na mibale. Asilisaki biloko na ye nyonso epai ya minganga, kasi ata moto moko te akoki kobikisa ye.[44] Apusanaki na sima ya Yesu mpe asimbaki songe ya elamba na ye. Kaka na tango wana, makila etikaki kotanga.[45] Yesu atunaki: —Nani asimbi ngai? Bato nyonso bawanganaki. Bongo Piere alobaki na ye: —Moteyi, bato ebele penza bazali kofina-fina yo mpe kotuta-tuta yo.[46] Kasi Yesu azongisaki: —Moto moko asimbaki ngai; pamba te nayoki ete nguya ebimi kati na ngai.[47] Mwasi yango lokola ayebaki ete akoki kobatama te, ayaki na kolenga nyonso, afukamaki liboso ya Yesu, mpe alobaki na miso ya bato nyonso, soki mpo na nini asimbaki ye mpe ndenge abikaka na mbala moko.[48] Bongo Yesu alobaki na ye: —Mwana na ngai ya mwasi, kondima na yo ebikisi yo! Kende na kimia!

Jean 4:46-54
[46] Bongo Yesu ayaki lisusu na Kana na Galileya, epai abongolaki mayi vino. Mokonzi moko ya leta azalaki na Kapenawumi, mwana na ye ya mobali azalaki maladi.[47] Tango ayokaki ete Yesu alongwaki na Yudea mpe akomaki na Galileya, akendaki kokutana na ye, mpe abondelaki ye mpo akende kobikisa mwana na ye ya mobali oyo azalaki pene ya liwa.[48] Yesu alobaki na ye: —Boni, soki bomoni bilembo te mpe makamwisi te bokoki kondima te?[49] Mokonzi wana alobaki: —Tata, yaka liboso ete mwana na ngai ya mobali akufa![50] Bongo Yesu alobaki na ye: —Kende, mwana na yo ya mobali azali nzoto kolongonu! Moto yango andimaki maloba ya Yesu mpe azongaki.[51] Tango azalaki kozonga, basali na ye bayaki kokutana na ye, mpe balobaki na ye: “Mwana na yo ya mobali azali nzoto kolongonu”.[52] Bongo atunaki bango soki na ngonga nini mwana akomaki malamu. Bango bazongisaki: —Fievre etikaki ye lobi na ngonga ya liboso sima ya midi.[53] Tata ya mwana ayebaki ete ezalaki kaka na tango wana nde Yesu alobaki na ye ete mwana na yo azali nzoto kolongonu. Bongo ye na bato nyonso ya ndako na ye, bandimaki.[54] Oyo ezali likamwisi ya mibale Yesu asalaki, sima ya kozonga na ye na Galileya wuta na Yudea.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®