A A A A A

Church: [Holy Spirit]


Matthieu 12:31-33
[31] Yango wana nalobi na bino boye: lisumu nyonso mpe kotiola Nzambeekolimbisama; kasi kotiola Molimo Mosantu ekolimbisama te.[32] Moto oyo alobi maloba ya mabe mpo na Mwana ya moto, akolimbisama; kasi oyo akoloba maloba ya mabe mpo na Molimo Mosantu, akolimbisama te, ezala na tango oyo to mpe na tango oyo ezali koya.[33] Soki nzete ezali malamu, ekobota mpe mbuma ya malamu; soki nzete ezali mabe, ekobota mpe mbuma ya mabe. Pamba te, nzete eyebanaka na mbuma na yango.

Luc 24:45-49
[45] Bongo afungolaki mayele na bango mpo bakoka kososola tina ya makambo oyo ekomama na Makomi.[46] Mpe alobaki lisusu: —Ekomama boye: Kristo akoyoka pasi, akosekwa kati na bakufi na mokolo ya misato;[47] mpe na kombo na ye, bakoteya bato ya bikolo nyonso, kobanda na Yeruzalem, ete esengeli babongola mitema mpo bazwa bolimbisi ya masumu.[48] Bino bozali batemwe ya makambo oyo.[49] Bongo ngai, nakotindela bino oyo Tata na ngai alakaki. Kasi bino, botikala awa na vile, kino tango bokolatisama na nguya ya Likolo!

Jean 3:6-8
[6] Oyo abotami na mosuni azali mosuni, mpe oyo abotami na Molimo azali Molimo.[7] Kokamwa te mpo nalobi na yo ete esengeli bobotama mbotama ya sika![8] Mopepe ekendaka epai yango moko elingaka kokende. Oyokaka makelele na yango, kasi oyebaka te epai yango ewutaka to mpe epai yango ekokende: ezali mpe bongo mpo na moto oyo abotami na Molimo.

Romefue 8:2-6
[2] Pamba te, kati na Klisto Yesu, mobeko ya Molimo oyo apesaka bomoi, ekangoli ngai na se ya bowumbu ya mobeko ya masumu mpe ya kufa.[3] Pamba te, likambo oyo Mobeko ekokaki kosala te mpo bomoto ezangisaki yango nguya, Nzambe asalaki yango na kotinda Mwana na ye, na nzoto oyo ekokani na nzoto ya bato ya masumu mpo ete akoma likabo mpo na masumu. Boye, apesaki etumbu na masumu oyo ezali na nzoto ya bato.[4] Asalaki bongo mpo ete bosembo oyo Mobeko esengaka, ekokisama kati na biso oyo totambolaka kolanda baposa ya nzoto te, kasi kolanda Molimo.[5] Pamba te, baoyo bomoi na bango elandaka baposa ya nzoto, batiaka makanisi na bango na makambo ya nzoto. Kasi baoyo bomoi na bango elandaka makambo ya Molimo, batiaka makanisi na bango na makambo ya Molimo.[6] Pamba te, baposa ya nzoto ememaka na kufa; kasi baposa ya Molimo ememaka na bomoi mpe na kimia.

2 Corinthefue 5:16-18
[16] Yango wana, wuta lelo, tokotala lisusu ata moto moko te na bomoto. Mpe, ata soki tozalaki kotala Klisto na bomoto, kasi sikʼoyo tozali lisusu kotala Ye te na bomoto.[17] Yango wana, soki moto azali kati na Klisto, akomi ekelamu ya sika: makambo ya kala eleki mpe tala makambo ya sika esili koya![18] Nyonso wana ezali mosala ya Nzambe, Ye oyo azongisaki boyokani kati na biso na Ye na nzela ya Klisto, mpe apesaki biso lotomo ya kozongisa boyokani.

Sa nga bé yôli'n 2:1-5
[1] Tango mokolo ya Pantekote ekomaki, bango nyonso basanganaki esika moko.[2] Na pwasa, lokito moko ewutaki na likolo lokola lokito ya mopepe makasi, bongo etondisaki ndako mobimba epai wapi bazalaki kosangana.[3] Bamonaki biloko moko lokola balolemo ya moto kokabwana mpe kovanda na moto ya moko na moko kati na bango.[4] Bango nyonso batondaki na Molimo Mosantu mpe babandaki koloba na minoko misusu, ndenge Molimo azalaki kolakisa bango.[5] Nzoka nde, kati na Yelusalemi, ezalaki na Bayuda oyo babangaka Nzambe, oyo bawutaki na bikolo nyonso ya mokili.

Luc 24:45-47
[45] Bongo afungolaki mayele na bango mpo bakoka kososola tina ya makambo oyo ekomama na Makomi.[46] Mpe alobaki lisusu: —Ekomama boye: Kristo akoyoka pasi, akosekwa kati na bakufi na mokolo ya misato;[47] mpe na kombo na ye, bakoteya bato ya bikolo nyonso, kobanda na Yeruzalem, ete esengeli babongola mitema mpo bazwa bolimbisi ya masumu.

1 Jean 2:19-27
[19] Babimaki wuta epai na biso, kasi bazalaki bato na biso te. Pamba te, soki bazalaki bato na biso, mbele balingaki kotikala elongo na biso; kasi kokende na bango, ezali kolakisa ete moko te na kati na bango azalaki moto na biso.[20] Kasi bino, bosiʼbozwa Molimo Mosantu oyo Kristo apesa, mpe bino nyonso boyebi makambo ya solo.[21] Nakomeli bino te mpo boyebi makambo ya solo te, kasi mpo boyebi yango, mpe mpo lokuta moko te ebimaka na makambo ya solo.[22] Nani azali moto ya lokuta? Ezali moto oyo awanganaka ete Yesu azali Kristo te. Moto ya ndenge wana azali monguna ya Kristo, oyo awanganaka Tata mpe Mwana.[23] Moto nyonso oyo awanganaka Mwana, azali mpe na Tata te; moto oyo andimaka Mwana, azali mpe na Tata.[24] Mpo na bino, botala soki oyo boyokaki banda na ebandeli ezali kati nabino. Soki yango ezali kati na bino, bino mpe bokozala kati na Mwana mpe kati na Tata.[25] Oyo nde elaka apesaki biso: bomoi ya seko.[26] Nazali kokomela bino makambo oyo, mpo na baoyo bazali kobungisa bino nzela.[27] Mpo na bino, Molimo Mosantu oyo Kristo apesaki bino, azali kati na bino, mpe bozali na posa te ete moto ateya bino, pamba te Molimo oyo Kristo apesaki bino ateyaka bino makambo nyonso. Mpe makambo oyo ateyaka bino ezali ya solo, akosaka te. Yango wana bozala kati na Kristo, ndenge Molimo ateya bino yango.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®