A A A A A

Church: [Hemel toe gaan]


Jean 14:2-3
[2] In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.[3] En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Philippesfue 3:20-21
[20] Kasi biso, tozali bato ya mboka ya Likolo. Mpe tozalikozela Mobikisi na biso wuta kuna, Nkolo Yesu Kristo,[21] ye oyo, akobongola nzoto na biso ya mawa mpo ete ekoma lokola nzoto na ye ya nkembo, na nzela ya nguya oyo ezali kopesa ye makoki ya kotia biloko nyonso na nse ya bokonzi na ye.

Sa nga bé yôli'n 1:11
“Bato ya Galile, mpo na nini botelemi awa mpo na kotala na likolo? Yesu oyo alongwe kati na bino mpo na kokende na likolo, akozonga kaka ndenge bomoni ye kokende.”

Hébreu 11:16
Kasi sikʼoyo, bazali koluka mokili moko ya kitoko penza, elingi koloba: mokili ya Likolo. Yango wana Nzambe azali na soni te mpo ete babenga ye Nzambe na bango, mpemba te abongisela bango vile.

Jean 14:1-3
[1] Tika ete mitema na bino etungisama te. Bondimelaka Nzambe, bondimela mpe ngai.[2] Na ndako ya Tata na ngai bisika ezali mingi, mpe nakeyi kobongisela bino esika. Soki ezalaki bongo te, mbele nalingaki koyebisa bino yango.[3] Mpe soki nakeyi mpe nabongiseli bino esika, bongo nakoya lisusu mpe nakokamata bino elongo na ngai, mpo ete bozala epai ngai nakozala.

Matthieu 18:15-18
[15] Soki ndeko na yo asali yo mabe, kende mpe lakisa ye mabe na yempe bozala kaka bino mibale. Soki ayokeli yo, wana ozongisi ndeko na yo na nzela ya malamu.[16] Kasi soki ayokeli yo te, mema moto mosusu to bato mibale, mpo ete makambo nyonso oyo bokoloba endimama na nzela ya litatoli yabatemwe mibale to misato.[17] Soki aboyi koyoka bango, yebisa likambo yango na Lingomba; soki aboyi koyokela Lingomba, zwa ye lokola mopakano mpe lokola mofutisi mpako.[18] Nalobi na bino ya solo; makambo nyonso oyo bino bokokanga awa na nse, ekokangama mpe na Likolo; mpe nyonso oyo bino bokofungola awa na nse, ekofungwama mpe na Likolo.

Jean 14:28
Boyokaki ete nalobaki na bino: Nakokende, mpe nakozongela bino. Soki bolingaki ngai, mbele bolingaki kosepela awa nazali kokende epai ya Tata; pamba te Tata na ngai aleki ngai na monene.

Sa nga bé yôli'n 4:12
Lobiko ekoki kozwama na moto mosusu te, pamba te kombo mosusu ezali te na mokili, oyo epesama na bato, oyo ekoki kobikisa biso.

Jean 3:13
Moto ata moko te asiʼabuta na Likolo, longola kaka ye oyo akita wuta na Likolo: Mwana na moto.

Sa nglô yile 21:1-4
[1] Bongo namonaki likolo ya sika mpe mabele ya sika; pamba te likolo ya liboso mpe mabele ya liboso elimwaki, mpe ebale monene ezalaki lisusu te.[2] Mpe namonaki vile ya bosantu, Yeruzalem ya sika, ewutaki na likolo epai ya Nzambe mpe eyaki kokita. Babongisaki yango lokola mwasi ya libala oyo bakomisi kitoko penza mpo na mobali na ye.[3] Nayokaki mongongo moko ya monene ebimaki wuta na Kiti ya bokonzi, mpe elobaki: Botala, Ndako ya Nzambe ezali elongo na bato! Nzambe akovanda na bango elongo, bakozala bato na ye, mpe Nzambe ye moko akozala na bango elongo mpe akozala Nzambe na bango.[4] Akopangusa mayi ya miso nyonso ya miso na bango; liwa ekozala lisusute, matanga ekozala te, ata kolela, ata pasi. Pamba te makambo ya liboso esiʼeleki.

1 Timothée 3:15
mpo ete soki naye noki te, okoka koyeba soki ezaleli ya ndengenini esengeli kozala na yango kati na ndako ya Nzambe, oyo ezali Lingomba ya Nzambe ya bomoi likunzi, mpe fondasio ya makambo ya solo.

Jean 14:6
Yesu azongiselaki ye: —Ngai nazali nzela, solo, mpe bomoi. Moto moko te akoki koya epai ya Tata soki aleki na nzela na ngai te.

Marc 6:3
Ye azali salapantie te? Azali Mwana ya Mariya te mpe ndeko ya Zaki, Zoze, Zude mpe Simon te? Mpe bandeko na ye ya basi bazalaka na biso awa te? Mpe ye azalaki libaku mpo na kondima na bango.

Philippesfue 3:21
ye oyo, akobongola nzoto na biso ya mawa mpo ete ekoma lokola nzoto na ye ya nkembo, na nzela ya nguya oyo ezali kopesa ye makoki ya kotia biloko nyonso na nse ya bokonzi na ye.

Jean 1:12
Kasi bato nyonso oyo bayambaki ye, baoyo bandimaki kombo na ye, apesaki bango makoki ya kokoma bana na Nzambe.

1 Corinthefue 13:12
Sikʼoyo tozali komona lokola na talatala, tozali komona penza ndenge esengeli te. Kasi mokolo moko, tokomona penza ndenge esengeli. Sikʼoyo nayebi kaka ndambu, kasi mokolo moko, nakoyeba penza nyonso, ndenge Nzambe ayebeli ngai.

Jean 3:3-5
[3] Yesu azongisaki mpe alobaki na ye: —Nalobi na yo ya solo: moto moko te akoki komona Bokonzi ya Nzambe soki abotami mbotama ye sika te![4] Nikodeme atunaki ye: —Ndenge nini moto oyo asiʼakomi mobange akoki lisusu kobotama? Akoki kokota na libumu ya mama na ye mpo na mbala ya mibale mpe kobotama?[5] Bongo Yesu azongiselaki ye: —Nalobi na yo ya solo: soki moto abotami na mayi mpe na Molimo te, akoki te kokota na Bokonzi ya Nzambe.

Hébreu 12:14
Bosala makasi mpo na kozala na kimia na bato nyonso mpe kozala na bomoi ya bosantu; Pamba te soki bomoi ya bosantu ezali te, moto moto te akoki komona Nkolo.

Sa nglô yile 21:1-2
[1] Bongo namonaki likolo ya sika mpe mabele ya sika; pamba te likolo ya liboso mpe mabele ya liboso elimwaki, mpe ebale monene ezalaki lisusu te.[2] Mpe namonaki vile ya bosantu, Yeruzalem ya sika, ewutaki na likolo epai ya Nzambe mpe eyaki kokita. Babongisaki yango lokola mwasi ya libala oyo bakomisi kitoko penza mpo na mobali na ye.

1 Corinthefue 15:40-49
[40] Bokeseni mpe ezali kati na banzoto ya likolo mpe ya se: nzoto na nzoto ezali na kongenga na yango.[41] Moyi ezali na kongenga na yango, sanza ezali na kongenga na yango, minzoto mpe ezali na kongenga na yango; boye monzoto moko ekeseni na mosusu na kongenga.[42] Ekozala mpe ndenge moko mpo na lisekwa ya bakufi. Ekokundama nzoto ya kopola, kasi ekosekwa nzoto oyo epolaka te;[43] ekokundama nzoto ya soni, kasi ekosekwa nzoto ya nkembo; ekokundama nzoto ya bolembu, kasi ekosekwa nzoto ya nguya;[44] ekokundama nzoto ya bomoto, kasi ekosekwa nzoto ya molimo. Soki nzoto ya bomoto ezali, nzoto ya molimo mpe ezali.[45] Yango wana, ekomama: “Moto ya liboso, Adami akomaki elimo ya bomoi. Kasi Adami ya suka, akomaki Molimo oyo apesaka bomoi!”[46] Bomoi ya molimo, yango te eyaki liboso, kasi bomoi ya nzoto nde eyaki liboso; bomoi ya molimo nde eyaki na sima.[47] Moto ya liboso asalemaki na putulu ya mabele, azali moto ya mokili, kasi moto ya mibale awutaki na Likolo.[48] Bato nyonso oyo basalema na putulu ya mabele bazali ndenge moko na moto oyo asalema na putulu ya mabele; ndenge moko mpe, bato ya Likolo bazali ndenge moko na ye oyo awutaki na Likolo.[49] Lokola tomemaki elilingi ya moto oyo asalemaki na putulu, tokomema mpe elilingi ya ye oyo awutaki na Likolo.

Luc 24:39
Botala maboko mpe makolo na ngai, ezali ngai penza. Bosimba ngai mpe botala! Pamba te molimo ezali na mosuni te mpe mikuwa te. Nzokande, bomoni ete ngai nazali na yango!

Hébreu 9:27
Mpe, lokola esiʼebongisama ete moto nyonso akufa mbala moko, mpe sima na yango kosambisama ekoya,

Philippesfue 1:21-23
[21] Pamba te mpo na ngai, bomoi ezali Kristo, mpe kokufa ezali litomba monene.[22] Kasi soki nakobi kozala na bomoi kati na nzoto, wana nakoki lisusu kobota mbuma na nzela ya mosala na ngai; boye, nayebi te soki nasengeli kopona nini.[23] Nazali kobendama na makambo oyo mibale: nalingi kotika bomoi oyo mpe kozala elongo na Kristo, pamba te yango eleki malamu;

ÉphÈsefue 1:22-23
[22] Nzambe atia biloko nyonso na nse ya makolo na ye, mpe apona ye azala Mokonzi likolo ya biloko nyonso mpo na Lingomba,[23] oyo ezali nzoto na ye, kotondisama ya ye oyo atondisaka biloko nyonso na bisika nyonso.

1 Corinthefue 1:10
Bandeko, nazali kobondela bino na Kombo ya Nkolo na biso Yesu Klisto: bozala na boyokani bino na bino mpe bokabwani ezala te kati na bino; nzoka nde, bozala motema moko mpe makanisi moko.

Jean 8:12
Yesu alobaki lisusu na bato: —Ngai nazali moi ya mokili. Oyo akolanda ngai akotambola na molili te, kasi akozwa moi na bomoi.

1 Pierre 3:15
Kasi bokumisa Kristo kati na mitema na bino lokola Nkolo. Bozala ya kobongama tango nyonso mpo na kopesa eyano na moto nyonso oyo akotuna bino mpo na kolimbola elikya oyo bozali na yango. Kasi bosala yango na boboto mpe na botosi.

Luc 5:10
Ndenge moko mpe mpo na Zaki mpe Jean, bana ya Zebede, baoyo bazalaki kosala na Simon. Bongo Yesu alobaki na Simon: —Kobanga te! Banda lelo, okomi moluki ya bato!

Jacques 5:16
Boyambola masumu na bino moko na moko, mpe bobondela mpo na bino na bino, mpo ete bobika. Libondeli ya moto na sembo ezali na nguya mingi mpe esalaka mosala.

2 Timothée 2:2
Mpe makambo oyo oyokaki epai na ngai liboso ya batemwe ebele, pesa yango na bato oyo otielaka motema, baoyo bazali na makoki ya koteya yango na bato mosusu.

Sa nglô yile 12:1
Bongo elembo moko ya monene emonanaki na likolo: Mwasi moko alataki moi, mpe azalaki na sanza na nse ya makolo na ye, mpe atalaki na motu na ye ekoti ya bokonzi oyo ezalaki na minzoto zomi na mibale.

Jean 6:51
Ngai nazali lipa ya bomoi oyo ewuti na Likolo. Soki moto alie lipa yango, akozala na bomoi seko na seko. Lipa yango ezali nde nzoto na ngai, oyo nakopesa mpo ete mokili ezwa bomoi!

2 Corinthefue 5:8
Nalobi ete tozali na elikya monene, mpe tozali kosepela kotika nzoto oyo mpo na kokende kovanda elongo na Nkolo.

Luc 10:16
Moto oyo akoyokela bino, ayokeli ngai; moto oyo akoboya bino, aboyi ngai; mpe moto oyo aboyi ngai, aboyi Oyo atindaki ngai.

Jean 16:13
Tango Molimo ya bosolo akoya, ye akotambolisa bino kati na solo nyonso, pamba te akoloba na kombo na ye moko te, kasi akoloba makambo nyonso oyo ayokaki, mpe akoyebisa bino makambo oyo ekoya.

1 Jean 4:6
Biso tozali ya Nzambe, mpe moto oyo ayebi Nzambe, ayokelaka biso; kasi moto oyo azali ya Nzambe te, ayokelaka biso te. Tala ndenge toyebaka Molimo ya solo na molimo ya lokuta.

Jean 21:15-19
[15] Tango basilisaki kolia, Yesu alobaki na Simon Piere: —Simon mwana ya Jonasi, olingaka ngai mingi koleka bango? Ye azongiselaki ye: —E e Nkolo! oyebi ete nalingaka yo! Yesu alobaki na ye: —Batela bana meme na ngai![16] Bongo alobaki na ye mpo na mbala ya mibale: —Simon mwana ya Jonasi, olingaka ngai? Azongiselaki ye: —E e Nkolo! Oyebi ete nalingaka yo! Yesu alobaki na ye: —Batela bameme na ngai![17] Bongo Yesu alobaki na ye lisusu mpo na mbala ya misatu: —Simon mwana ya Jonasi, olingaka ngai? Piere ayokaki mawa mingi na motema, pamba te Yesu atunaki ye mpo na mbala ya misato: “Olingaka ngai?” Bongo azongiselaki ye: —Nkolo, oyebi makambo nyonso, oyebi ete nalingaka yo! Yesu alobaki na ye: —Batela bameme na ngai![18] Nazali koloba na yo ya solo penza: tango ozalaki elenge, ozalaki kokanga mokaba na yo yo moko, mpe ozalaki kokende esika yo moko ozalaki kolinga; kasi tango okokoma mobange, okotanda maboko na yo, mpe moto mosusu nde akokanga yo mokaba, mpe akomema yo epai yo okolinga te![19] Yesu alobaki bongo mpo na kolakisa lolenge ya liwa oyo Piereasengelaki kokufa na yango mpo na nkembo ya Nzambe. Sima ya kolobabongo, alobaki na Piere: —Landa ngai!

Matthieu 6:14
Pamba te soki bolimbisi bato mabe na bango, Tata na bino ya Likolo akolimbisa bino mpe.

Matthieu 24:37-41
[37] Makambo oyo esalamaki na tango ya Nowa, ekosalama mpe ndengemoko na tango ya koya ya Mwana ya moto.[38] Pamba te, liboso ete mpela eya, bato bazalaki kolia mpe komela, bazalaki kobala mpe kobalisa, kino mokolo Nowa akotaki na masuwa.[39] Kasi bayebaki eloko moko te na oyo elingaki koyela bango, kino mokolo mpela eyaki mpe ebomaki bango nyonso. Ekozala mpe ndenge moko tango Mwana ya moto akoya.[40] Mibali mibale bakozala na elanga: bakomema moko mpe mosusuakotikala.[41] Basi mibale bakobanda konika mbuma na libanga, bakokamata moko mpe mosusu akotikala.

1 Timothée 2:4
ye oyo alingi ete bato nyonso babika mpe bayeba makambo ya solo.

1 Thessaloniquefue 4:17
Sima na yango, biso baoyo tokozala na bomoi na tango wana, tokomemama elongo na bango na kati ya mapata, mpo na kokutana na Nkolo na likolo. Mpe bongo, tokozala na Nkolo libela na libela.

1 Jean 5:13
Nakomeli bino makambo oyo, bino baoyo bondimaka na kombo ya Mwana na Nzambe, mpo bokoka koyeba ete bozali na bomoi ya seko.

Romefue 8:28
Toyebi lisusu malamu ete, makambo nyonso esalamaka mpo na bolamu ya bato oyo balingaka Nzambe, baoyo abenga kolanda mokano na Ye.

Jean 5:24
Ya solo penza nalobi na bino: moto oyo akoyoka maloba na ngai mpe akondima oyo atindaki ngai, azali na bomoi ya seko mpe akozwa etumbu te; asiʼalongwe na liwa mpe aleki na bomoi.

1 Corinthefue 10:13
Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

Matthieu 25:46
Bongo bakozwa etumbu ya seko, kasi bato sembo bakozwa bomoi ya seko.

Luc 23:43
Bongo Yesu azongiselaki ye: —Nalobi na yo ya solo, lelo oyo, okozala elongo na ngai na Paradiso!

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®