English
A A A A A

Church: [Deacons]

1 Timothée 3:1-13
[1] Liloba oyo ezali ya solo: “Soki moto alingi kokoma mokengeli, aponi mosala moko ya malamu.”[2] Mokengeli asengeli kozala na likambo ata moko te ya mabe, asengeli kozala mobali ya mwasi moko kaka, moto ya lokoso te, moto oyo ayebi komibatela malamu, moto oyo bato basengeli kotosa, moto oyo ayambaka bapaya malamu, moto oyo ayebi koteya,[3] moto oyo alangwaka masanga te, moto oyo atombokaka te, kasi moto ya boboto, moto oyo aswanaka te, moto ya lokoso ya mbongo te,[4] moto oyo ayebi kokamba libota na ye malamu, mpe atalaka malamu soki bana na ye batambolaka na botosi penza.[5] Pamba te, soki moto ayebi kokamba libota na ye moko te, bongo ndenge nini akokoka kobatela Lingomba ya Nzambe?[6] Esengeli azala te moto oyo awuti kobongola motema sika, soki te, akotonda na lofundu, mpe akozwa etumbu lokola oyo Zabolo azwaki.[7] Esengeli azala na litatoli ya malamu liboso ya bato oyo bazali bandimite, mpo ete akweya kati na soni te mpe kati na motambu ya Zabolo te.[8] Badiakono mpe ndenge moko, esengeli bazala bato oyo bakoki mpo na kozua botosi, bazala bato ya maloba mibale te, bazali bato oyo bamelaka masanga mingi te, mpe bato oyo batonda na lokoso ya kozwalitomba ya soni te.[9] Esengeli bayeba kobatela sekele ya kondima kati na makanisi ya peto.[10] Esengeli bameka bango liboso; bongo soki bamoni bango na mabete, wana nde bakoki kosala lokola badiakono.[11] Ndenge moko mpe mpo na basi na bango, esengeli bazala basi oyo bakoki mpo na kozua botosi, batongaka bato te, bazala na lokoso te, mpe bazala sembo na makambo nyonso.[12] Diakono esengeli azala mobali ya mwasi moko kaka, ayeba kokambabana na ye mpe ndako na ye malamu.[13] Pamba te, badiakono oyo basalaka mosala na bango malamu, bazwaka lokumu mpe elikya monene kati na kondima na bango oyo ezali kati na Kristo Yesu.

Philippesfue 1:1
Ngai Polo mpe Timote, bawumbu ya Yesu Kristo, totindi mokanda oyo epai ya basantu nyonso kati na Kristo, baoyo bazali na Filipi, mpe na bakambi mpe na badiakele na bango.

Sa nga bé yôli'n 6:1-7
[1] Na mikolo wana, motango ya bayekoli ezalaki kaka kobakisama. Bayuda oyo bazalaki koloba monoko ya greki bakomaki koyimayima mpo na kotelemela Bayuda oyo bazalaki koloba monoko ya ebreo, pamba te na tango ya kokabola bilei ya mokolo na mokolo, basi na bango oyo bakufisa mibali bazalaki kozangela.[2] Boye, bantoma zomi na mibale basangisaki bayekoli nyonso mpe balobaki na bango: “Ekozala malamu te mpo na biso kotika mosala ya koteya Liloba ya Nzambe mpo na komipesa na mosala ya kokabola biloko ya kolia.[3] Yango wana bandeko, bopona mibali sambo kati na bino, oyo bazali na bizaleli ya malamu, oyo batonda na Molimo Mosantu mpe na bwanya mpo ete topesa bango mokumba yango.[4] Boye, biso tokomipesa na mabondeli mpe na mosala ya koteya Liloba ya Nzambe.”[5] Likanisi yango esepelisaki lisanga mobimba. Boye, baponaki: Etieni, moto oyo atonda na kondima mpe na Molimo Mosantu, Filipo, Prokore, Nikanori, Timoni, Parimenasi mpe Nikola, moto ya Antioshi oyo akotaki na lisanga ya Bayuda.[6] Balakisaki bango epai ya Bantoma, oyo batiaki bango maboko mpe babondelaki mpo na bango.[7] Boye, Liloba ya Nzambe ezalaki kokoba kopanzana, motango ya bayekoli ezalaki mpe kobakisama makasi na Yelusalemi mpe banganga-Nzambe ebele bakomaki kondimela Yesu.

Romefue 16:1
Natindeli bino ndeko na biso ya mwasi Foebe oyo azali mosali ya lingomba ya Sankrea.

Tite 1:7
Pamba te, esengeli ete mokengeli ya Lingomba azala na mabe te, mpomokumba ya mosala ya Nzambe ezali likolo na ye. Yango wana, esengeli azala moto ya lofundu te, moto oyo asilikaka noki te, moto oyo amipesa na masanga te, moto oyo aswanaka te, mpe moto oyo alukaka kozwambongo na banzela ya soni te.

Sa nga bé yôli'n 6:3
Yango wana bandeko, bopona mibali sambo kati na bino, oyo bazali na bizaleli ya malamu, oyo batonda na Molimo Mosantu mpe na bwanya mpo ete topesa bango mokumba yango.

Jean 8:32
Bokoyeba solo mpe solo ekokangola bino.

ÉphÈsefue 4:11
Ezali ye moto apesaki likabo na bato mosusu mpo bazala bapostolo, basusu baprofeta, basusu bapanzi Sango Malamu, basusu babateli, mpe basusu balakisi.

Sa nga bé yôli'n 20:28
Bomibatela malamu mpe bobatela mpate nyonso oyo Molimo Mosantu apesa bino ete bokengela. Bozala babateli ya Lingomba ya Nzambe, pamba te asombaki yango na makila na ye moko.

Jean 6:54
Oyo akolia nzoto na ngai mpe akomela makila na ngai, akozwa bomoi ya seko mpe nakosekwisa ye na mokolo ya suka.

Marc 6:3
Ye azali salapantie te? Azali Mwana ya Mariya te mpe ndeko ya Zaki, Zoze, Zude mpe Simon te? Mpe bandeko na ye ya basi bazalaka na biso awa te? Mpe ye azalaki libaku mpo na kondima na bango.

1 Corinthefue 12:28
Boye, kati na Lingomba, Nzambe atiaki: ya liboso, bantoma, ya mibale, basakoli, ya misato, balakisi, mpe na sima, baoyo bazali na likabo ya kosala bikamwa, baoyo bazali na likabo ya kobikisa babeli, baoyo bazali na likabo ya kosunga bato, baoyo bazali na likabo ya kokamba, mpe baoyo bazali na likabo ya koloba minoko ya ndenge na ndenge.

Galatiefue 1:19
Namonaki ntoma mosusu te, kaka Zaki ndeko ya Nkolo.

Hébreu 13:17
Botosaka bakambi na bino mpe bolandaka mitindo oyo bapesaka bino. Pamba te, bango bazali bakengeli ya milimo na bino, mpe basengeli kotalisa Nzambe ndenge basalelaki mosala na bango. Botosa bango mpo ete basala mosala na bango na esengo, kasi na pasi na motema te, Pamba te yango ekosalisa bino te.

Jean 3:3-5
[3] Yesu azongisaki mpe alobaki na ye: —Nalobi na yo ya solo: moto moko te akoki komona Bokonzi ya Nzambe soki abotami mbotama ye sika te![4] Nikodeme atunaki ye: —Ndenge nini moto oyo asiʼakomi mobange akoki lisusu kobotama? Akoki kokota na libumu ya mama na ye mpo na mbala ya mibale mpe kobotama?[5] Bongo Yesu azongiselaki ye: —Nalobi na yo ya solo: soki moto abotami na mayi mpe na Molimo te, akoki te kokota na Bokonzi ya Nzambe.

Hébreu 12:14
Bosala makasi mpo na kozala na kimia na bato nyonso mpe kozala na bomoi ya bosantu; Pamba te soki bomoi ya bosantu ezali te, moto moto te akoki komona Nkolo.

Sa nga bé yôli'n 6:4
Boye, biso tokomipesa na mabondeli mpe na mosala ya koteya Liloba ya Nzambe.”

1 Timothée 3:1-7
[1] Liloba oyo ezali ya solo: “Soki moto alingi kokoma mokengeli, aponi mosala moko ya malamu.”[2] Mokengeli asengeli kozala na likambo ata moko te ya mabe, asengeli kozala mobali ya mwasi moko kaka, moto ya lokoso te, moto oyo ayebi komibatela malamu, moto oyo bato basengeli kotosa, moto oyo ayambaka bapaya malamu, moto oyo ayebi koteya,[3] moto oyo alangwaka masanga te, moto oyo atombokaka te, kasi moto ya boboto, moto oyo aswanaka te, moto ya lokoso ya mbongo te,[4] moto oyo ayebi kokamba libota na ye malamu, mpe atalaka malamu soki bana na ye batambolaka na botosi penza.[5] Pamba te, soki moto ayebi kokamba libota na ye moko te, bongo ndenge nini akokoka kobatela Lingomba ya Nzambe?[6] Esengeli azala te moto oyo awuti kobongola motema sika, soki te, akotonda na lofundu, mpe akozwa etumbu lokola oyo Zabolo azwaki.[7] Esengeli azala na litatoli ya malamu liboso ya bato oyo bazali bandimite, mpo ete akweya kati na soni te mpe kati na motambu ya Zabolo te.

1 Timothée 2:12
Napesi ndingisa te na basi mpo na koteya, to mpe kozala na bokonzi likolo ya mibali; kasi esengeli avanda nyee.

Sa nga bé yôli'n 14:23
Polo na Barnabasi baponaki bakambi mpo na Lingomba moko na moko. Babondelaki na kokila bilei, mpe bakabaki bango na maboko ya Nkolo oyo bandimelaki.

1 Timothée 5:17
Bapaka oyo batambusaka malamu misala ya Lingomba bakoki mpo na kozwa lifuti mbala mibale; koleka mingi, baoyo basalaka mosala ya koteya mpe ya kolakisa.

Hébreu 13:7
Bokanisaka bakambi na bino, oyo bateyaki bino Liloba ya Nzambe. Bokanisaka bizaleli oyo bazalaki na yango mpe ndenge bakufaki, mpe bolanda ndakisa ya kondima na bango.

Tite 1:8
Kasi esengeli azala moto oyo ayambaka bapaya malamu, moto oyo alingaka makambo ya malamu, moto ya bwanya, moto na sembo, mosantu, mpe oyo ayebi komibatela malamu.

1 Pierre 5:2
Bozala babateli ya bameme oyo Nzambe apesa bino mpo na kobatela. Bokengelaka bango ndenge Nzambe alingi mpo na bino, kasi na kotindika te. Bosala mosala na bino na lokoso ya mbongo te, kasi na posa moneneya kosalela bango.

Tite 1:6
Paka ya Lingomba esengeli azala moto oyo azangi mabe, azala mobali ya mwasi moko kaka, bana na ye basengeli kozala bandimi mpe bazala te bana oyo bato bakoki koloba-loba mpo na bango ete bazali bana ya mobulumpe bana oyo bazangi botosi.

1 Timothée 5:22
Kotiela moto moko te maboko noki-noki, mpe kosangana na masumuya bato mosusu te. Mibatela peto.

Tite 1:5
Tina oyo natikaki yo na krete ezalaki ete obongisa makambo oyo etikalaki mpo na kobongisa, mpe otia bampaka ya Lingomba kati na vile moko na moko, ndenge natindaki yo.

Galatiefue 4:19
Bana na ngai ya bolingo, nazali lisusu koyoka pasi mingi mpo na bino lokola mwasi oyo alingi kobota, kino tango Klisto akosalama kati na bino.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®