A A A A A

Church: [Womens Roles]


Galatiefue 3:28
Yango wana, bokeseni ezali lisusu te kati na bayuda na bagreki, kati na bawumbu na bato ya bonsomi, kati na mibali na basi, pamba te bino nyonso bozali se moto moko kati na Klisto Yesu.

1 Timothée 2:9-15
[9] Ndenge moko mpe, basi balata na ndenge oyo ekoki, na ndenge oyo bato bakoki komona mabe te, mpe na ndenge ya lofundu te. Bakangisa sukite, balata biloko ya wolo te, to mpe mayaka, to mpe bilamba ya talo koleka,[10] kasi balata misala ya malamu, oyo ekoki epai na basi oyo balobaka ete basambelaka Nzambe.[11] Basi, esengeli bayekola kati na kimia mpe na botosi nyonso.[12] Napesi ndingisa te na basi mpo na koteya, to mpe kozala na bokonzi likolo ya mibali; kasi esengeli avanda nyee.[13] Pamba te, Nzambe asalaki liboso Adam, bongo Eve na sima.[14] Mpe, Adam akosamaki te; kasi ezali mwasi moto akosamaki, mpeabukaki Mobeko ya Nzambe.[15] Kasi mwasi akobika na nzela ya kobota bana, soki akobi kotambola kati na kondima, na bolingo, na bosantu, mpe na kozanga makanisi ya lolendo.

1 Timothée 2:12
Napesi ndingisa te na basi mpo na koteya, to mpe kozala na bokonzi likolo ya mibali; kasi esengeli avanda nyee.

1 Corinthefue 11:3
Nzoka nde, nalingi boyeba ete Klisto azali mokonzi ya mobali nyonso, mobali azali mokonzi ya mwasi, mpe Nzambe azali mokonzi ya Klisto.

Luc 8:1-3
[1] Sima na yango, Yesu abandaki koleka na bavile mpe na bamboka mpo na koteya mpe kosakola Sango Malamu ya Bokonzi ya Nzambe.[2] Azalaki elongo na bapostolo na ye zomi na mibale, mpe, na basi oyo ye abikisaki na milimo mabe mpe na bapasi ya ndenge na ndenge: Mariya oyo babengaka Madelene, oyo Yesu abimisaki milimo sambo ya mabe;[3] Jeane: mwasi ya Kuza, oyo azalaki kobatela biloko nyonso ya Erode; Suzana mpe basi mosusu mingi, baoyo bazalaki kosalisa ye na biloko na bango.

ÉphÈsefue 5:22-33
[22] Basi, botosa mibali na bino ndenge botosaka Nkolo.[23] Pamba te, mobali azali mokonzi ya mwasi, ndenge Kristo azali mokonzi ya Lingomba: nzoto na ye, oyo ye azali Mobikisi na yango.[24] Lokola Lingomba etosaka Kristo, ndenge moko mpe basi batosa mibali na bango na makambo nyonso.[25] Mibali bolinga basi na bino ndenge mpe Kristo alingaki Lingomba mpe amikabaki ye moko mpo na yango,[26] mpo ete akomisa yango ya bosantu, na nzela ya Liloba, sima na kokomisa yango peto na nzela ya kosukola yango na mayi;[27] mpo ete alakisa yango na ye moko, Lingomba oyo etondi na nkembo, ezangi bosoto, ezangi likwanza, ata mpe eloko moko te ya ndenge wana, kasi ezala ya bosantu mpe na mabe ata moko te.[28] Ndenge moko mpe, mibali basengeli kolinga basi na bango ndenge balingaka nzoto na bango moko. Mobali oyo alingaka mwasi na ye, amilingaka ye moko.[29] Pamba te, moto ata moko te asiʼayina nzoto na ye moko, kasi aleyisaka yango mpe alengelaka yango malamu, ndenge moko mpe Kristo asalaka Lingomba,[30] pamba te tozali biteni ya nzoto na ye.[31] “Yango wana mobali akotika tata na ye mpe mama na ye mpe akosangana na mwasi na ye, bongo bango mibale bakokoma nzoto moko.”[32] Sekre oyo ezali monene penza; kasi ngai nazali koloba mpo na Kristo mpe Lingomba.[33] Mpo na bino, esengeli ete moto na moto kati na bino alinga mwasi na ye ndenge amilingaka ye moko; mpe mwasi asengeli kotosa mobali na ye.

1 Timothée 2:11-15
[11] Basi, esengeli bayekola kati na kimia mpe na botosi nyonso.[12] Napesi ndingisa te na basi mpo na koteya, to mpe kozala na bokonzi likolo ya mibali; kasi esengeli avanda nyee.[13] Pamba te, Nzambe asalaki liboso Adam, bongo Eve na sima.[14] Mpe, Adam akosamaki te; kasi ezali mwasi moto akosamaki, mpeabukaki Mobeko ya Nzambe.[15] Kasi mwasi akobika na nzela ya kobota bana, soki akobi kotambola kati na kondima, na bolingo, na bosantu, mpe na kozanga makanisi ya lolendo.

Luc 10:38-42
[38] Tango bazalaki kokende, Yesu akotaki na mboka moko. Kuna, mwasi moko kombo na ye Marta ayambaki ye na ndako na ye.[39] Azalaki na ndeko moko ya mwasi kombo na ye Mariya. Ye ayaki kovanda pembeni ya Yesu mpe azalaki koyoka oyo Yesu azalaki koloba.[40] Kasi Marta amipesaki mobimba na misala ebele. Bongo ayaki epai ya Yesu mpe alobaki na ye: —Nkolo, ozali komona mabe te awa ndeko na ngai atiki ngai moko nasala misala nyonso? Loba na ye aya kosalisa ngai![41] Kasi Nkolo azongiselaki ye: —Marta, Marta, ozali komitungisa mpe komiyokisa pasi mpo na makambo ebele;[42] kasi likambo moko kaka nde ezali na tina monene. Mariya aponi likabo oyo eleki malamu, bakobotola ye yango te!

Tite 2:3-5
[3] Ndenge moko mpe, teya mibange basi ete bazali na bomoi ya bosanto, batongaka bato te, mpe bazala bawumbu ya masanga te, kasi bateyaka makambo ya malamu.[4] Bongo bakokoka koteya bilenge basi mpo balinga mibali na bango mpe bana na bango,[5] bayeba komibatela malamu, bazala na bomoi ya peto, babongisakabandako na bango malamu, bazala bato malamu, mpe batosaka mibali na bango, mpo ete moto ata moko te aloba mabe mpo na Liloba ya Nzambe.

1 Corinthefue 11:2-16
[2] Nazali kokumisa bino na ndenge bokanisaka ngai na makambo nyonso mpe bobatelaka mateya ndenge nateyaki bino.[3] Nzoka nde, nalingi boyeba ete Klisto azali mokonzi ya mobali nyonso, mobali azali mokonzi ya mwasi, mpe Nzambe azali mokonzi ya Klisto.[4] Mobali nyonso oyo azali kobondela to kosakola moto ya kozipama, azali koyokisa mokonzi na Ye soni.[5] Kasi mwasi nyonso oyo azali kobondela to kosakola moto polele, azali koyokisa mokonzi na ye soni; pamba te azali lokola mwasi oyo bakokola suki.[6] Soki mwasi alati kitambala te, asengeli kokola suki na ye. Kasi soki ezali soni mpo na mwasi kokatisa to kokola suki, eleki malamu ete alata kitambala.[7] Mobali asengeli te kolata kitambala, pamba te azali elilingi mpe lokumu ya Nzambe; kasi mwasi azali lokumu ya mobali.[8] Pamba te, mobali akelama te wuta na mwasi, kasi mwasi nde akelama wuta na mobali.[9] Mobali akelamaki te mpo na mwasi, kasi mwasi nde akelamaki mpo na mobali.[10] Yango wana, mpo na ba-anjelu, mwasi asengeli kozala na elembo ya bokonzi na moto na ye.[11] Nzoka nde, kati na Nkolo, ekoki kosalema te ete mwasi azala soki mobali mobali azali te, to mobali azala soki mwasi azali te.[12] Pamba te, lokola mwasi akelamaki wuta na mobali, mobali mpe abotamaki na mwasi. Kasi nyonso ewutaka na Nzambe.[13] Botala nanu bino moko: ezali penza malamu ete mwasi abondela Nzambe moto polele?[14] Boni, ata ndenge Nzambe asala mokili eteyaka bino te ete ezali soni mpo na mobali kozala na suki milayi?[15] Kasi ezali lokumu mpo na mwasi kozala na suki milayi, pamba te suki epesamela ye lokola kitambala.[16] Soki moto moko alingi kotia tembe mpo na likambo oyo, biso mpe mangomba ya Nzambe tozalaka na ezaleli wana te.

Sa nga bé yôli'n 18:26
Abandaki koloba na molende nyonso kati na ndako ya mayangani. Kasi tango Prisile mpe Akila bayokaki ye, babengisaki ye na ndako na bango, mpe balimbolelaki ye malamu penza nzela ya Nzambe.

1 Corinthefue 14:33-35
[33] Pamba te, Nzambe azali Nzambe ya mobulu te, kasi Nzambe ya molongo. Ndenge esalemaka na Mangomba nyonso ya basantu,[34] basi basengeli te koloba kati na mayangani, pamba te bazali na ndingisa te ya koloba. Basengeli nde kotosa ndenge Mobeko etindaka.[35] Soki bazali na posa ya koyeba likambo, tika ete batunaka mibali na bango ndako, pamba te ezali soni mpo mwasi koloba kati na mayangani.

1 Timothée 2:11
Basi, esengeli bayekola kati na kimia mpe na botosi nyonso.

ÉphÈsefue 5:22-24
[22] Basi, botosa mibali na bino ndenge botosaka Nkolo.[23] Pamba te, mobali azali mokonzi ya mwasi, ndenge Kristo azali mokonzi ya Lingomba: nzoto na ye, oyo ye azali Mobikisi na yango.[24] Lokola Lingomba etosaka Kristo, ndenge moko mpe basi batosa mibali na bango na makambo nyonso.

Romefue 16:1
Natindeli bino ndeko na biso ya mwasi Foebe oyo azali mosali ya lingomba ya Sankrea.

Tite 2:4-5
[4] Bongo bakokoka koteya bilenge basi mpo balinga mibali na bango mpe bana na bango,[5] bayeba komibatela malamu, bazala na bomoi ya peto, babongisakabandako na bango malamu, bazala bato malamu, mpe batosaka mibali na bango, mpo ete moto ata moko te aloba mabe mpo na Liloba ya Nzambe.

ÉphÈsefue 5:22
Basi, botosa mibali na bino ndenge botosaka Nkolo.

1 Timothée 5:14
Yango wana, nazali kopesa ntoli na bilenge basi oyo bakufela mibali ete babala lisusu, babota bana, bakamba bandako na bango, mpe bapesa nzela na monguna te mpo na kotanga biso.

Matthieu 27:55-56
[55] Basi mingi mpe bazalaki wana, bazalaki kotala na mosika; ezalibaoyo balandaki Yesu banda na Galileya mpo na kosalela ye.[56] Na kati na basi yango, ezalaki: Mariya ya Magadala, Mariya mama ya Zaki mpe Zozefi, mpe mama ya bana ya Zebede.

1 Corinthefue 14:34-35
[34] basi basengeli te koloba kati na mayangani, pamba te bazali na ndingisa te ya koloba. Basengeli nde kotosa ndenge Mobeko etindaka.[35] Soki bazali na posa ya koyeba likambo, tika ete batunaka mibali na bango ndako, pamba te ezali soni mpo mwasi koloba kati na mayangani.

Romefue 16:7
Bopesa mbote na Andronikusi mpe Junia, bandeko na ngai mpe baninga na ngai ya boloko. Bazalaki bato ya lokumu kati na bantoma, mpe bandimelaki Klisto liboso ete ngai nandimela.

ÉphÈsefue 5:21
Botosanaka moko na moko kati na bobangi Kristo.

Tite 2:1
Kasi yo, teya makambo oyo mateya ya solo ezali kosenga.

1 Corinthefue 11:7
Mobali asengeli te kolata kitambala, pamba te azali elilingi mpe lokumu ya Nzambe; kasi mwasi azali lokumu ya mobali.

1 Timothée 2:13-14
[13] Pamba te, Nzambe asalaki liboso Adam, bongo Eve na sima.[14] Mpe, Adam akosamaki te; kasi ezali mwasi moto akosamaki, mpeabukaki Mobeko ya Nzambe.

1 Timothée 3:2
Mokengeli asengeli kozala na likambo ata moko te ya mabe, asengeli kozala mobali ya mwasi moko kaka, moto ya lokoso te, moto oyo ayebi komibatela malamu, moto oyo bato basengeli kotosa, moto oyo ayambaka bapaya malamu, moto oyo ayebi koteya,

1 Timothée 3:11
Ndenge moko mpe mpo na basi na bango, esengeli bazala basi oyo bakoki mpo na kozua botosi, batongaka bato te, bazala na lokoso te, mpe bazala sembo na makambo nyonso.

ÉphÈsefue 5:23
Pamba te, mobali azali mokonzi ya mwasi, ndenge Kristo azali mokonzi ya Lingomba: nzoto na ye, oyo ye azali Mobikisi na yango.

Tite 2:3
Ndenge moko mpe, teya mibange basi ete bazali na bomoi ya bosanto, batongaka bato te, mpe bazala bawumbu ya masanga te, kasi bateyaka makambo ya malamu.

1 Pierre 3:7
Bino mibali mpe, tango bozali kovanda na basi na bino, esengeli boyeba ete bazali batu ya bolembu, mpe bopesaka bango botosi, Pamba te bango mpe bakozwa elongo na bino, bomoi oyo Nzambe akopesa kati na ngolu na ye. Bosalaka bongo mpo ete eloko moko te ekangisa mabondeli na bino.

Colossesfue 3:18-19
[18] Bino basi, botosaka mibali na bino, na ndenge oyo ekoki kati na Nkolo.[19] Bino mibali, bolinga basi na bino mpe bolakisa bango ezaleli ya makasi-makasi te.

1 Pierre 3:1-7
[1] Ndenge moko mpe mpo na bino basi, botosaka mibali na bino, mpo soki mibali misusu na kati na bango bandimaka Liloba te, bandima yango na nzela ya ezaleli ya basi na bango, ata soki bateyi bango Liloba te,[2] Pamba te bakomona ete bazali na bomoi ya bopeto mpe ya botosi.[3] Kitoko na bino esengeli te ewuta na biloko oyo emonanaka na miso: lokola, kokanga suki, kolata babizu ya wolo to bilamba ya kitoko.[4] Kasi ebongi malamu ete kitoko na bino ewuta na kati ya mitema: kitoko oyo esilaka te, oyo ya molimo ya boboto mpe ya kimia, oyo ezali na motuya mingi na miso ya Nzambe.[5] Pamba te, kala, basi ya bosantu oyo bazalaki kotiela Nzambe motema, bazalaki komikomisa kitoko na ndenge wana; bazalaki kotosa mibali na bango,[6] ndenge Sara azalaki kotosa Abraham mpe abengaki ye mokonzi na ye. Bozali bana na ye ya basi soki bosali makambo oyo ezali sembo mpe bobangi eloko moko te.[7] Bino mibali mpe, tango bozali kovanda na basi na bino, esengeli boyeba ete bazali batu ya bolembu, mpe bopesaka bango botosi, Pamba te bango mpe bakozwa elongo na bino, bomoi oyo Nzambe akopesa kati na ngolu na ye. Bosalaka bongo mpo ete eloko moko te ekangisa mabondeli na bino.

1 Corinthefue 14:34
basi basengeli te koloba kati na mayangani, pamba te bazali na ndingisa te ya koloba. Basengeli nde kotosa ndenge Mobeko etindaka.

Colossesfue 4:15
Bopesa mbote na bandeko ya Laodise, na Nimfa, mpe na Lingomba oyo esanganaka na ndako na ye.

Philippesfue 4:2-3
[2] Nabondeli Evodia mpe Sentishe ete bayokana bango na bango kati na Nkolo.[3] Nasengi yo, moyengebene moninga, salisa basi oyo, pamba te babundaki elongo na ngai mpo na Sango Malamu, ndenge moko mpe Kelema na baninga mosusu ya mosala, baoyo bakombo na bango esiʼekomama na Buku ya bomoi.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®