A A A A A

Church: [Worship]


Jean 4:21-24
[21] Yesu azongiselaki ye: —Mwasi, ndimela ngai: tango ezali koya oyo bokosambela Tata, na ngomba oyo te to mpe na Yeruzalem te.[22] Bino bato ya Samariya bosambelaka oyo boyebi te; kasi biso tosambelaka oyo toyebi, pamba te lobiko ewuti na Bayuda.[23] Kasi tango ezali koya mpe yango esiʼekomi, oyo basamopanga ya solo bakosambela Tata na Molimo mpe na solo; pamba te, Tata alukaka bato oyo basambelaka ye na ndenge wana.[24] Nzambe azali Molimo, mpe esengeli ete baoyo basambelaka ye, basambela ye na molimo mpe na solo.

Romefue 12:1-2
[1] Bandeko, mpo na bolamu oyo Nzambe atalisi biso, nazali kosenga na bino ete bokaba banzoto na bino epai na Nzambe lokola mbeka ya bomoi, ya bule mpe oyo esepelisaka Nzambe: yango ekozala losambo ya solo mpo na bino.[2] Bolanda bizaleli ya tango oyo te, kasi bobongwana na nzela ya makanisi ya sika mpo ete bokoka kososola mokano ya Nzambe: oyo na miso na Ye ezali malamu, esepelisaka Ye mpe ezali ya kokoka.

Sa nglô yile 4:8-11
[8] Mpe bikelamo wana minei ya bomoi, moko na moko ezalaki na mapapu motoba; nzoto na yango ezalaki ya kotonda na miso na kati mpe na pembeni-pembeni. Butu mpe moi, bazalaki kotika te koloba: Nkolo Nzambe na nguya nyonso, azali Mosantu, Mosantu, Mosantu. Oyo azalaki, azali mpe azali koya.[9] Tango nyonso bikelamo ya bomoi bazalaki kopesa nnkembo, lokumu, mpe matondi na Moto oyo avandaki na Kiti ya bokonzi, oyo azali na bomoi seko na seko,[10] bampaka ntuku mibale na minei bazalaki kotia bilongi na nse liboso ya Moto oyo avandaki na Kiti ya bokonzi, mpe bazalaki kokumisa Moto oyo azali na bomoi libela na libela. Bongo bazalaki kobwaka bikoti na bango ya lokumu libosoya Kiti ya Bokonzi, mpe bazalaki koloba:[11] Nkolo na biso mpe Nzambe na biso, okoki mpo na kozwa nkembo, lokumu mpe nguya. Pamba te yo moto osala biloko nyonso. Yango esalamaki mpe ezali na bomoi, na mokano na yo.

Hébreu 12:28-29
[28] Yango wana, lokola tokozwa bokonzi oyo ekoningana te, tozongisamatondi mpe tosalela Nzambe na ndenge oyo esepelisaka ye, na botosimpe na kobanga.[29] Pamba te, Nzambe na biso azali moto oyo ezikisaka.

Sa nglô yile 14:7
Azalaki koloba na mongongo makasi: —Bobanga Nzambe mpe bopesa ye nkembo; pamba te tango ya Nzambe mpo na kosambisa bato ekoki. Bokumisa ye oyo asalaki likolo, mokili, ebalemonene mpe bipai mayi ebimaka!

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®