A A A A A

Church: [Tithing]


Matthieu 5:17
Bokanisa te ete ngai naye mpo na kolongola Mibeko to mpe mateya ya baprofeta; naye mpo na kolongola yango te, kasi mpo na kokokisa yango.

Matthieu 6:21
Pamba te, epai bomengo na yo ezali, motema na yo mpe ekozala kuna.

Matthieu 23:23
Mawa na bino balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo! Bato ya kokosana! Bopesaka makabo ya eteni moko ya zomi ata ya biloko ya mike-mike oyo bolonaka na bilanga na bino, kasi botiolaka makambo oyo eleki tina oyo ya Mibeko; lokola: bosembo, mawa, mpe bosolo. Esengeli bokokisakamakambo oyo, kasi bobosanaka mpe te oyo wana.

Romefue 2:29
Kasi eloko ekomisaka moto moyuda ezali makambo ya kati, mpe kokatisama nzoto ya solo ezali oyo Molimo azali kosala na motema, kasi ezali te ya mokanda ya mobeko. Moyuda ya ndenge oyo azwaka lokumu na ye na bato te, kasi na Nzambe.

Romefue 12:1
Bandeko, mpo na bolamu oyo Nzambe atalisi biso, nazali kosenga na bino ete bokaba banzoto na bino epai na Nzambe lokola mbeka ya bomoi, ya bule mpe oyo esepelisaka Nzambe: yango ekozala losambo ya solo mpo na bino.

Marc 12:41-44
[41] Yesu avandaki liboso ya sanduku ya makabo, mpe azalaki kotala ndenge bato bazalaki kotia mbongo na sanduku ya makabo. Bato mingi ya bomengo bazalaki kotia mbongo mingi.[42] Kasi mwasi moko azalaki mobola mpe akufela mobali, ayaki, mpe atiaki bibende mibale, oyo ezalaki na motuya moke penza.[43] Bongo Yesu abengaki bayekoli na ye mpe alobaki na bango: —Nalobi na bino ya solo, mwasi oyo mobola, oyo akufela mobali, atie na sanduku ya makabo, mbongo oyo eleki ya bato nyonso mosusu.[44] Pamba te, bato nyonso bapesi mbongo oyo bazalaki na yango tina te; kasi ye, kati na kokelela na ye, apesi nyonso oyo azalaki na yango, oyo azalaki na yango mpo na kosunga bomoi na ye.

Romefue 3:21-31
[21] Kasi sikʼoyo Nzambe atalisi polele ndenge nini akomisaka bato sembo liboso na Ye na nzela ya Mobeko te, ndenge Mobeko mpe Basakoli batatola yango.[22] Bato nyonso oyo bandimaka bazwaka bosembo yango na nzela ya kondima Yesu Klisto, pamba te bokeseni ezali te kati na bato:[23] bato nyonso basali masumu mpe bazangi nkembo ya Nzambe,[24] kasi bakomi bato ya sembo na ofele, na ngolu na Ye, na nzela ya lisiko kati na Klisto Yesu.[25] Ezali Ye nde Nzambe akabaki lokola mbeka ya masumu, na makila na Ye, na nzela ya kondima. Asalaki bongo mpo na kotalisa bosembo na ye, pamba te na tango ya kala, tango oyo akangaki motema, apesaki bato etumbu te mpo na masumu na bango.[26] Asalaki bongo mpo na kotalisa bosembo na Ye na tango oyo, mpo ete azala Sembo mpe akomisa sembo moto oyo andimeli Yesu.[27] Boye, tina nini ya komikumisa? Tina ezali te! Na nini? Na misala? Te, kasi na nzela ya kondima.[28] Pamba te, tososoli ete moto akomaka sembo kaka na nzela ya kondima, kasi na nzela kotosa Mobeko te.[29] Boni, Nzambe azali kaka Nzambe ya Bayuda? Azali mpe Nzambe ya bato ya bikolo ya bapaya te? Solo, azali mpe Nzambe ya bato ya bikolo ya bapaya.[30] Pamba te, Nzambe azali kaka moko, Ye oyo akomisaka sembo na nzela ya kondima bato oyo bakatama nzoto ya mibali; mpe kaka na nzela ya kondima wana, akomisaka sembo, bato oyo bakatama nzoto ya mibali te.[31] Boni, tobomi Mobeko likolo ya kondima? Soki moke te! Tozali kutu kolendisa yango.

Romefue 8:4
Asalaki bongo mpo ete bosembo oyo Mobeko esengaka, ekokisama kati na biso oyo totambolaka kolanda baposa ya nzoto te, kasi kolanda Molimo.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®