A A A A A

Church: [Speaking in Languages]


1 Corinthefue 1:5
Pamba te, kati na Klisto, botondisamaki na bomengo na makambo nyonso, koleka na oyo nyonso etali maloba mpe boyebi;

Sa nga bé yôli'n 2:4
Bango nyonso batondaki na Molimo Mosantu mpe babandaki koloba na minoko misusu, ndenge Molimo azalaki kolakisa bango.

Sa nga bé yôli'n 19:6
Tango Polo atielaki bango maboko, Molimo Mosantu akitelaki bango, mpe bakomaki koloba na minoko ya sika mpe kosakola.

Galatiefue 5:22
Kasi mbuma ya Molimo ezali: bolingo, esengo, kimia, kokanga motema, kosalisana, kosala bolamu, bosolo,

Marc 16:17
Tala bilembo oyo ekolanda bato oyo bakondima: na kombo na ngai, bakobengana milimo mabe, bakoloba minoko ya sika,

1 Corinthefue 14:2
Pamba te, moto oyo azali koloba na monoko oyo eyebani te, azali kosolola na Nzambe kasi na bato te, mpo ete moto moko te azali kososola ye; nzoka nde, azali koloba mabombami, na bokambami ya Molimo.

1 Corinthefue 14:23
Soki Lingomba mobimba esangani esika moko, mpe bato nyonso bazali koloba minoko oyo eyebani te, bongo bato oyo bazali na boyebi moke to bato oyo bandimaka te bakoti kuna; boni, bakoloba te ete bozali na liboma?

1 Corinthefue 14:27-28
[27] Soki bato bazali koloba na minoko oyo eyebani te, tika ete bato mibale, suka bato misato baloba, moko sima na mosusu, mpe esengeli ete moko alimbola yango.[28] Soki moto ya kolimbola maloba yango azali te, tika ete ye oyo azali koloba monoko oyo eyebani te akanga monoko kati na Lingomba, mpe aloba epai na ye moko mpe epai na Nzambe.

1 Corinthefue 12:8-11
[8] Epai na moko, Molimo apesi liloba ya bwanya; epai na mosusu, liloba ya boyebi; Molimo moko kaka wana,[9] apesi na mosusu, kondima; na mosusu, likabo ya kobikisa babeli;[10] na mosusu, nguya ya kosala bikamwa; na mosusu, likabo ya kosakola; na mosusu, likabo ya kososola milimo; na mosusu, likabo ya koloba minoko ya ndenge na ndenge; na mosusu, likabo ya kolimbola minoko.[11] Kasi kaka Molimo moko wana nde asalaka misala nyonso wana; mpe akobolaka makabo na Ye na moto na moto, ndenge Ye moko alingi.

1 Corinthefue 13:1-13
[1] Soki nalobi minoko ya bato to ya ba-anjelu, kasi nazangi bolingo, nazali kaka lokola ngonga oyo ezali kotia makelele to lokola manzanza oyo ezali kotia makelele.[2] Soki nazali na likabo ya kosakola, ya bososoli ya mabombami nyonso mpe ya boyebi ya makambo nyonso; mpe soki nazali na kondima oyo ekoki kolongola bangomba, kasi nazangi bolingo, nazali pamba.[3] Soki napesi biloko na ngai nyonso epai ya babola, mpe nakabi nzoto na ngai mpo ete batumba yango, kasi nazangi bolingo, nakozwa ata litomba moko te.[4] Bolingo ekangaka motema, bolingo esalisaka bato, bolingo elulaka te, bolingo emikumisaka te, bolingo emitondisaka na lolendo te.[5] Bolingo esalaka te likambo oyo ebongi te, bolingo elukaka bolamu na yango moko te, bolingo esilikaka te, bolingo ekanisaka mabe te.[6] Bolingo esepelaka te na makambo ya bosembo te, kasi esepelaka na bosolo.[7] Bolingo elimbisaka makambo nyonso, bolingo endimaka makambo nyonso, bolingo etiaka elikya na makambo nyonso, bolingo eyikaka mpiko na makambo nyonso.[8] Bolingo esilaka te. Bisakoli? Ekosila. Minoko ya ndenge na ndenge? Ekosuka. Boyebi? Ekosila.[9] Pamba te, toyebi kaka ndambu, mpe tosakolaka kaka ndambu.[10] Kasi tango oyo ya kokoka ekoya, oyo ya ndambu ekosila.[11] Tango nazalaki mwana moke, nazalaki koloba lokola mwana moke, nazalaki kokanisa lokola mwana moke, nazalaki na mayele lokola ya mwana moke. Kasi tango nakomi mokolo, natiki makambo ya bomwana.[12] Sikʼoyo tozali komona lokola na talatala, tozali komona penza ndenge esengeli te. Kasi mokolo moko, tokomona penza ndenge esengeli. Sikʼoyo nayebi kaka ndambu, kasi mokolo moko, nakoyeba penza nyonso, ndenge Nzambe ayebeli ngai.[13] Nzoka nde, sikʼoyo, makambo oyo misato ewumelaka: kondima, elikya mpe bolingo. Nzoka nde, oyo eleki motuya kati na yango, ezali nde bolingo.

1 Corinthefue 14:1-40
[1] Boluka liboso bolingo. Bozala na posa makasi ya makabo ya Molimo, mingi penza likabo oyo ya kosakola.[2] Pamba te, moto oyo azali koloba na monoko oyo eyebani te, azali kosolola na Nzambe kasi na bato te, mpo ete moto moko te azali kososola ye; nzoka nde, azali koloba mabombami, na bokambami ya Molimo.[3] Kasi moto oyo azali kosakola, azali nde koloba na bato, mpo na kokolisa kondima na bango, kolendisa bango mpe kobondisa bango.[4] Moto oyo azali koloba na monoko oyo eyebani te, azali kaka kokolisa kondima na ye moko, kasi oyo azali kosakola azali kokolisa kondima ya Lingomba mobimba.[5] Nalingi ete bino nyonso bolobaka minoko oyo eyebani te, kasi nalingi mingi koleka ete bino nyonso bosakolaka. Moto oyo azali kosakola azali na tina mingi koleka moto oyo azali koloba minoko oyo eyebani te, loba kaka soki alimboli minoko yango mpo na kolendisa kondima ya Lingomba.[6] Bandeko na ngai, soki nayei epai na bino mpe nalobi na bino kaka na monoko oyo eyebani te, nakozala litomba nini mpo na bino, soki liloba na ngai ememeli bino emoniseli moko te, boyebi moko te ya sika, lisakoli moko te, liteya moko te?[7] Ezali mpe ndenge moko mpo na bisaleli oyo babetelaka miziki lokola flite to nzenze. Soki ezali kobimisa te mingongo oyo ekeseni, ndenge nini tokoki kososola mongongo oyo flite to nzenze ezali kobimisa?[8] Bongo, soki kelelo ebimisi mongongo oyo esengeli te, nani akomibongisa mpo na etumba?[9] Ezali mpe ndenge moko mpo na bino: soki na minoko na bino, bozali koloba makambo oyo bato bazali kososola te, ndenge nini bakoki koyeba solo makambo oyo bozali koloba? Wana, bokoloba na pamba.[10] Kati na mokili, minoko ezali ebele, mpe moko te kati na yango ezangi tina.[11] Nzoka nde, soki nayebi te ndimbola ya maloba ya monoko oyo moto azali koloba na ngai, nakozala lokola mopaya epai na ye, boye ye mpe akozala mopaya epai na ngai.[12] Yango wana, bino mpe, lokola bozalaka na posa makasi ya makabo ya Molimo, boluka mingi kozala na yango ebele, mpo na kokolisa Lingomba na kondima.[13] Yango wana, tika ete moto oyo alobaka na minoko oyo eyebani te, abondela mpo ete azwa makoki ya kolimbola maloba oyo azali koloba.[14] Pamba te, soki nazali kobondela na monoko oyo eyebani te, molimo na ngai ezali kobondela, kasi mayele na ngai ezali kosala te.[15] Bongo, nasala nini? Nakobondela na molimo na ngai, kasi nakobondela mpe na mayele na ngai; nakoyemba na molimo na ngai, kasi nakoyemba mpe na mayele na ngai.[16] Soki ozali kotonda Nzambe na molimo na yo, ndenge nini baoyo bazali koyoka te, bakoki koloba: “Amen!” na libondeli na yo ya kotonda Nzambe? Pamba te, bayebi te makambo oyo ozali koloba.[17] Okozongisa matondi ya kitoko, kasi moto mosusu akokola na kondima te.[18] Natondaka Nzambe mpo ete nalobaka minoko oyo eyebani te koleka bino nyonso.[19] Kasi kati na Lingomba, nasepelaka koloba maloba mitano oyo bato bakoki kososola mpo na koteya bato mosusu, na esika ya koloba maloba nkoto zomi (1.000) na minoko oyo eyebani te.[20] Bandeko na ngai, botika kokanisa lokola bana mike. Bozala te lokola bana mike na lolenge na bino ya kososola makambo. Mpo na oyo etali mabe, bozala lokola bana mike; Kasi mpo na oyo etali lolenge ya kososola makambo, bozala mikolo.[21] Pamba te, ekomama na Mobeko: “Ekozala na minoko ya bapaya, na lokota oyo eyebani te nde nakoloba na bato oyo, kasi ata bongo, bakoyoka ngai te,” elobi Yawe.[22] Yango wana, minoko oyo eyebani te ezali elembo mpo na bato oyo bandimaka te, kasi ezali elembo te mpo na bandimi. Nzoka nde, lisakoli ezali elembo mpo na bandimi, kasi ezali elembo te mpo na bato oyo bandimaka te.[23] Soki Lingomba mobimba esangani esika moko, mpe bato nyonso bazali koloba minoko oyo eyebani te, bongo bato oyo bazali na boyebi moke to bato oyo bandimaka te bakoti kuna; boni, bakoloba te ete bozali na liboma?[24] Nzoka nde, soki bato nyonso bazali kosakola, mpe moto oyo andimaka te to oyo azali na boyebi moke akoti kuna; boni, akomimona lokola moto ya masumu te? Akomitungisa solo motema te?[25] Basekele ya motema na ye ekomonisama polele. Boye, akofukama, akokumisa Nzambe mpe akoloba: “Solo, Nzambe azali kati na bino.”[26] Bandeko, toloba lisusu nini? Tango bosanganaka esika moko, tika ete moko ayemba nzembo, mosusu ateya, mosusu ayebisa makambo oyo Nzambe amonisi ye, mosusu aloba na monoko oyo eyebani te mpe mosusu alimbola. Nyonso wana esengeli kosalema mpo na kolendisa Lingomba na kondima.[27] Soki bato bazali koloba na minoko oyo eyebani te, tika ete bato mibale, suka bato misato baloba, moko sima na mosusu, mpe esengeli ete moko alimbola yango.[28] Soki moto ya kolimbola maloba yango azali te, tika ete ye oyo azali koloba monoko oyo eyebani te akanga monoko kati na Lingomba, mpe aloba epai na ye moko mpe epai na Nzambe.[29] Mpo na oyo etali bato oyo basakolaka: tika ete bato mibale to misato basakola, mpe bamisusu bayekola malamu makambo oyo basakoli wana bazali koloba.[30] Soki moko kati na mayangani azwi emoniseli tango mosusu azali koloba, moto oyo azali koloba esengeli kokanga monoko.[31] Pamba te, bino nyonso bokoki na bino kosakola, kasi bosengeli kosala yango moko sima na mosusu, mpo ete bato nyonso bayekola mpe balendisama.[32] Mosakoli azali na bokonzi likolo ya molimo ya basakoli oyo ezali kokamba ye.[33] Pamba te, Nzambe azali Nzambe ya mobulu te, kasi Nzambe ya molongo. Ndenge esalemaka na Mangomba nyonso ya basantu,[34] basi basengeli te koloba kati na mayangani, pamba te bazali na ndingisa te ya koloba. Basengeli nde kotosa ndenge Mobeko etindaka.[35] Soki bazali na posa ya koyeba likambo, tika ete batunaka mibali na bango ndako, pamba te ezali soni mpo mwasi koloba kati na mayangani.[36] Boni, bokanisi ete Maloba ya Nzambe ewutaki nde epai na bino? To ekomaki kaka epai na bino moko?[37] Soki moto akanisi ete azali mosakoli to azali na likabo ya Molimo, asengeli koyeba ete makambo oyo nasili kokomela bino ezali nde Mobeko ya Nkolo.[38] Soki ayebi yango te, elingi koloba ete Nzambe mpe ayebi ye te.[39] Yango wana bandeko na ngai, bozala na posa makasi ya likabo ya kosakola, mpe bopekisa bato te koloba minoko oyo eyebani te.[40] Kasi tika ete makambo nyonso esalema na ndenge oyo esengeli, na mobulu te.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®