A A A A A

Church: [Pentecost]


Sa nga bé yôli'n 2:1-13
[1] Tango mokolo ya Pantekote ekomaki, bango nyonso basanganaki esika moko.[2] Na pwasa, lokito moko ewutaki na likolo lokola lokito ya mopepe makasi, bongo etondisaki ndako mobimba epai wapi bazalaki kosangana.[3] Bamonaki biloko moko lokola balolemo ya moto kokabwana mpe kovanda na moto ya moko na moko kati na bango.[4] Bango nyonso batondaki na Molimo Mosantu mpe babandaki koloba na minoko misusu, ndenge Molimo azalaki kolakisa bango.[5] Nzoka nde, kati na Yelusalemi, ezalaki na Bayuda oyo babangaka Nzambe, oyo bawutaki na bikolo nyonso ya mokili.[6] Tango bayokaki lokito wana, ebele ya bato bayaki mbangu kosangana wana, mpe bakomaki kokamwa, pamba te moko na moko kati na bango azalaki koyoka bango koloba na monoko na ye ya mboka.[7] Bakamwaki mingi penza mpe bakomaki kotuna: “Boni, bato nyonso oyo bazali koloba, bazali bato ya Galile te?[8] Boye, ndenge nini moto na moto kati na biso azali koyoka bango koloba na monoko na ye ya mboka?[9] Bato ya Parte, ya Medesi mpe ya Elami, bato oyo bavandaka na Mezopotami, na Yudea, na Kapadose, na Ponti mpe na Azi,[10] na Friji mpe na Pafili, na Ejipito mpe na Libi oyo ezali pembeni ya Sirene, bapaya oyo bawutaki na Rome,[11] bango nyonso, ezala Bayuda to bapaya oyo bakota na lingomba ya Bayuda: bato ya Krete mpe ya Arabi, biso nyonso tozali koyoka bango kotatola misala minene ya Nzambe na minoko na biso ya mboka!”[12] Bango nyonso, elekelaki bango, bazalaki kokamwa mingi mpe bakomaki kotunana: “Likambo oyo elingi koloba nini?”[13] Nzoka nde, bato mosusu bazalaki koseka bango mpe koloba: “Balangwe masanga ya vino.”

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®