English
A A A A A

Church: [Birth Of Jesus]

Matthieu 1:18-23
[18] Tala ndenge Yesu Kristo abotamaki: mama na ye Mariya, azalaki elenge mwasi oyo Zozefi andimaki kobala. Kasi liboso ete bavanda esika moko, Mariya azwaki zemi na nguya ya Molimo Mosantu.[19] Zozefi, mobali na ye, azalaki moto na sembo mpe alingaki te koyokisa ye soni na miso ya bato; yango wana akanaki aboya ye na sekele.[20] Awa azalaki kokanisa mpo na makambo yango, anzelu ya Nkolo abimelaki ye na ndoto, mpe alobaki na ye: —Zozefi mwana ya David, kobanga te mpo na kozwa Mariya mwasi na yo, pamba te zemi oyo azali na yango ewuti na Molimo Mosantu.[21] Akobota mwana mobali, bongo okopesa ye kombo Yesu, pamba teye moto akobikisa bato na ye na masumu na bango![22] Nyonso oyo esalamaki mpo ete maloba oyo Nkolo alobaki na monoko ya moprofeta ekokisama:[23] Boyoka, elenge mwasi oyo ayebi naino mobali te, akozwa zemi. Akobota mwana mobali, mpe bakopesa ye kombo Emanuele; yango elingi koloba: Nzambe azali elongo na biso!

Luc 2:7-21
[7] Mariya abotaki mwana mobali, mwana na ye ya liboso. Alingaki ye na bilamba mpe alalisaki ye na elielo ya banyama, pamba te esika ezalaki te mpo na bango na ndako ya bapaya.[8] Mpe babateli ya bameme bazalaki na bilanga ya pembeni wana, bazalaki kokengela etonga ya bameme na bango na butu.[9] Anzelu ya Nkolo abimelaki bango, mpe nkembo ya Nkolo engengaki pembeni na bango, bongo bayokaki somo mingi.[10] Kasi anzelu alobaki na bango: —Bobanga te; nayeli bino sango moko ya malamu oyo ekosepelisa bato nyonso:[11] Mobikisi abotami mpo na bino lelo, na vile ya David. Ye azali Kristo, Nkolo.[12] Oyo nde ekozala elembo mpo na bino: mwana moke balingi na bilamba mpe balalisi ye na elielo ya banyama![13] Na mbala moko, baanzelu ebele ya mapinga ya likolo, bayaki kosangana na anzelu oyo ya liboso, bazalaki kokumisa Nzambe:[14] Nkembo na Nzambe na Bisika Bileki Likolo! Mpe kimia na mokili, epai ya bato oyo bolamu na ye ezali likolo na bango.[15] Tango baanzelu batikaki bango mpe bazongaki na Likolo, babeteli ya bameme balobanaki moko na moko: —Tika tokende na Betelemi mpe totala likambo oyo esalami kuna, oyo Nkolo ayebisi biso![16] Bakendeki noki mpe bakutaki Mariya na Zozefi na mwana alali na elielo ya banyama.[17] Sima ya komona mwana, balobaki makambo oyo bayebisaki bango mpo na mwana.[18] Bato nyonso oyo bayokaki yango, bakamwaki mingi mpo na makambo oyo babateli bayebisaki bango.[19] Kasi Mariya azalaki kobomba makambo wana nyonso na motema, mpe azalaki kokanisa yango mbala mingi.[20] Bongo babateli ya bameme bazongaki; bazalaki kokumisa mpe kosanzola Nzambe, mpo na nyonso oyo bayokaki mpe bamonaki; mpe yango ezalaki kaka ndenge bayebisaki bango yango.[21] Na mokolo ya mwambe, wana tango ya kokatisa ye ekokaki, bapesaki ye kombo Yesu; kombo oyo anzelu apesaki liboso ete mama na ye azwa zemi na ye.

Matthieu 2:1-12
[1] Yesu abotamaki na Betelemi ya Yudea, tango Erode azalaki mokonzi; sima na yango, bato ya mayele oyo bayekolaka minzoto, bawutaki na mokili ya Este, bakomaki na Yeruzalem.[2] Batunaki: —Mokonzi ya Bayuda oyo awuti kobotama azali wapi? Pamba te, tomonaki monzoto na ye na mokili ya Este, yango wana toye kokumbamela ye![3] Tango mokonzi Erode ayokaki sango yango, ye na bato nyonso ya Yeruzalem bamitungisaki mingi.[4] Abengisaki bakonzi nyonso ya banganga-Nzambe mpe balakisi ya Mibeko, mpe atunaki bango soki Kristo asengeli kobotama wapi.[5] Bazongiselaki ye: —Na Betelemi ya Yudea, pamba te moprofeta akomaki boye:[6] E e yo Betelemi, kati na mokili ya Yudea, ozali moke te kati ya bakonzi ya Yudea, pamba te, Mokonzi akobima epai na yo, oyo akozala mobateli ya bato na ngai Isayele![7] Bongo Erode abengisaki na sekele bato ya mayele oyo batalaka minzoto mpe atunaki bango bayebisa ye tango penza oyo monzoto ebimaki.[8] Atindaki bango na Betelemi na maloba oyo: —Bokende kuna mpe botuna malamu makambo ya mwana wana. Tango bokomona ye, boyebisa ngai, mpo ngai mpe nakende kokumbamela ye![9] Sima ya koyoka maloba ya mokonzi, bakendaki. Mpe monzoto oyo bamonaki na Este ezalaki kokende liboso na bango kino tango etelemaki likolo ya esika mwana azalaki.[10] Tango bamonaki monzoto, bayokaki esengo mingi penza.[11] Bakotaki na ndako, bamonaki mwana na mama na ye Mariya; bafukamaki mpe bakumbamelaki ye. Bongo bafungolaki basaki na bango, mpe bapesaki ye makabo oyo: wolo, ansa mpe mafuta ya solo kitoko.[12] Awa Nzambe akebisaki bango na ndoto, ete bazonga te epai ya Erode, bazongaki na mokili na bango na nzela mosusu.

Galatiefue ৪:৪
Kasi awa tango Nzambe akataki ekokaki, atindaki Mwana na ye, abotamaki na mwasi, na nse ya bokonzi ya Mibeko,

Luc 2:1-4
[1] Na mikola wana, Sezare-Oguste apesaki mobeko ya kotanga talo ya bato nyonso oyo bavandaka na mikili oyo ezalaki na nse ya bokonzi ya Roma.[2] Kotanga yango ezalaki ya liboso, oyo esalamaki tango Kiriniusi azalaki moyangeli ya Siriya.[3] Bongo moto na moto azalaki kokende komikomisa na vile na ye.[4] Lokola Zozefi azalaki na libota ya David, yango wana alongwaki na vile ya Nazareti, na mokili ya Galileya mpo na kokende na mokili ya Yudea, na vile ya Betelemi, vile ya David.

Sa nglô yile 12:1-5
[1] Bongo elembo moko ya monene emonanaki na likolo: Mwasi moko alataki moi, mpe azalaki na sanza na nse ya makolo na ye, mpe atalaki na motu na ye ekoti ya bokonzi oyo ezalaki na minzoto zomi na mibale.[2] Azalaki na zemi, akomaki pene-pene ya kobota, mpe azalaki kolela mpo na pasi.[3] Mpe elembo mosusu emonanaki na likolo: ezalaki Dragon moko yamonene mpe ya motane. Ezalaki na mitu sambo mpe maseke zomi, mpe bikoti sambo ya bokonzi na mitu na yango.[4] Mokila na ye ezalaki kokomba eteni moko ya misato ya minzotoya likolo, mpe ebwakaki yango na mabele. Dragon yango etelemaki libosoya mwasi oyo alingaki kobota mpo elia mwana na ye tango akobotama.[5] Mpe mwasi yango abotaki mwana mobali oyo akotambwisa bikolo nyonso, na lingenda ya ebende. Bongo mwana amemamaki epai ya Nzambe mpe epai ya Kiti na ye ya bokonzi.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®