A A A A A

Church: [Attending Church]


Hébreu 10:24-25
[24] Tokengelana moko na moko na kosalisana biso na biso mpo na kolakisa bolingo mpe kosala misala ya malamu.[25] Tokima mayangani na biso te ndenge bato mosusu bameseni kosala, kasi tolendisana moko na moko, awa bomoni ete Mokolo ya Nkolo ezali kopusana.

Matthieu 18:20
Pamba te esika bato mibale to misato basangani na kombo na ngai, ngai mpe nazali na kati na bango.

Colossesfue 3:16
Tika ete Liloba ya Klisto, kati na bomengo na yango nyonso, evanda kati na mitema na bino. Boteyana mpe bopesana toli moko na moko na bwanya nyonso. Boyemba banzembo, masanzoli, mpe banzembo oyo Molimo apesaka; boyembela Nzambe, na bozongisi matondi kati na mitema na bino.

ÉphÈsefue 4:11-13
[11] Ezali ye moto apesaki likabo na bato mosusu mpo bazala bapostolo, basusu baprofeta, basusu bapanzi Sango Malamu, basusu babateli, mpe basusu balakisi.[12] Asalaki bongo, mpo na kobongisa basantu basala mosala na bango, mpo ete nzoto ya Kristo etongama malamu,[13] kino biso nyonso tokokoma na bomoko kati na kondima mpe kati na koyeba Mwana na Nzambe, mpe kokoma bato penza oyo basiʼbakoli, bato oyo basiʼbakokani na bonene ya kokokisama ya Kristo.

Sa nga bé yôli'n 2:42
Bazalaki komipesa mingi penza na malakisi ya bantoma, na kozala lisanga, na kobuka lipa mpe na kasambela.

Romefue 10:17
Boye, kondima ewutaka na maloba oyo toyokaka, mpe maloba oyo toyokaka ewutaka na Liloba ya Klisto.

Matthieu 16:18
Bongo ngai nalobi na yo ete: yo ozali Piere, mpe na likolo ya libanga oyo nakotonga Lingomba na ngai. Mpe baporte ya lifelo ekoki kolonga yango te.

Sa nga bé yôli'n 9:31-32
[31] Lingomba ezalaki na kimia mingi kati na Yudea mobimba, na Galile mpe na Samari. Ezalaki kokola na kondima, kotosa Nkolo mpe motango ya bandimi na yango ezalaki kobakisama na lisungi ya Molimo Mosantu.[32] Lokola Piere azalaki tango na tango kosala mibembo kati na mboka, akendaki mpe kotala basantu oyo bavandaka na mboka Lidi.

Matthieu 6:33
Boluka liboso Bokonzi ya Nzambe mpe bosembo na ye, bongo biloko wana nyonso bakobakisela bino yango.

Jacques 1:22
Bosalaka makambo oyo Liloba ya Nzambe ezali koloba, kasi boyokaka yango kaka Pamba te; soki te, bokomikosa bino moko.

2 Timothée 4:2
teya Liloba, teya yango na molende nyonso ezala na tango ya matata to na tango ya matata te, pamela, bongisa, lendisa, mpe teya yango na kokanga motema.

Matthieu 28:19-20
[19] Yango wana bokende mpe bokomisa bato ya bikolo nyonso bayekoli nangai, bobatisa bango na kombo ya Tata, ya Mwana, mpe ya Molimo Mosantu.[20] Boteya bango batosa nyonso oyo natindaki bino. Boyeba ete nazali na bino mikolo nyonso, kino na suka ya mokili.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®