A A A A A

Bad Character: [Jealousy]


1 Corinthefue 3:3
pamba te, bozali nanu kotambolisama kolanda baposa ya nzoto. Lokola likunya mpe koswana ezali kati na bino, boni, bozali kotambolisama kolanda baposa ya nzoto te? Boni, bozali kaka kosala lokola ya moto nyonso te?

1 Corinthefue 10:13
Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

1 Corinthefue 13:4
Bolingo ekangaka motema, bolingo esalisaka bato, bolingo elulaka te, bolingo emikumisaka te, bolingo emitondisaka na lolendo te.

Jacques 4:11
Bandeko na ngai, botonganaka te moko na moko. Moto oyo atongaka mpe asambisaka ndeko na ye, atongaka mpe asambisaka Mibeko. Nzokande, soki ozali kosambisa Mibeko, wana elakisi ete yo ozali moto oyoatosaka Mibeko te, kasi ozali zuzi na yango.

Romefue 12:21
Kotika te ete mabe elonga na yo, kasi luka kolonga mabe na nzela ya kosala malamu.

Jacques 4:2-3
[2] Bolulaka biloko, kasi bozwaka yango te. Bobomaka mpe botondi na zuwa, kasi bokokaka te kozwa oyo bino bolingaka kozwa. Boswanaka mpe bobundaka bitumba. Mpe bozwaka te, Pamba te bosengaka Nzambe te.[3] Mpe tango bosengaka, bozwaka te; mpo bosengaka na makanisi ya mabe, ya kosepelisa kaka baposa na bino moko.

Galatiefue 5:22-23
[22] Kasi mbuma ya Molimo ezali: bolingo, esengo, kimia, kokanga motema, kosalisana, kosala bolamu, bosolo,[23] boboto, mpe komibatela. Mpo na makambo ya ndenge oyo, Mibeko ezali te.

1 Pierre 2:9
Kasi bino, bozali libota oyo eponama, bozali banganga-Nzambe ya bokonzi monene, bozali ekolo ya bosantu, mpe bato oyo bazali ya Nzambe, mpo ete bokoka kosakola lokumu ya ye oyo abengaki bino mpo bolongwa na molili mpe boya na moi na ye, oyo ezali ya kokamwa mingi.

1 Corinthefue 1:27-29
[27] Kasi kati na mokili, Nzambe aponaki biloko pamba mpo na koyokisa bato ya bwanya soni, aponaki biloko elemba mpo na koyokisa biloko ya makasi soni;[28] aponaki biloko oyo ezanga tina, biloko oyo batiolaka, biloko oyo ezalaka te, mpo na kokomisa pamba biloko oyo ezali,[29] mpo ete moto moko te amikumisa liboso na Ye.

Philippesfue 2:3
Bosala eloko moko te na molimo ya kowelana, to mpe mpo na koluka lokumu ya pamba-pamba; kasi na komikitisa nyonso bomona baninga na bino lokola nde baleki bino;

Jacques 3:14-16
[14] Kasi soki mitema na bino etondi na zuwa ya bololo, mpe sokibozali na molimo ya koswana, wana bomikumisaka te, mpe bobebisa makambo ya solo te na lokuta na bino.[15] Bwania ya ndenge wana ewutaka epai ya Nzambe te, kasi ezali ya mokili, ya bomoto mpe ya Zabolo.[16] Pamba te, esika zuwa mpe molimo ya koswana ezali, esika wana mpe etondi mobulu ya lolenge nyonso mpe misala ya mabe.

Jacques 4:7-8
[7] Botosaka Nzambe mpe botelemela Zabolo, bongo ye akokima mosika na bino.[8] Boya pene-pene na Nzambe, mpe ye akoya pene-pene na bino. Bino bato ya masumu, bosukola maboko na bino. Bino bato ya mitema mibale, bopetola mitema na bino!

Galatiefue 5:14-15
[14] Pamba te, Mibeko nyonso ezali kokokisama na mobeko oyo moko: “Linga moninga na yo lokola yo moko.”[15] Kasi soki bozali kozokisana mpe komipasola, bokeba soki te bokobomana bino na bino.

Colossesfue 1:11
Bongo Nzambe akolendisa bino na nguya nyonso, oyo ewutaka na nguya ya nkembo na ye, mpo ete bokoka kozala bato ya koyika mpiko mpe ya kokanga motema na makambo nyonso,

1 Timothée 3:10
Esengeli bameka bango liboso; bongo soki bamoni bango na mabete, wana nde bakoki kosala lokola badiakono.

Hébreu 10:36
Pamba te, bozali na posa ya kokanga motema, mpo ete, sima ya kokokisa mokano ya Nzambe, bokoka kozwa biloko oyo alakaki.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®