A A A A A

Bad Character: [Conflict]


Hébreu 10:32
Bokanisa lisusu mikolo ya liboso: na mikolo yango, sima ya kozwa moi ya Nzambe, boyikaki mpiko na etumba monene ya bapasi.

Matthieu 18:15
Soki ndeko na yo asali yo mabe, kende mpe lakisa ye mabe na yempe bozala kaka bino mibale. Soki ayokeli yo, wana ozongisi ndeko na yo na nzela ya malamu.

1 Timothée 3:15
mpo ete soki naye noki te, okoka koyeba soki ezaleli ya ndengenini esengeli kozala na yango kati na ndako ya Nzambe, oyo ezali Lingomba ya Nzambe ya bomoi likunzi, mpe fondasio ya makambo ya solo.

Jean 8:32
Bokoyeba solo mpe solo ekokangola bino.

Matthieu 5:23-24
[23] Lisusu, soki otelemi liboso ya mesa ya makabo mpo na kopesa makabo, mpe okanisi na mbala moko ete ndeko na yo azali na likambo na yo,[24] tika makabo na yo wana, liboso ya mesa, mpe kende naino koyokanana ndeko na yo; bongo yaka kopesa makambo na yo.

Jean ৬:৫৪
Oyo akolia nzoto na ngai mpe akomela makila na ngai, akozwa bomoi ya seko mpe nakosekwisa ye na mokolo ya suka.

Marc 6:3
Ye azali salapantie te? Azali Mwana ya Mariya te mpe ndeko ya Zaki, Zoze, Zude mpe Simon te? Mpe bandeko na ye ya basi bazalaka na biso awa te? Mpe ye azalaki libaku mpo na kondima na bango.

ÉphÈsefue 5:25
Mibali bolinga basi na bino ndenge mpe Kristo alingaki Lingomba mpe amikabaki ye moko mpo na yango,

Hébreu 12:14
Bosala makasi mpo na kozala na kimia na bato nyonso mpe kozala na bomoi ya bosantu; Pamba te soki bomoi ya bosantu ezali te, moto moto te akoki komona Nkolo.

Matthieu 18:15-17
[15] Soki ndeko na yo asali yo mabe, kende mpe lakisa ye mabe na yempe bozala kaka bino mibale. Soki ayokeli yo, wana ozongisi ndeko na yo na nzela ya malamu.[16] Kasi soki ayokeli yo te, mema moto mosusu to bato mibale, mpo ete makambo nyonso oyo bokoloba endimama na nzela ya litatoli yabatemwe mibale to misato.[17] Soki aboyi koyoka bango, yebisa likambo yango na Lingomba; soki aboyi koyokela Lingomba, zwa ye lokola mopakano mpe lokola mofutisi mpako.

Jacques 5:16
Boyambola masumu na bino moko na moko, mpe bobondela mpo na bino na bino, mpo ete bobika. Libondeli ya moto na sembo ezali na nguya mingi mpe esalaka mosala.

Galatiefue 1:19
Namonaki ntoma mosusu te, kaka Zaki ndeko ya Nkolo.

Philippesfue ১:৩০
lokola bozali kobunda etumba ya lolenge moko na oyo bomonaki epai na ngai, mpe oyo bozali koyoka ete nazali naino kobunda.

Colossesfue 2:1
Nalingi boyeba ete nazali kobunda etumba ya makasi penza mpo na bino, mpo na bandeko ya Laodise, mpe mpo na baoyo nyonso nanu bamona ngai te.

Romefue 12:18
Soki ekoki kosalama, wana bozali na makoki, bozala na kimia na bato nyonso.

Jean 14:6
Yesu azongiselaki ye: —Ngai nazali nzela, solo, mpe bomoi. Moto moko te akoki koya epai ya Tata soki aleki na nzela na ngai te.

ÉphÈsefue 4:26
Soki bosiliki, bosala masumu te; esengeli ete kanda na bino esila liboso ete mokolo ekoma na suka na yango.

Jacques 1:19
Bandeko balingami, bosimba likambo oyo: moto nyonso azala moto ya koyoka noki, kasi azala moto ya koloba noki te mpe ya kosilika noki te;

Matthieu 5:9
Esengo na bato oyo balukaka kotia kimia, pamba te bakobenga bango bana ya Nzambe.

Jean 3:3-5
[3] Yesu azongisaki mpe alobaki na ye: —Nalobi na yo ya solo: moto moko te akoki komona Bokonzi ya Nzambe soki abotami mbotama ye sika te![4] Nikodeme atunaki ye: —Ndenge nini moto oyo asiʼakomi mobange akoki lisusu kobotama? Akoki kokota na libumu ya mama na ye mpo na mbala ya mibale mpe kobotama?[5] Bongo Yesu azongiselaki ye: —Nalobi na yo ya solo: soki moto abotami na mayi mpe na Molimo te, akoki te kokota na Bokonzi ya Nzambe.

Jacques 1:19-20
[19] Bandeko balingami, bosimba likambo oyo: moto nyonso azala moto ya koyoka noki, kasi azala moto ya koloba noki te mpe ya kosilika noki te;[20] Pamba te kanda ya moto ekokisaka te makambo ya malamu oyo Nzambe alingaka.

Galatiefue 4:19
Bana na ngai ya bolingo, nazali lisusu koyoka pasi mingi mpo na bino lokola mwasi oyo alingi kobota, kino tango Klisto akosalama kati na bino.

Matthieu 16:18
Bongo ngai nalobi na yo ete: yo ozali Piere, mpe na likolo ya libanga oyo nakotonga Lingomba na ngai. Mpe baporte ya lifelo ekoki kolonga yango te.

Matthieu 18:15-18
[15] Soki ndeko na yo asali yo mabe, kende mpe lakisa ye mabe na yempe bozala kaka bino mibale. Soki ayokeli yo, wana ozongisi ndeko na yo na nzela ya malamu.[16] Kasi soki ayokeli yo te, mema moto mosusu to bato mibale, mpo ete makambo nyonso oyo bokoloba endimama na nzela ya litatoli yabatemwe mibale to misato.[17] Soki aboyi koyoka bango, yebisa likambo yango na Lingomba; soki aboyi koyokela Lingomba, zwa ye lokola mopakano mpe lokola mofutisi mpako.[18] Nalobi na bino ya solo; makambo nyonso oyo bino bokokanga awa na nse, ekokangama mpe na Likolo; mpe nyonso oyo bino bokofungola awa na nse, ekofungwama mpe na Likolo.

ÉphÈsefue 1:22-23
[22] Nzambe atia biloko nyonso na nse ya makolo na ye, mpe apona ye azala Mokonzi likolo ya biloko nyonso mpo na Lingomba,[23] oyo ezali nzoto na ye, kotondisama ya ye oyo atondisaka biloko nyonso na bisika nyonso.

ÉphÈsefue ৫:২৩-২৪
[২৩] Pamba te, mobali azali mokonzi ya mwasi, ndenge Kristo azali mokonzi ya Lingomba: nzoto na ye, oyo ye azali Mobikisi na yango.[২৪] Lokola Lingomba etosaka Kristo, ndenge moko mpe basi batosa mibali na bango na makambo nyonso.

Sa nga bé yôli'n 4:32
Bandimi nyonso bazalaki motema moko mpe makanisi moko. Moko te kati na bango azalaki koloba ete biloko na ye ezali kaka ya ye moko, kasi biloko nyonso ezalaki mpo na bango nyonso.

1 Corinthefue 1:10
Bandeko, nazali kobondela bino na Kombo ya Nkolo na biso Yesu Klisto: bozala na boyokani bino na bino mpe bokabwani ezala te kati na bino; nzoka nde, bozala motema moko mpe makanisi moko.

Jean 12:48
Moto oyo akoboya ngai mpe akoyamba maloba na ngai te, azali na zuzi na ye. Liloba oyo nazali koloba, yango nde ekokatela ye etumbu na mokolo ya suka.

Matthieu 7:12
—Makambo nyonso oyo bolingaka ete bato mosusu basalela bino, bosala yango mpe ndenge moko mpo na baninga. Pamba te, oyo nde mateya ya Mibeko mpe ya baprofeta.

Jean 14:28
Boyokaki ete nalobaki na bino: Nakokende, mpe nakozongela bino. Soki bolingaki ngai, mbele bolingaki kosepela awa nazali kokende epai ya Tata; pamba te Tata na ngai aleki ngai na monene.

1 Thessaloniquefue 2:2
Sima ya kowuta konyokwama mpe kofingama na Filipi, ndenge boyebiyango, kasi na lisalisi ya Nzambe na biso, tozwaki molende ya koteya bino Sango Malamu na ye, na kati ya bitumba mingi.

1 Corinthefue 13:4
Bolingo ekangaka motema, bolingo esalisaka bato, bolingo elulaka te, bolingo emikumisaka te, bolingo emitondisaka na lolendo te.

Romefue 1:20
Wuta Nzambe ekela mokili, makoki na Ye oyo emonanaka na miso te, elingi koloba, nguya na Ye oyo ewumelaka seko na seko mpe bonzambe na Ye, ezali komonana polele penza na bososoli, na nzela ya misala na Ye. Boye, bato bakoki komilongola na ngambo te.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®