A A A A A

Bad Character: [Bitterness]


Sa nga bé yôli'n 8:23
Pamba te, namoni ete motema na yo etonda na zuwa mpe ozali mowumbu ya masumu.

Colossesfue 3:8-13
[8] Kasi sikʼoyo, esengeli boboya makambo wana nyonso: kanda, kotomboka, makambo ya mabe, kofinga, mpe maloba ya soni oyo ebimaka na minoko na bino.[9] Botika kokosana bino na bino, lokola bosibobwaka moto ya kala elongo na misala na ye,[10] mpe bolata moto ya sika, oyo akomisami ya sika kati na boyebi, na lolenge ya elilingi ya Moto oyo akelaki ye.[11] Na bomoto wana ya sika, mogreki to moyuda azali te, moto akatisa nzoto to moto akatisa nzoto te azali te, bapaya to moto ayekola azali te, mowumbu to moto ya bonsomi azali te, kasi Klisto azali nyonso, mpe azali kati na nyonso.[12] Yango wana, lokola Nzambe apona bino, bino basantu mpe balingami na ye, bolata mawa, bolamu, komikitisa, boboto, mpe kokanga motema.[13] Soki moto azwi moninga na likambo, bokanganaka mitema mpe bolimbisanaka moko na moko. Bolimbisa ndenge Nkolo mpe alimbisaki bino.

ÉphÈsefue 4:26
Soki bosiliki, bosala masumu te; esengeli ete kanda na bino esila liboso ete mokolo ekoma na suka na yango.

Marc 11:25
Mpe tango botelemi mpo na kobondela, soki bozali na likambo na moto mosusu, bolimbisa ye, mpo ete Tata na bino oyo azali na Likolo, alimbisa masumu na bino.

Romefue 3:14
Minoko na bango etonda na makambo ya bololo mpe na bilakeli mabe.

Matthieu 6:14-15
[14] Pamba te soki bolimbisi bato mabe na bango, Tata na bino ya Likolo akolimbisa bino mpe.[15] Kasi soki boboyi kolimbisa bato mabe na bango, Tata na bino mpe akolimbisa bino te.

Jacques 1:19-20
[19] Bandeko balingami, bosimba likambo oyo: moto nyonso azala moto ya koyoka noki, kasi azala moto ya koloba noki te mpe ya kosilika noki te;[20] Pamba te kanda ya moto ekokisaka te makambo ya malamu oyo Nzambe alingaka.

Hébreu 12:14-15
[14] Bosala makasi mpo na kozala na kimia na bato nyonso mpe kozala na bomoi ya bosantu; Pamba te soki bomoi ya bosantu ezali te, moto moto te akoki komona Nkolo.[15] Bomibatela malamu mpo ete moto moko te azanga ngolu ya Nzambe, mpe, mpo ete mosisa moko te ya bololo ebima kati na bino, oyo ekoki kobimisa mobulu mpe kobebisa bato ebele.

ÉphÈsefue 4:31-32
[31] Tika ete makambo nyonso ya bololo, kosilika, kanda, kongala, kofinga, elongwa kati na bino, ndenge moko mpe na makambo nyonso ya mabe.[32] Bozala bato ya malamu moko epai ya mosusu, bozala bato ya motema mawa, mpe bolimbisana moko na moko, ndenge Nzambe mpe alimbisa bino kati na Kristo.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®