A A A A A

Bad Character: [Bullying]


1 Jean 2:9
Moto oyo alobaka ete azali kati na moi, kasi ayinaka ndeko na ye, azali naino kati na molili.

1 Jean 3:15
Moto oyo ayinaka ndeko na ye, azali mobomi, mpe boyebi ete ata mobomi moko te azali na bomoi ya seko kati na ye.

2 Timothée 1:7
Pamba te, Molimo oyo Nzambe apesaki biso ekomisaka biso bato ya kobanga te; kasi Molimo oyo etondisaka biso na nguya, na bolingo, mpe na koyeba komibatela.

ÉphÈsefue 4:29
Botika te ete ata liloba moko ya mabe ebima na minoko na bino, kasi kaka oyo ezali malamu, oyo ekoki kokolisa kondima, na ndenge ya posa na bango, mpo ete yango epesa bolamu na bato oyo bazali koyoka yango.

ÉphÈsefue 6:12
Pamba te etumba na biso ezali na makila mpe na mosuni te, kasi na milimo oyo ezali na bokonzi, milimo ya lokumu, banguya ya mokili oyo ya molili, mpe na milimo ya mabe oyo ezali na mokili ya milimo.

Matthieu 5:11
Esengo na bino soki bakofinga bino, soki bakonyokola bino, mpe soki bakokosela bino makambo ya mabe ya ndenge na ndenge mpo na ngai.

Romefue 2:1
Yango wana, yo moto oyo osambisaka bato mosusu, ata soki ozali nani, yo mpe osalaka lokola bango. Pamba te, tango osambisaka bato mosusu, omisambisaka nde yo moko; mpo ete yo oyo osambisaka, osalaka mpe mabe.

Romefue 12:18-19
[18] Soki ekoki kosalama, wana bozali na makoki, bozala na kimia na bato nyonso.[19] Baninga na ngai, boluka kozongisa mabe na mabe bino moko te, kasi botika nzela na kanda na Nzambe ete esala, pamba te ekomama: “Ezali Ngai nde nazongisaka mabe na mabe; Ngai nde nafutaka moto na moto oyo ekoki na ye,” elobi Nkolo Yawe.

Romefue 12:20-21
[20] Nzoka nde: “soki monguna na yo azali na nzala, pesa ye bilei, soki azali na posa ya mayi, pesa ye mayi ya komela. Pamba te, soki osali bongo, ezali lokola ozali kotia makala ya moto na moto na ye.”[21] Kotika te ete mabe elonga na yo, kasi luka kolonga mabe na nzela ya kosala malamu.

Luc 6:27-28
[27] —Kasi nalobi boye na bino baoyo bozali koyoka ngai: Bolinga banguna na bino, bosala makambo ya malamu na bato oyo bayinaka bino.[28] Bopambola bato oyo balakelaka bino mabe, mpe bobondelaka mpo na baoyo banyokolaka bino.

Matthieu 5:44-45
[44] Kasi ngai nalobi na bino: bolinga banguna na bino mpe bosambela mpo na baoyo banyokolaka bino![45] Na ndenge wana nde, bokozala bana ya Tata na bino oyo azali na likolo. Pamba te, ye angengisaka moi na ye likolo ya bato ya malamu mpe likolo ya batu mabe; anokisaka mbula na ye likolo ya bato na sembo mpe likolo ya bato oyo bazali sembo te.

Matthieu 5:38-41
[38] —Boyokaki balobaki ete: “Soki moto atoboli liso ya moninga, ye mpe bakotobola oyo ya ye. Soki moto abuki lino ya moninga, ye mpe bakobuka oyo ya ye”.[39] Kasi ngai nalobi na bino: botia tembe te na moto oyo alingi kosala bino mabe; kutu soki moto abeti yo mbata na litama ya mobali, pesa ye mpe oyo mosusu.[40] Soki moto alingi kofunda yo mpe kozwa simisi na yo, pesa ye mpe kazaka na yo.[41] Soki moto atindi yo na makasi otambola kilometele moko, yotambola na ye bakilometele mibale.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®