A A A A A

Bad Character: [Violence]


1 Pierre 3:9
Bozongisa mabe na mabe te, to kofinga na kofinga, nzokande bopambolaka, Pamba te Nzambe abenga bino mpo na yango, mpo ete bozwa lipamboli.

1 Timothée 3:3
moto oyo alangwaka masanga te, moto oyo atombokaka te, kasi moto ya boboto, moto oyo aswanaka te, moto ya lokoso ya mbongo te,

Hébreu 10:10
Mpe azali mpo na mokano wana, nde bakomisi biso basantu na nzela ya mbeka oyo Yesu Kristo apesaki nzoto na ye moko mbala moko mpo na libela.

Romefue 13:4
Pamba te, mokonzi azali mosali na Nzambe mpo na bolamu na yo. Kasi soki ozali kosala mabe, banga, pamba te asimbaka mopanga na pamba te. Azali mosali na Nzambe, mpo na kolakisa kanda na Nzambe likolo ya baoyo basalaka mabe.

Romefue 14:1
Boyamba malamu moto oyo alenda te na kondima, bosambisa te lolenge na ye ya kokanisa.

Tite 3:2
Yebisa bango ete bafingaka bato te, kasi bazala bato ya kimiampe ya boboto, mpe balakisaka tango nyonso ezaleli ya malamu epai ya bato nyonso.

Marc 7:21-22
[21] Pamba te, wuta na kati, na motema ya moto nde ebimaka: makanisi ya mabe, ekobo, kindumba,[22] koboma, koyiba, lokoso ya mbongo, makambo ya mabe, makambo ya lokuta, pite, kofinga, lofundu, bozoba.

Matthieu 5:38-39
[38] —Boyokaki balobaki ete: “Soki moto atoboli liso ya moninga, ye mpe bakotobola oyo ya ye. Soki moto abuki lino ya moninga, ye mpe bakobuka oyo ya ye”.[39] Kasi ngai nalobi na bino: botia tembe te na moto oyo alingi kosala bino mabe; kutu soki moto abeti yo mbata na litama ya mobali, pesa ye mpe oyo mosusu.

Matthieu 7:1-2
[1] —Bosambisa te, mpo basambisa bino mpe te.[2] Pamba te, bakosambisa bino ndenge bino mpe bosambisaka baninga; mpe bakozongisela bino ndenge bino mpe bozongiselaka baninga.

Galatiefue 5:19-21
[19] Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,[20] kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,[21] likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.

Matthieu 26:52-54
[52] Kasi Yesu alobaki na ye: —Zongisa mopanga na yo na esika na yango; pamba te bato nyonsooyo bakamataka mopanga, bakokufa mpe na mopanga.[53] Okanisi ete nakoki kobenga Tata na ngai te, mpe ye akokikotindela ngai na mbala moko te mapinga ya baanzelu koleka zomi namibale?[54] Bongo ndenge nini Makomi ekokokisama, oyo ezali koloba eteesengeli makambo yango esalama bongo?

Romefue 14:10-13
[10] Boye yo, mpo na nini ozali kosambisa ndeko na yo? Mpo na nini ozali kotiola ndeko na yo? Biso nyonso tokotelema na esambiselo ya Nzambe mpo na kosamba.[11] Pamba te, ekomama: “Na Kombo na Ngai,” elobi Nkolo, “mabolongo nyonso ekofukama liboso na ngai mpe minoko nyonso ekotatola Nzambe.”[12] Yango wana, moto na moto akosamba liboso ya Nzambe mpo na makambo na ye moko.[13] Yango wana, totika kosambisana biso na biso. Nzoka nde, bosalela mayele na bino te mpo na kobetisa ndeko moko libaku to kokweisa ye.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®