A A A A A

Bad Character: [Lazy]


Colossesfue 3:17-23
[17] Mpe nyonso oyo bosalaka to bolobaka, bosala yango na kombo ya Nkolo Yesu, mpe, bozongisaka matondi epai ya Nzambe Tata na nzela na Yesu Klisto.[18] Bino basi, botosaka mibali na bino, na ndenge oyo ekoki kati na Nkolo.[19] Bino mibali, bolinga basi na bino mpe bolakisa bango ezaleli ya makasi-makasi te.[20] Bino bana, botosa baboti na bino na makambo nyonso, pamba te yango esepelisaka Nkolo.[21] Bino batata, boyokisa bana na bino kanda te, mpo ete mpiko na bango esila te.[22] Bino bawumbu, botosa bakonzi na bino na makambo nyonso; mpe bosala yango kaka te tango bazali kokengela bino mpo na koluka kosepelisa bango, kasi bosala yango na bosolo nyonso mpe na bobangi Nkolo.[23] Nyonso oyo bosalaka, bosala yango na motema mobimba, lokola nde bozali kosala mpo na Nkolo, kasi mpo na bato te.

1 Timothée 5:8
Soki moto ayebi kosunga bato na ye te, mpe koleka kutu baoyo ya libota na ye moko, moto ya ndenge wana asiʼabwaka kondima mpe azali moto mabe koleka kutu moto oyo azangi kondima.

Luc 16:10
Pamba te, moto oyo azali sembo na likambo moke, akozala mpe sembo na likambo ya monene; mpe moto oyo azali sembo te na likambo ya moke, akozala mpe sembo te na likambo monene.

ÉphÈsefue 5:15-17
[15] Bongo, bokeba mingi mpo na bizaleli na bino; bozala te lokola bato bazangi mayele, kasi bozala lokola bato oyo bazali na mayele.[16] Bosalela tango malamu, pamba te mikolo ezali mabe.[17] Yango wana bozala bazoba te, kasi boluka kososola soki mokano ya Nkolo ezali nini.

2 Thessaloniquefue 3:6-10
[6] Bandeko, totindi bino na kombo ya Nkolo Yesu Kristo: bokima ndeko nyonso oyo azali na bomoi na mobulu, mpe alingi te kolanda mateya oyo toteyaki bino.[7] Pamba te, bino moko boyebi soki ndenge nini bosengeli kolandandakisa na biso. Tango tozalaki elongo na bino, tozalaki bato ya goigoi te,[8] mpe toliaki epai ya moto ata moko te bilei ya ofele, kasi tozalaki kosala mosala butu mpe moi, mosala ya makasi penza mpe ya pasi, mpo etetomemisa mokumba na biso epai ya moto ata moko te kati na bino.[9] Elingi koloba te ete tozalaki na ndingisa mpo na kosenga lisalisiya ndenge wana, kasi tosalaki bongo mpo ete tokoma ndakisa epai na bino, oyo bokoki kolanda.[10] Pamba te, tango tozalaki elongo na bino, topesaki bino mobeko oyo: “Soki moto aboyi kosala mosala, alia mpe te!”

Matthieu 25:24-29
[24] Bongo, oyo azwaki talenta moko ayaki mpe alobaki: “Mokonzi, nayebaki ete ozali moto ya motema makasi, mpo obukaka mbuma na elanga oyo olonaka te, mpe olongolaka epai yo obwakaka mbuma te.[25] Nabangaki mingi penza, yango wana nakendaki mpe nabombakibalenta na yo na nse ya mabele. Tala, kamata oyo ezali yo yo!”[26] Mokonzi na ye azongisaki: “Mosali mabe mpe ya goigoi! Oyebaki ete nabukaka mbuma na elangaoyo nalonaka te, mpe nalongolaka epai ngai nabwakaka mbuma te;[27] ebongaki malamu opesa mbongo na ngai epai ya babombi-mosolo, mpe tango nalingaki kozonga, nalingaki kozwa oyo ezali ya ngai, elongo na benefisi likolo.[28] Bobotola ye talenta wana mpe bopesa yango na moto oyo azali na batalenta zomi.”[29] Pamba te, moto oyo azali na biloko, bakopesa ye, mpe akotonda na yango; kasi moto oyo azali na eloko te, bakobotola ye ata oyo azali na yango.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®