A A A A A

Bad Character: [Judgmental]


1 Corinthefue 4:5
Yango wana, bosambisa te liboso ya tango oyo ekatama, bozela kino tango Nkolo akoya. Ye akobimisa na pole makambo oyo ebombama kati na molili, mpe akomonisa na miso na bato makanisi ya mitema ya bato. Na tango wana, moto na moto akozwa lokumu na ye, kowuta na Nzambe.

1 Corinthefue 11:31
Soki biso moko tomitalaki malamu penza, tolingaki kozwa etumbu te.

2 Corinthefue 5:10
Pamba te, biso nyonso tokotelema liboso ya esambiselo ya Klisto mpo na kosamba, mpo ete moto na moto akoka kozwa lifuti kolanda misala na ye, ya malamu to ya mabe, oyo asalaki wana azalaki nanu na nzoto na ye.

2 Pierre 2:4
Pamba te, Nzambe ayokelaki baanzelu oyo basalaki masumu mawa te, kasi abwakaki bango na libulu ya molayi penza, epai bazali kokengela bango na boloko, na kati ya molili, mpo bazela Mokolo ya kosambisama.

Sa nga bé yôli'n 17:31
Pamba te, akata mokolo oyo akosambisa mokili mobimba na bosembo nyonso, na nzela ya moto oyo ye asila kopona. Atalisaki bosolo na yango epai ya bato nyonso, na nzela ya kosekwisa moto yango kati na bakufi.

Hébreu 9:27
Mpe, lokola esiʼebongisama ete moto nyonso akufa mbala moko, mpe sima na yango kosambisama ekoya,

Jean 12:48
Moto oyo akoboya ngai mpe akoyamba maloba na ngai te, azali na zuzi na ye. Liloba oyo nazali koloba, yango nde ekokatela ye etumbu na mokolo ya suka.

Matthieu 12:36
Nalobi na bino, na mokolo ya kosambisama, bato bakosamba mpo na maloba ezanga tina oyo balobaka.

Matthieu 24:36
—Mpo na likambo ya ngonga to mokolo makambo wana ekosalama, moto ata moko te ayebi yango; ata baanzelu na Likolo, ata Mwana, kaka Tata.

Sa nglô yile 21:4
Akopangusa mayi ya miso nyonso ya miso na bango; liwa ekozala lisusute, matanga ekozala te, ata kolela, ata pasi. Pamba te makambo ya liboso esiʼeleki.

Romefue 2:16
Nyonso wana ekomonana polele mokolo oyo Nzambe akosambisa basekele ya bato, na nzela ya Yesu Klisto. Ndenge elobama kati na Sango Malamu oyo nateyaka.

Sa nglô yile 20:11-15
[11] Bongo namonaki Kiti monene ya bokonzi ya pembe. Moto moko avandelaki yango. Likolo mpe nse ekimaki liboso ya elongi na ye, mpe esika ezwamaki te mpo na yango.[12] Bongo namonaki bato bakufa: bato minene mpe bato pamba batelemakiliboso ya Kiti ya bokonzi. Babuku efungwamaki; mpe Buku mosusu efungwamaki, yango nde Buku ya bomoi. Bongo bato basambisaki bato bakufa, moto nyonso na makambo oyo ye asalaki, ndenge ekomamaki na babuku wana.[13] Ebale monene ezongisaki bakufi nyonso oyo bazalaki kati na yango; liwa mpe mboka ya bakufi ezongisaki bakufi oyo bazalaki kati na yango; bongo moto nyonso asambaki na makambo oyo ye asalaki.[14] Liwa mpe mboka ya bakufi ebwakamaki na laki ya moto. Laki yango ya moto yango nde: liwa ya mibale.[15] Mpe moto nyonso oyo kombo na ye ekomamaki te na Buku ya bomoi, babwakaki ye na laki ya moto.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®