A A A A A

Angels and Demons: [Sorcerer / Magic]


Sa nglô yile 21:8
Kasi mpo na bato oyo babangaka-bangaka na kondima na bango bato bazangi kondima, baoyo basalaka makambo ya soni ndenge na ndenge, baoyo babomaka bato, baoyo basalaka kindumba, baoyo basalaka kindoki, baoyo basambelaka bikeko, mpe bato nyonso ya lokuta, bakobwakama na laki ya moto mpe ya sufulu; yango nde liwa ya mibale.

Sa nglô yile 18:23
Mwinda ekopela lisusu te epai na yo, mpe mongongo ya mobali mpe mwasi oyo bawuti kobalana ekoyokana lisusu te epai na yo, pamba te bato na yo ya mombongo bazalaki bato minene ya mokili; mpe okosaki bato ya bikolo nyonso na mazi na yo.

Sa nglô yile 9:21
Bato yango babongwanaki te mpo batika koboma bato, batika kindoki, batika kindumba mpe moyibi.

Sa nglô yile 22:15
Kasi bambwa, baoyo basalelaka kindoki, baoyo basalaka kindumba, baoyo babomaka bato, baoyo basambelaka bikeko, na baoyo nyonso balingaka mpe basalelaka lokuta, bakozala na libanda ya vile yango.

Galatiefue 5:20
kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,

Sa nga bé yôli'n 8:9-24
[9] Nzoka nde, wuta kala, ezalaki na moto moko na engumba wana, oyo kombo na ye ezalaki Simona. Azalaki kosala misala ya maji. Azalaki kokamwisa bato nyonso ya Samari mpe azalaki komimona moto monene.[10] Bato nyonso, bato minene mpe bato mike bazalaki koyokela ye mpe bazalaki koloba: “Moto oyo azali na nguya ya Nzambe, oyo babengaka: ‘Nguya monene!’ ”[11] Bazalaki kolanda ye mpo ete wuta kala, azalaki kokamwisa bango na misala na ye ya maji.[12] Kasi tango bandimaki sango malamu oyo Filipo ateyaki mpo na Bokonzi ya Nzambe mpe mpo na Kombo ya Yesu Klisto, mibali mpe basi bazwaki libatisi.[13] Simona mpe andimaki, boye ye mpe azwaki libatisi. Azalaki kolanda Filipo bisika nyonso oyo azalaki kokende, mpe azalaki kokamwa komona bilembo minene mpe bikamwa oyo ezalaki kosalama.[14] Wana bantoma, na Yelusalemi, bayokaki ete bato ya Samari bayambi Liloba ya Nzambe, batindelaki bango Piere mpe Yoane.[15] Tango bakomaki kuna, babondelaki mpo na bango mpo ete bazwa Molimo Mosantu.[16] Pamba te, Molimo Mosantu akitelaki nanu ata moto moko te kati na bango; bazwaki kaka libatisi na Kombo ya Nkolo Yesu.[17] Boye, Piere na Yoane batielaki bango maboko mpe bazwaki Molimo Mosantu.[18] Tango Simona amonaki ete bato oyo bandimaki bazwaki Molimo Mosantu wana bantoma batielaki bango maboko, apesaki Piere mpe Yoane mbongo,[19] mpe alobaki: —Bopesa ngai mpe nguya oyo, mpo ete moto nyonso oyo ngai mpe nakotiela maboko akoka kozwa Molimo Mosantu![20] Kasi, Piere azongiselaki ye: —Tika ete yo na mbongo na yo bokufa, mpo okanisi ete okoki kosomba likabo ya Nzambe na mbongo![21] Solo, ozali na libula to na makoki kati na mosala oyo te, pamba te motema na yo ezali sembo te liboso ya Nzambe.[22] Yango wana, bongwana na mabe na yo mpe bondela Nkolo, tango mosusu akoki kolimbisa yo na oyo okanisaki na motema.[23] Pamba te, namoni ete motema na yo etonda na zuwa mpe ozali mowumbu ya masumu.[24] Boye, Simona azongisaki: —Bino nde bobondela Nkolo mpo na ngai, mpo ete likambo moko te na oyo bowuti koloba ekomela ngai!

Sa nga bé yôli'n 19:18-19
[18] Mingi kati na bato oyo bakomaki bandimi bazalaki koya kondima mpe kotubela polele misala na bango ya mabe.[19] Mpe bato ya maji mingi bamemaki babuku na bango, oyo esalaki liboke ya babuku, mpe batumbaki yango na miso ya bato nyonso. Tango balukaki koyeba motuya ya babuku yango, emonanaki ete ezalaki na motuya ya mbongo ya bibende nkoto tuku mitano (50.000).

Sa nga bé yôli'n 8:9
Nzoka nde, wuta kala, ezalaki na moto moko na engumba wana, oyo kombo na ye ezalaki Simona. Azalaki kosala misala ya maji. Azalaki kokamwisa bato nyonso ya Samari mpe azalaki komimona moto monene.

Galatiefue 5:19-21
[19] Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,[20] kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,[21] likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®