A A A A A

Angels and Demons: [Lucifer]


1 Pierre 5:8
Bomibatela mpe bozala ya kobongama. Monguna na bino, Zabolo, azali koleka-leka pembeni-pembeni na bino lokola ntambwe oyo azali kongulumampe azali koluka nani akolia.

2 Corinthefue 4:4
bato ya mitema mabanga, baoyo nzambe ya mokili oyo abebisa bango makanisi mpo ete bamona te pole ya Sango Malamu ya nkembo na Klisto, oyo azali elilingi ya Nzambe.

2 Corinthefue 11:14
Yango ezali likambo ya kokamwa te, pamba te Satana ye moko mpe amikomisaka lokola anjelu ya pole.

2 Pierre 1:19
Yango wana, tozali na elikya mingi na maloba oyo baprofeta basakola, mpe bokosala malamu mpo na kotia makanisi na bino na yango: Pamba te, yango ezali lokola mwinda oyo ezali kopela kati na esikaya molili, kino tango tongo ekobanda kotana mpe monzoto ya tongo ekongenga kati na mitema na bino.

ÉphÈsefue 6:11-12
[11] Bolata bibundeli nyonso ya Nzambe, mpo ete bokoka kotelema ngwi liboso ya mayele ya mabe ya zabolo.[12] Pamba te etumba na biso ezali na makila mpe na mosuni te, kasi na milimo oyo ezali na bokonzi, milimo ya lokumu, banguya ya mokili oyo ya molili, mpe na milimo ya mabe oyo ezali na mokili ya milimo.

Jacques 4:7
Botosaka Nzambe mpe botelemela Zabolo, bongo ye akokima mosika na bino.

Jean 8:44
Tata na bino, ezali Zabolo; mpe bolingi kosala makambo oyo tata na bino alingaka. Ye azali mobomi banda na ebandeli; awumelaki kati na solo te, pamba te solo ezali kati na ye te. Tango akosaka, alobaka penza makambo oyo ewutaka kati na ye pamba te azali moto ya lokuta, mpe tata ya lokuta.

Jude 1:6-9
[6] Mpe baanzelu oyo babatelaki ndelo ya bokonzi na bango te, kasi batikaki esika na bango: Nzambe azali kobomba bango kati na molili, na minyololo ya seko mpo na kosambisama ya Mokolo monene.[7] Ndenge moko mpe mpo na bato ya Sodomo na Gomore mpe bato ya ba-vile pembeni; basalaki ndenge baanzelu basalaki, basalaki kindumba mpe misala ya mabe. Mpe bazali ndakisa epai ya baoyo bakomona pasi ya etumbu ya moto ya seko.[8] Ndenge moko mpe mpo na bato wana: makanisi na bango etindaka bango mpo babebisa banzoto na bango; batiolaka bokonzi ya Nkolo mpe bafingaka bikelamo ya likolo.[9] Kasi ata Misiele, mokonzi ya baanzelu, tango atiaki tembe na zabolo mpo na oyo etali nzoto ya Moyize, amekaki te kobimisa maloba ya kofinga mpo na zabolo; kasi alobaki kaka: Tika Nkolo apamela yo!

Matthieu 4:3
Momeki ayaki epai na ye mpe alobaki: —Soki ozali Mwana ya Nzambe, loba na mabanga oyo ebongwana mampa!

Matthieu 12:24
Kasi tango bafarizeo bayokaki bongo, balobaki: —Moto oyo azali kobengana milimo mabe na nguya ya Belezebule: mokonzi ya milimo mabe!

Sa nglô yile 3:9
Yoka malamu: nakosala ete bato oyo bazali bato ya ndako ya mayangani ya Satana, oyo balobaka ete bazali Bayuda, nzokande bazali Bayuda te, kasi bazali bato ya lokuta, baya kofukama na makolo na yo mpe bayeba ete nalingaka yo.

Sa nglô yile 20:10
Bongo zabolo oyo azalaki kokosa bango, babwakaki ye na laki ya moto mpe ya sufulu, esika babwakaki nyama mpe moprofeta ya lokuta. Kuna bakomona pasi seko, butu na moi.

Romefue 16:20
Etikali kaka moke ete Nzambe na kimia anyata-nyata Satana na se ya makolo na bino. Tika ete ngolu ya Nkolo na biso Yesu ezala na bino.

Sa nglô yile 12:7-9
[7] Bongo etumba ebimaki na likolo: Misiele na baanzelu na ye babundaki na Dragon, mpe Dragon na baanzelu na ye babundisaki mpe Misiele.[8] Kasi dragon ezalaki na makasi mingi te, mpe babenganaki ye na Likolo.[9] Bongo babwakaki Dragon ya monene, yango nde “Nyoka ya kala”, oyo babengaka Zabolo to Satana; oyo akosaka bato ya mokili mobimba. Babwakaki yango na mabele, elongo na baanzelu na yango.

Luc 10:18-20
[18] Bongo Yesu azongiselaki bango: —Namonaki Satana kokweya wuta na likolo lokola kongenga ya kake![19] Boyoka: napesaki bino bokonzi ya konyata banyoka, bankoto mpe bokonzi likolo ya nguya nyonso ya monguna; mpe eloko ata moko te ekokoka kosala bino mabe.[20] Nzokande, bosepela te mpo milimo etosaki bino, kasi bosepela mpo bakombo na bino ekomama na Likolo.

Sa nglô yile 13:1-18
[1] Sima namonaki nyama moko ebimaki na ebale monene, ezalaki na maseke zomi mpe mitu sambo. Elataki bikoti zomi ya bokonzi na maseke na yango; mpe na mitu na yango bakomaki bakombo ya kotiola Nzambe.[2] Nyana oyo namonaki ekokanaki na nkoyi. Makolo na yango ezalaki lokola ya nyama oyo babengaka Uruse, mpe monoko na yango ezalaki lokolamonoko ya tambwe. Bongo Dragon epesaki nyama yango nguya na yango, kiti na yango ya bokonzi, mpe bokonzi monene penza.[3] Namonaki motu moko ya nyama wana ezalaki lokola babetaki yango peneya liwa; mpe pota oyo elingaki koboma yango esilaki. Bongo mokili mobimba ezalaki kokamwa nyama yango mpe elandaki yango.[4] Bato babandaki kosambela Dragon mpo epesaki bokonzi na yango na nyama wana. Basambelaki nyama yango mpe balobaki: “Nani akokani na nyama, mpe nani akoki kobunda na yango?”[5] Mpe nyama ezwaki nzela ya koloba maloba ya lofundu mpe ya kofinga Nzambe. Ezwaki mpe bokonzi ya kosala mosala na yango basanzantuku minei na mibale.[6] Bongo ebandaki koloba maloba ya kotiola Nzambe, kotiola kombo na ye, esika ye avandaka, mpe baoyo bavandaka na Likolo.[7] Ezwaki nzela ya kobunda na basantu mpe ya kolonga bango. Mpe bapesaki yango bokonzi likolo ya mabota nyonso, yamikili nyonso, ya minoko nyonso mpe ya bikolo nyonso.[8] Bongo bato nyonso oyo bavandaka na mokili, baoyo bakombo na bango ekomama te, banda mokili esalama, na Buku ya bomoi ya Mwanameme oyo babomaki, bakosambela ye.[9] Moto oyo azali na matoyi tika ayoka![10] Soki moto asengeli kokota na boloko, akokota na boloko. Soki moto asengeli kokufa na mopanga, akokufa na mopanga. Yango wana, esengeli ete bato ya Nzambe bazala bato ya kokanga motema mpe kondima.[11] Bongo namonaki nyama mosusu ebimaki na mabele. Nyama yango ezalaki na maseke mibale oyo ezalaki lokola ya mwana-meme, mpe ezalaki koloba lokola Dragon.[12] Esalelaki bokonzi nyonso ya nyama ya liboso na miso na ye. Esalaki ete mabele mpe bato oyo bavandaka na mabele bakumbamela nyama ya liboso oyo ezalaki na pota oyo elingaki koboma ye mpe pota yango esilaki.[13] Esalaki makamwisi minene, na ndenge ete ekitisaki kutu motowuta na likolo kino na mokili, na miso ya bato.[14] Bongo ekosaki baoyo bavandaka na mabele na nzela ya makamwisi oyo bapesaki ye ndingisa ya kosala na miso ya nyama ya liboso. Nyama ya mibale etindaki baoyo bavandaka na mokili ete basala elilingi mpo na lokumu ya nyama oyo bazokisaki na mopanga mpe ezongaki na bomoi.[15] Mpe nyama ya mibale ezwaki nzela ya kopesa pema na elilingi ya nyama ya liboso mpo ete ekoka koloba, mpe eboma baoyo nyonso baboyaki kosambela yango.[16] Etindaki lisusu bato nyonso na makasi, bato minene mpe bato pamba, bato ya bomengo mpe babola, bawumbu mpe bato ya bonsomi, ete bazwa elembo na loboko ya mobali to na elongi,[17] mpo ete moto moko te akoka kosomba to koteka, longola kaka oyo azali na elembo; elembo yango ezali nde kombo ya nyama to talo ya kombona yango.[18] Likambo oyo ezali kosenga bwania. Tika ete moto oyo azali na mayele atanga talo ya nyama. Pamba te talo yango ekokani na kombo ya moko. Talo yango ezali: nkama motoba na ntuku motoba na motoba.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®