A A A A A

Angels and Demons: [Guardian Angels]


1 Corinthefue 4:9
Pamba te, nakanisi ete Nzambe abimisa biso bantoma na molongo ya suka, lokola bato oyo bakatela bango etumbu ya liwa na esika ya masano. Pamba te bakomisa biso lisano mpo na mokili, mpo na baanzelu, mpe mpo na bato.

1 Jean 4:1
Balingami, bondima molimo nyonso te, kasi bomeka milimo mpo na koyeba soki yango ewuti na Nzambe; pamba te baprofeta mingi ya lokuta basiʼbabimi na mokili.

Sa nga bé yôli'n 8:26
Anjelu ya Nkolo alobaki na Filipo: —Telema, kende na sude, na nzela ya esobe, nzela oyo ewuta na Yelusalemi mpe ekenda kino na Gaza!

Sa nga bé yôli'n 12:15
Kasi bango bazongiselaki ye: —Nini, ozali na liboma! Kasi Rode azalaki kaka koloba: —Ya solo penza! Piere azali na libanda. Bongo, balobaki: —Te, ekoki kozala anjelu na ye.

Colossesfue 2:18
Botika te ete basambisa bino na bato oyo balukaka komikitisa na makambo oyo emonanaka mpe basambelaka ba-anzelu. Bamipesaka na bimoniseli na bango moko, mpe makanisi na bango ya bomoto etondisaka bango na lofundu oyo ezangi tina.

Hébreu 1:14
Bongo baanzelu bazali banani? Bazali milimo oyo bazali kosalela Nzambe, mpe baoyo Nzambe azali kotinda mpo kosalela baoyo bakozwa lobiko.

Hébreu 13:2
Bobosanaka te koyamba bapaya na ndenge ya malamu, Pamba te na kosala bongo, bato mosusu bayambaki baanzelu, mpe bayebaki te ete bayambaki baanzelu.

Jude 1:6-9
[6] Mpe baanzelu oyo babatelaki ndelo ya bokonzi na bango te, kasi batikaki esika na bango: Nzambe azali kobomba bango kati na molili, na minyololo ya seko mpo na kosambisama ya Mokolo monene.[7] Ndenge moko mpe mpo na bato ya Sodomo na Gomore mpe bato ya ba-vile pembeni; basalaki ndenge baanzelu basalaki, basalaki kindumba mpe misala ya mabe. Mpe bazali ndakisa epai ya baoyo bakomona pasi ya etumbu ya moto ya seko.[8] Ndenge moko mpe mpo na bato wana: makanisi na bango etindaka bango mpo babebisa banzoto na bango; batiolaka bokonzi ya Nkolo mpe bafingaka bikelamo ya likolo.[9] Kasi ata Misiele, mokonzi ya baanzelu, tango atiaki tembe na zabolo mpo na oyo etali nzoto ya Moyize, amekaki te kobimisa maloba ya kofinga mpo na zabolo; kasi alobaki kaka: Tika Nkolo apamela yo!

Luc 16:22
Mobola akufaki mpe banzelu bamemaki ye pembeni ya Abraham. Moto ya bomengo mpe akufaki, mpe bakundaki ye.

Matthieu 18:10
Bokeba ete botiola ata mwana moko te na kati ya bana oyo pamba te, nalobi na bino: baanzelu na bango na Likolo, bamonaka tango nyonso elongi ya Tata na ngai oyo azali na Likolo.

Sa nglô yile 5:11
Bongo natalaki mpe nayokaki mingongo ya baanzelu ebele pembeni-pembeni ya Kiti ya Bokonzi, ya bikelamo ya bomoi, mpe ya bampaka; bazalaki bankoto na bankoto.

Sa nglô yile 19:10
Bongo nafukamaki liboso ya makolo ya anzelu mpo na kosambela ye. Kasi alobaki na ngai: Kosala yango te. Nazali moninga na yo ya mosala mpe ya bandeko na yo baoyo bazali na litatoli ya yesu. Sambela Nzambe! Pamba te, litatoli ya Yesu ezali molimo ya maloba oyo baprofeta basakolaka.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®