A A A A A

Angels and Demons: [Demons]


1 Jean 4:4
Bana na ngai, mpo na bino, bozali ya Nzambe mpe bosiʼbolonga milimoyango, pamba te oyo azali kati na bino azali monene koleka oyo azali kati na mokili.

1 Timothée 4:1
Nzokande, Molimo alobi polele ete na mikolo ya suka, bato mosusu bakobwaka kondima, bakolanda milimo ya lokuta mpe mateya ya milimo mabe.

2 Corinthefue 2:11
mpo na kosala ete Satana alonga biso te. Pamba te, toyebi malamu makanisi na ye.

2 Corinthefue 4:4
bato ya mitema mabanga, baoyo nzambe ya mokili oyo abebisa bango makanisi mpo ete bamona te pole ya Sango Malamu ya nkembo na Klisto, oyo azali elilingi ya Nzambe.

Jacques 2:19
Ondimaka ete Nzambe azali moko. Ezali malamu! Ata milimo mabe mpe bandimaka ete Nzambe azali moko, mpe balengaka.

Matthieu 8:31
Milimo mabe ebondelaki Yesu: —Soki obengani biso, tinda biso tokota na bangulu wana!

Matthieu 12:45
bongo molimo yango ya mabe ekokende, mpe ekozwa milimo mosusu sambo oyo eleki yango na mabe, ekoya kokota mpe kovanda kuna. Bongo lolenge ya moto oyo ekokoma mabe mingi koleka ndenge azalaki liboso. Ekozala mpe bongo mpo na bato mabe ya tango oyo.

Luc 8:30
Bongo Yesu atunaki ye: —Kombo na yo nani? Molimo mabe ezongisaki: —Legion. Pamba te, milimo mabe ebele ekotaki kati na ye.

Sa nglô yile 20:10
Bongo zabolo oyo azalaki kokosa bango, babwakaki ye na laki ya moto mpe ya sufulu, esika babwakaki nyama mpe moprofeta ya lokuta. Kuna bakomona pasi seko, butu na moi.

1 Corinthefue 10:20-21
[20] Te! Nzoka nde, mbeka oyo bapagano bazalaki kobonza, bazalaki nde kobonza yango na milimo mabe, na Nzambe te. Boye, naboyi ete bozala lisanga na milimo mabe.[21] Bokoki te komela kopo ya Nkolo mpe kopo ya milimo mabe; bokoki te kolia na mesa na Nkolo mpe na mesa ya milimo mabe.

ÉphÈsefue 6:10-12
[10] Mpo na kosukisa: bozwa makasi na bino kati na Nkolo mpe kati na nguya ya makasi na ye.[11] Bolata bibundeli nyonso ya Nzambe, mpo ete bokoka kotelema ngwi liboso ya mayele ya mabe ya zabolo.[12] Pamba te etumba na biso ezali na makila mpe na mosuni te, kasi na milimo oyo ezali na bokonzi, milimo ya lokumu, banguya ya mokili oyo ya molili, mpe na milimo ya mabe oyo ezali na mokili ya milimo.

Sa nga bé yôli'n 19:13-16
[13] Kasi Bayuda misusu oyo bazalaki na mosala ya kotambola-tambola mpo na kobengana milimo mabe, bamekaki kobelela Kombo ya Nkolo Yesu mpo na koluka kokangola bato oyo bazalaki na se ya bokonzi ya milimo mabe. Balobaki: “Na Kombo ya Yesu oyo Polo ateyaka, napesi bino mitindo, bobima!”[14] Ezalaki bana mibali sambo ya Seva, mokonzi ya banganga-Nzambe nde basalaki bongo.[15] Kasi molimo mabe ezongiselaki bango: —Nayebi Yesu mpe nayebi soki Polo azali nani. Kasi bino, bozali banani?[16] Boye, moto oyo azalaki na molimo mabe apumbwelaki bango mpe abetaki bango nyonso makasi, kino babimaki na ndako wana bolumbu mpe na bapota.

2 Pierre 2:4-10
[4] Pamba te, Nzambe ayokelaki baanzelu oyo basalaki masumu mawa te, kasi abwakaki bango na libulu ya molayi penza, epai bazali kokengela bango na boloko, na kati ya molili, mpo bazela Mokolo ya kosambisama.[5] Ayokelaki mpe mokili ya kala mawa te; akitisaki mpela likoloya bato na yango oyo bazalaki kotosa makambo na ye te. Kasi abatelaki kaka Nowaoyo azalaki koteya bosembo, mpe bato sambo mosusu elongo na ye.[6] Nzambe apesaki ba-vile ya Sodomo mpe Gomore etumbu, na nzela ya kozikisa yango kino ekomaki putulu, mpe akomisa yango ndakisa epai ya bato oyo bakoboya kotosa makambo na ye.[7] Kasi abikisaki Loti moto na sembo, ye oyo ayokaki mawa mpo na ezaleli ya mabe ya bato wana ya mobulu.[8] (Pamba te Moto na sembo oyo, azalaki kovanda na kati na bango, mpe mokolo na mokolo, azalaki komitungisa mingi na kati ya motema na ye ya sembo, tango azalaki komona mpe koyoka misala na bango ya mabe).[9] Ya solo, Nkolo ayebi ndenge akoki kokangola kati na komekama bato oyo batosaka makambo na ye, mpe ndenge akoki kobomba baoyo bazali kosala mabe, na nse ya etumbu, kino na mokolo ya kosambisama.[10] Kasi akopesa etumbu ya koleka epai ya baoyo bazali kolanda baposa ya mabe ya nzoto, mpe bazali kotiola bokonzi ya Nzambe. Bazali bato ya mitu makasi mpe bato ya lofundu, babangaka te kofinga bikelamo ya Likolo.

Sa nglô yile 9:1-7
[1] Bongo anzelu ya mitano abetaki kelelo; namonaki monzoto ewutaki na likolo mpe eyaki kokweya na mokili. Bapesaki monzoto yango fungola ya libulu ya molayi.[2] Monzoto efungolaki libulu yango, mpe milinga ebimi na kati. Milinga yango ezali lokola oyo ebimaka na fulu ya monene. Bongo moi na mopepe eyindaki na milinga wana.[3] Mankonko ebimaki na milinga wana mpe epanzanaki na mokili. Bapesaki mankonko yango nguya lokola oyo ya bankoto ya mokili.[4] Bapekisaki mankonko ete esala mabe te na matiti ya mokili, to na banzete, to na mwa matiti oyo ya mike-mike; kasi esala mabekaka na bato oyo bazangi elembo ya Nzambe na elongi.[5] Mankonko ezwaki nguya ya koboma bato te, kasi kaka ya konyokolabango sanza mitano. Pasi oyo mankonko emonisaki bato, ezali lokolapasi oyo moto amonaka soki nkoto eswi ye.[6] Na mikolo wana, bato bakoluka liwa, kasi bakozwa yango te; bakolinga kokufa, kasi liwa ekokima bango mosika.[7] Mankonko yango ezalaki lokola bampunda oyo babongisi mpo na etumba; na likolo ya mitu na yango ezalaki na biloko moko lokola bikoti ya bokonzi oyo ya wolo, mpe bilongi na yango, ezalaki lokolabilongi ya bato.

Marc 1:21-27
[21] Bakendaki na Kapenawumi. Mokolo ya saba, Yesu akotaki na ndako ya mayangani mpe abandaki koteya.[22] Bato bakamwaki mingi penza mpo na mateya na ye; pamba te azalaki koteya te lokola balakisi ya Mibeko, kasi azalaki koteyabango na nguya nyonso.[23] Kaka na tango wana, moto moko azalaki na nse ya bokonzi yamolimo mabe, azalaki mpe na ndako na bango ya mayangani. Abandakikoganga:[24] —Yesu ya Nazareti, olingi kosala biso nini? Oyei mpo na koboma biso? Nayebi yo ozali nani: ozali Mosantu ya Nzambe![25] Bongo Yesu agangelaki molimo yango: —Vanda nyee mpe bima na moto oyo![26] Molimo mabe eningisaki moto yango makasi penza mpe ebimaki na koganga.[27] Bato nyonso bakamwaki mingi penza mpe bazalaki kotunana moko na moko: —Likambo nini oyo? Oyo ezali mateya ya sika! Azali kogangela milimo mabe na bokonzi nyonso, mpe yango ezali kotosa ye!

Matthieu 7:14-20
[14] Kasi Porte ezali moke, mpe nzela oyo ememaka na bomoi ezali moke. Mpe bato moke kaka nde bazali komona yango.[15] —Bokeba na baprofeta ya lokuta. Bayelaka bino na loposo ya bameme, kasi na solo bazali penza bambwa ya zamba.[16] Bokoyeba bango na misala na bango. Boni, bokoki kobuka mbuma ya vinona nzete ya sende? To mpe mbuma ya figi na nzete ya nzube?[17] Ndenge moko mpe, nzete nyonso ya malamu ebotaka bambuma ya malamu; kasi nzete ya mabe ebotaka bambuma ya mabe.[18] Nzete ya malamu ekoki kobota te bambuma ya mabe. Ndenge moko mpe, nzete ya mabe ekoki kobota te bambuma ya malamu.[19] Nzete nyonso oyo ebotaka bambuma ya malamu te, bapikolaka yango mpe babwakaka yango na moto.[20] Yango wana, bokoyeba bango na misala na bango.

Luc 4:31-41
[31] Bongo Yesu akendaki na Kapenawumi, vile moko ya Galileya; mpe azalaki koteya bango na mokolo ya saba.[32] Bazalaki kokamwa mingi mpo na mateya na ye, pamba te maloba na ye ezalaki na bokonzi.[33] Moto moko azalaki na ndako ya mayangani, azalaki na molimo moko ya mabe penza. Agangaki na mongongo makasi:[34] —A! Yesu ya Nazareti, likambo nini biso na yo? Oye mpo na koboma biso? Nayebi yo soki ozali nani: ozali Mosantu ya Nzambe.[35] Yesu agangelaki molimo mabe: —Kanga monoko na yo, mpe bima kati na ye. Molimo mabe ebwakaki moto yango na mabele, liboso na bango nyonso, ebimaki kati na ye, mpe esalaki ye ata mabe moko te.[36] Bato nyonso bakamwaki mpe bazalaki kolobana bango na bango: —E e! maloba ya ndenge nini oyo? Pamba te azali kotinda milimo mabe na bokonzi mpe na nguya, mpe yango ezali kobima![37] Bongo basango ya Yesu epanzanaki na bamboka nyonso ya pembeni wana.[38] Yesu abimaki na ndako ya mayangani mpe akotaki na ndako ya Simon. Bokilo ya Simon ya mwasi azalaki na fievre makasi. Bongo basengaki Yesu abikisa ye.[39] Yesu agunzamaki likolo na ye, apamelaki fievre, mpe fievre etikaki ye. Kaka na tango wana, atelemaki mpe abandaki kobongisela bango biloko ya kolia.[40] Bongo na pokwa, bato oyo bazalaki na bato na bango oyo bazalaki na maladi ya ndenge na ndenge, bamemaki bango epai ya Yesu; atielaki bango maboko moko na moko mpe abikisaki bango![41] Milimo mabe mpe ezalaki kobima na bato mingi; ezalaki koganga: —Ozali Mwana na Nzambe! Kasi Yesu apamelaki bango mpe apesaki bango nzela te mpo na koloba, pamba te bango bayebaki ete ye azali Kristo.

ÉphÈsefue 6:1-18
[1] Bino bana, botosa baboti na bino kati na Nkolo, pamba te yango ezali sembo.[2] “Mobeko ya liboso oyo ezali na elaka, yango oyo: Tosa tata mpe mama na yo,”[3] mpo ete makambo na yo etambola malamu mpe owumela tango molayi kati na mokili.[4] Bino batata, boyokisa bana na bino kanda te, kasi bobokola bango kati na mateya mpe na makebisi ya Nkolo.[5] Bino bawumbu, botosa bakonzi na bino ya mokili, na bobangi, botosi, mpe na bosolo nyonso, lokola nde bozali kosala yango na Kristo.[6] Bosala mosala na bino kaka te soki bazali kokengela bino, lokola nde bozali kolinga kosepelisa bato; kasi bosala yango lokola bawumbu ya Kristo, baoyo bazali kokokisa mokano ya Nzambe na motema na bango mobimba.[7] Bosala mosala na bino na esengo nyonso, lokola nde bozali kosalela Nkolo kasi bato te.[8] Pamba te boyebi malamu ete, Nkolo akofuta moto na moto mpo na makambo nyonso ya malamu oyo azali kosala, azala mowumbu to moto ya bonsomi.[9] Bongo bino bakonzi, bozala mpe ndenge moko na bawumbu na bino; botika kotungisa bango. Pamba te boyebi ete, Mokonzi na bango na oyo ya bino, azali na Likolo; mpe atalaka bilongi ya bato te.[10] Mpo na kosukisa: bozwa makasi na bino kati na Nkolo mpe kati na nguya ya makasi na ye.[11] Bolata bibundeli nyonso ya Nzambe, mpo ete bokoka kotelema ngwi liboso ya mayele ya mabe ya zabolo.[12] Pamba te etumba na biso ezali na makila mpe na mosuni te, kasi na milimo oyo ezali na bokonzi, milimo ya lokumu, banguya ya mokili oyo ya molili, mpe na milimo ya mabe oyo ezali na mokili ya milimo.[13] Yango wana, bokamata bibundeli nyonso ya Nzambe, mpo ete bokoka kotelema na mokolo mabe, mpe sima ya kobunda kino na suka, botelema kaka ngwi.[14] Yango wana botelema ngwi: bolata solo lokola mokaba na loketo, bolata bosembo lokola eloko ya libende oyo ebatelaka ntolo,[15] bolata molende ya kopanza Sango Malamu ya kimia lokola sapato na makolo na bino.[16] Likolo na nyonso, bolata kondima lokola eloko ya libende oyo ekosunga bino mpo na koboma makonga nyonso oyo epelaka moto, oyo moto mabe abwakaka.[17] Bokamata lobiko lokola ekoti ya libende, mpe Liloba ya Nzambe lokola mopanga ya Molimo.[18] Na tango nyonso, bobondela mabondeli ya ndenge nyonso mpe ya kosenga, na kotindama ya Molimo. Bosala yango na kokengela mpe na molende, mpe bobondela mpo na basantu nyonso.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®