A A A A A

Angels and Demons: [Beelzebub]


Matthieu 12:24
Kasi tango bafarizeo bayokaki bongo, balobaki: —Moto oyo azali kobengana milimo mabe na nguya ya Belezebule: mokonzi ya milimo mabe!

Marc 3:22
Balakisi ya Mibeko oyo bawutaki na Yeruzalem balobaki: —Azali na Belzebula kati na ye; mpe ezali na bokonzi yamokonzi ya milimo mabe nde azali kobengana milimo mabe.

Matthieu 10:25
Ekoki na mwana kelasi akoma lokola molakisi na ye, mpe moto ya mosala akoma lokola mokonzi na ye. Soki babengaki nkolo ya ndako Belzebule, bongo bakoloba nini na bato ya ndako na ye?

Matthieu 12:27
Soki ngai nabenganaka milimo mabe na nguya ya Belezebule, bongo bato na bino babenganaka bango na nguya ya nani? Yango wana, bango moko bakozala bazuzi na bino.

Luc 11:15-19
[15] Kasi bato mosusu kati na bango balobaki: —Azali kobengana milimo mabe na nguya ya Belezebule, mokonzi ya milimo mabe![16] Bongo bato mosusu basengaki ye elembo oyo ekowuta na likolo, mpo na komeka ye.[17] Kasi Yesu ayebaki makanisi na bango; bongo alobaki na bango: —Bokonzi nyonso oyo ezali ya kokabwana kati na yango moko, ekobeba; mpe ndako oyo ezali ya kokabwana kati na yango moko, ekopanzana.[18] Soki Satana akabuani kati na ye moko, ndenge nini bokonzi na ye ekoki kowumela? Nalobi boye, pamba te bolobi ete nazali kobengana milimo mabe na nguya ya Belezebule.[19] Soki ngai nabenganaki milimo mabe na nguya ya Belezebule, bongo bana na bino babenganaki yango na nguya ya nani? Yango wana bana na bino, bakozala bazuzi na bino.

Luc 11:18
Soki Satana akabuani kati na ye moko, ndenge nini bokonzi na ye ekoki kowumela? Nalobi boye, pamba te bolobi ete nazali kobengana milimo mabe na nguya ya Belezebule.

Marc 3:20-30
[20] Tango Yesu akotaki na ndako, bato ebele bayaki lisusu kosangana, na ndenge ete ye na bayekoli na ye bakokaki kutu kolia te.[21] Tango bato ya libota na ye bayokaki yango, bayaki mpo na kozwa ye na makasi pamba te bazalaki koloba: “Akomi na liboma”.[22] Balakisi ya Mibeko oyo bawutaki na Yeruzalem balobaki: —Azali na Belzebula kati na ye; mpe ezali na bokonzi yamokonzi ya milimo mabe nde azali kobengana milimo mabe.[23] Bongo Yesu abengaki bango, mpe alobaki na bango na masapo: —Ndenge nini Satana akoki kobengana satana?[24] Soki bokonzi moko ekabwani kati na yango, bokonzi yango ekoki kowumela te.[25] Soki ndako moko ekabwani kati na yango, ndako yango ekoki kowumela te.[26] Mpe soki Satana amibundisi ye moko, mpe azali ya kokabwana, akowumela te mpe suka na ye emonani.[27] Pamba te, moto moko te akoki kokota na ndako ya elombempo na kobotola biloko na ye, soki liboso akangi ye na basinga te. Bongo nde akoki kobotola biloko ya ndako na ye.[28] Nalobi na bino ya solo, masumu nyonso mpe makambo nyonso oyo batobakoki koloba mpo na kofinga Nzambe, bakolimbisa bango yango.[29] Kasi oyo afingi Molimo Mosantu bakolimbisa ye ata moke te; akomema libela na libela mokumba ya lisumu wana.[30] Yesu alobaki bongo, mpo bango bazalaki koloba: “Azali na molimomabe”.

Matthieu 9:34
Kasi bafarizeo balobaki: —Azali kobengana milimo mabe na nguya ya mokonzi ya milimo mabe.

Sa nglô yile 21:20
ya mitano ya “Onikisi”, ya motoba ya “Sardwane”, ya sambo ya “Krizolite”, ya mwambe ya “Beril”, ya libwa ya “Topaze”, ya zomi ya “Krizopase”, ya zomi na moko ya “Yansonte”, mpe ya zomi na mibale ya “Ametiste”.

Jean 1:1
Na ebandeli Liloba azalaki mpe Liloba azalaki elongo na Nzambe, mpe Liloba azalaki Nzambe.

Luc 11:19
Soki ngai nabenganaki milimo mabe na nguya ya Belezebule, bongo bana na bino babenganaki yango na nguya ya nani? Yango wana bana na bino, bakozala bazuzi na bino.

Luc 3:1
Tango Tibere Sezare akokisaki bambula zomi na mitano na bokonzi na ye, Ponse Pilato azalaki moyangeli ya Yudea, Erode azalaki mokonzi ya Galileya mpe ndeko na ye Filipi azalaki mokonzi ya Itureya mpe Trakonite, mpe Lisaniasi azalaki mokonzi ya Abilene.

Sa nglô yile 16:16
Bongo milimo wana esangisaki bakonzi minene na esika oyo babengaka na monoko ya Ki-ebreo: “Armagedoni”.

Matthieu 22:37
Yesu azongiselaki ye: —Linga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, mpe na makanisi na yo nyonso!

Marc 3:1-6
[1] Yesu akotaki lisusu na ndako ya mayangani. Moto moko azalaki kuna, azalaki na loboko ya kokufa.[2] Bazalaki kotala ye soki akobikisa ye na mokolo ya saba, mpo bazwa likambo ya kofundela ye.[3] Bongo Yesu alobaki na moto oyo azalaki na loboko ekufa: —Telema awa liboso ya bato nyonso.[4] Mpe atunaki bango: —Ndingisa ezali mpo na kosala likambo ya malamu mokolo ya Sabato kosala mabe? Kobikisa bomoi to koboma yango?[5] Kasi bavandaki nyee. Yesu atalaki bango na kanda, mpe ayokaki mawa mingi mpo motema na bango ezalaki libanga. Bongo alobaki na moto wana: —Sembola loboko na yo! Asembolaki yango, mpe loboko na ye ekomaki malamu.[6] Kaka na tango wana, bafarizeo babimaki mpe babandaki koyokana na bato ya lisanga ya Erode mpo na koluka nzela ya kobomisa Yesu.

Marc 10:46-52
[46] Bongo bakomaki na Zeriko. Awa yesu na bayekoli na ye? Elongo na ebele ya bato? Bazalaki kobima na Zeriko, moto moko akufa miso, Bartime, mwana ya Time, azalaki ya kovanda na pembeni ya nzela mpe azalaki kosenga-senga mbongo.[47] Tango ayokaki ete ezali Yesu ya Nazareti, abandaki koganga: —Yesu Mwana ya Davidi, yokela ngai mawa![48] Bato ebele bangangelaki ye mpe balobaki na ye avanda nyee. Kasi agangaki lisusu makasi koleka: —Mwana ya Davidi, yokela ngai mawa![49] Yesu atelemaki mpe alobaki: —Bobenga ye! Bongo babengaki moto akufa miso mpe balobaki na ye: —Yika mpiko, telema, azali kobenga yo![50] Abwakaki elamba na ye, atelemaki noki, mpe akendaki epai ya Yesu.[51] Yesu atunaki ye: —Olingi nasala nini mpo na yo? Mokufi miso azongisaki: —Moteyi, nalingi namona![52] Bongo Yesu alobaki na ye: —Kende, kondima na yo ebikisi yo! Na mbala moko, abandaki komona mpe alandaki Yesu na nzela.

Matthieu 10:3
Filipi mpe Batelemi; Toma mpe Matie mofutisi mpaku; Zaki mwana ya Alfe mpe Tade;

Sa nga bé yôli'n 2:9
Bato ya Parte, ya Medesi mpe ya Elami, bato oyo bavandaka na Mezopotami, na Yudea, na Kapadose, na Ponti mpe na Azi,

Sa nga bé yôli'n 6:5
Likanisi yango esepelisaki lisanga mobimba. Boye, baponaki: Etieni, moto oyo atonda na kondima mpe na Molimo Mosantu, Filipo, Prokore, Nikanori, Timoni, Parimenasi mpe Nikola, moto ya Antioshi oyo akotaki na lisanga ya Bayuda.

Sa nglô yile 1:11
yango elobaki: —Makambo oyo ozali komona, koma yango na buku, mpe tinda yango na Mangomba sambo oyo: Efezo, Simirne, Pergame, Tiyatire, Sarde, Filadelfiya mpe Laodiseya.

Marc 3:23
Bongo Yesu abengaki bango, mpe alobaki na bango na masapo: —Ndenge nini Satana akoki kobengana satana?

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®