A A A A A

Angels and Demons: [Angels]


Colossesfue 1:16
Pamba te, biloko nyonso ekelama na nzela na ye: biloko oyo ezali na likolo mpe oyo ezali na nse, biloko oyo emonanaka, na oyo emonanaka te, ata bokonzi mpe lokumu, bakonzi mpe banguya; biloko nyonso ekelama na nzela na ye mpe mpo na ye.

Luc 20:35-36
[35] Kasi baoyo bakomonana ete bazali ya kokoka mpo na kozwa esika na mokili wana mpe kosekwa kati na bakufi, bango bakobala te, bakobalisa te,[36] mpe bakokufa te; pamba te bakozala lokola baanzelu. Bakozala bana ya Nzambe, mpo bakosekwa kati na bakufi.

Sa nglô yile 4:8
Mpe bikelamo wana minei ya bomoi, moko na moko ezalaki na mapapu motoba; nzoto na yango ezalaki ya kotonda na miso na kati mpe na pembeni-pembeni. Butu mpe moi, bazalaki kotika te koloba: Nkolo Nzambe na nguya nyonso, azali Mosantu, Mosantu, Mosantu. Oyo azalaki, azali mpe azali koya.

Matthieu 22:30
Pamba te, sima ya lisekwa, mibali na basi bakobala te, mpe bakobalisa te, kasi bakozala lokola baanzelu na Likolo.

Luc 15:10
Nalobi na bino, ndenge moko mpe, baanzelu ya Nzambe bakosepela mpo na moto moko ya masumu oyo abongoli motema.

Sa nglô yile 14:6
Bongo namonaki anzelu mosusu azalaki kopumbwa na kati ya likolo, azalaki na Sango Malamu ya seko mpo na kosakola yango na bato oyo bavandaka na mokili: na bato ya bikolo nyonso, ya mabota nyonso, ya minoko nyonso, mpe ya mikili nyonso.

Jude 1:6
Mpe baanzelu oyo babatelaki ndelo ya bokonzi na bango te, kasi batikaki esika na bango: Nzambe azali kobomba bango kati na molili, na minyololo ya seko mpo na kosambisama ya Mokolo monene.

1 Pierre 3:21-22
[21] Mayi wana ezali elembo ya libatisi oyo ezali kobikisa bino sikʼoyo. Yango ezali te mpo na kosukola bosoto ya nzoto, kasi mpo na komipesa epai ya Nzambe na motema ya peto. Yango ezali kobikisa bino na nzela ya lisekwa ya Yesu Kristo,[22] ye oyo abuta na Likolo mpe azali na loboko ya mobali ya Nzambe; mpe baanzelu, bakonzi, mpe banguya ya likolo bazali kotosa ye.

1 Pierre 1:12
Nzambe alakisaki bango ete, Sango oyo bango bazwaki mokumba mpo na koyebisa, ezalaki mpo na bango te, kasi mpo na bino. Mpe Sango yango, bozali koyoka yango sikʼoyo na minoko ya baoyo bateyaki bino Sango Malamu na nguya ya Molimo Mosantu oyo Nzambe atindaki wuta na Likolo. Ata baanzelu mpe bazali na posa mingi penza mpo na koyebayango.

Hébreu 12:22
Kasi bino, bosiʼbopusana pene-pene na ngomba ya Siona, pene-penena Yeruzalem ya Likolo, vile ya Nzambe ya bomoi. Bosi bopusana pene-pene ya baanzelu bankoto na bankoto oyo bazali na feti,

Sa nglô yile 5:11-12
[11] Bongo natalaki mpe nayokaki mingongo ya baanzelu ebele pembeni-pembeni ya Kiti ya Bokonzi, ya bikelamo ya bomoi, mpe ya bampaka; bazalaki bankoto na bankoto.[12] Bazalaki koloba na mongongo makasi: Mwana meme oyo babomaki, azali ya kokoka mpo na kozwa nguya, bomengo, bwania, makasi, lokumu, nkembo mpe masanzoli!

Matthieu 4:6-11
[6] mpe alobaki na ye: —Soki ozali Mwana ya Nzambe, mibwaka na nse. Pamba te ekomama: Akotinda baanzelu na ye mpo na yo. Bakomema yo na maboko na bango, mpo ete lokolo na yo etuta libanga te![7] Yesu azongisaki: —Ekomama lisusu: Komeka Nkolo Nzambe na yo te![8] Zabolo amemaki ye lisusu likolo ya ngomba moko ya molayi penzampe alakisaki ye bokonzi ya mikili nyonso, na lokumu na yango.[9] Bongo alobaki na ye: —Soki ofukameli ngai mpe okumbameli ngai, nakopesa yo nyonso oyo![10] Kasi yesu alobaki na ye: —Longwa Satana! Pamba te ekomama: Kumbamela Nkolo Nzambe na yo mpe salela kaka ye moko![11] Bongo zabolo atikaki ye, mpe baanzelu bayaki kosalela ye.

Matthieu 16:27
Pamba te Mwana ya Moto akoya na kembo ya Tata na yeelongo na baanzelu na ye mpe akopesa na moto na moto lifuti oyo ekoki na mosala na ye.

Matthieu 18:10
Bokeba ete botiola ata mwana moko te na kati ya bana oyo pamba te, nalobi na bino: baanzelu na bango na Likolo, bamonaka tango nyonso elongi ya Tata na ngai oyo azali na Likolo.

Matthieu 24:31-35
[31] Mpe akotinda baanzelu na ye elongo na lokito monene ya kelelo; bongo bango bakosangisa bato nyonso oyo ye apona na bipai nyonso minei ya mokili, banda na suka moko ya likolo kino na oyo mosusu.[32] Bolanda mateya ya nzete ya figi. Soki bitape na yango ekomi pete-pete, mpe makasa na yango ebandi kobima, wana boyebi ete tango ya mbula ekomi pene-pene.[33] Bino mpe ndenge moko, tango bokomona makambo wana nyonso, boyeba ete Mwana ya moto akomi pene-pene na porte.[34] Nalobi na bino ya solo: bato ya tango oyo, bakoleka te, liboso ete makambo wana esalama.[35] Likolo mpe nse ekolela, kasi maloba na ngai ekoleka te!

Luc 4:10
pamba te ekomama: Akotinda baanzelu na ye mpo na yo, mpo babatela yo;

Jean 20:11-12
[11] Kasi Mariya atelemaki na libanda, pene-pene na lilita, mpe azalaki kolela. Awa azalaki kaka kolela, angunzamaki mpo na kotala na kati ya libulu;[12] amonaki baanzelu mibale balataki bilamba ya pembe, bavandaki na esika ezalaki nzoto ya Yesu, moko epai ezalaki motu, mpe mosusu epai ezalaki makolo.

Colossesfue 2:18
Botika te ete basambisa bino na bato oyo balukaka komikitisa na makambo oyo emonanaka mpe basambelaka ba-anzelu. Bamipesaka na bimoniseli na bango moko, mpe makanisi na bango ya bomoto etondisaka bango na lofundu oyo ezangi tina.

Hébreu 1:14
Bongo baanzelu bazali banani? Bazali milimo oyo bazali kosalela Nzambe, mpe baoyo Nzambe azali kotinda mpo kosalela baoyo bakozwa lobiko.

Hébreu 2:6-13
[6] Kasi moto moko atatolaki boye, na esika moko: Moto azali nani mpo okanisa ye, to mpe mwana ya moto azali nani mpo ete obatela ye?[7] Okitisaki ye na nse ya baanzelu mpo na mwa tango moke; otondisaki ye na nkembo mpe na lokumu,[8] mpe otiaki biloko nyonso na nse ya makolo na ye. Tango atiaki biloko nyonso na nse ya bokonzi na ye, atikaki ata eloko moko te ezanga kozala na nse ya bokonzi na ye. Nzokande sikʼoyo, naino tomoni te ete biloko nyonso ezala na nse ya bokonzi na ye.[9] Kasi tala likambo tozali komona mpo na Yesu: Nzambe atiaki ye na nse ya baanzelu mpo na mwa tango moke, mpo ete na nzela ya ngolu ya Nzambe akoka kokufa mpo na bato nyonso. Kasi sikʼoyo, atondi na nkembo mpe lokumu, mpo na liwa oyo anyokwamaki na yango.[10] Yango ezalaki malamu ete Nzambe, ye oyo asalaki mpe abatelaka biloko nyonso, akoka kokomisa Yesu moto ya kokoka na nzela ya bapasi, mpo ete amema bana ebele basangana na nkembo na ye. Pamba te Yesu azali moto oyo amemaka bango na lobiko.[11] Pamba te, moto oyo akomisaka peto, na baoyo bakomisi bango bosantu, bazali bango nyonso bato ya libota moko. Yango wana, Yesu azali na soni te mpo na kobenga bango bandeko na ye; ndenge[12] alobaki: Nakoyebisa kombo na yo epai ya bandeko na ngai; nakoyemba masanzoli na yo na kati ya lingomba.[13] Alobaki lisusu: Nakotia elikya na ngai na ye; mpe alobaki lisusu: Nazali awa, elongo na bana oyo Nzambe apesaki ngai.

Hébreu 13:2
Bobosanaka te koyamba bapaya na ndenge ya malamu, Pamba te na kosala bongo, bato mosusu bayambaki baanzelu, mpe bayebaki te ete bayambaki baanzelu.

2 Pierre 2:4
Pamba te, Nzambe ayokelaki baanzelu oyo basalaki masumu mawa te, kasi abwakaki bango na libulu ya molayi penza, epai bazali kokengela bango na boloko, na kati ya molili, mpo bazela Mokolo ya kosambisama.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®