A A A A A

Additional: [Halloween]


1 Jean 1:5
Oyo ezali Sango toyokaki epai na ye mpe tozali koyebisa bino: Nzambe azali moi; mpe kati na ye, molili ezali ata moke te.

1 Pierre 5:8
Bomibatela mpe bozala ya kobongama. Monguna na bino, Zabolo, azali koleka-leka pembeni-pembeni na bino lokola ntambwe oyo azali kongulumampe azali koluka nani akolia.

2 Corinthefue 11:14
Yango ezali likambo ya kokamwa te, pamba te Satana ye moko mpe amikomisaka lokola anjelu ya pole.

3 Jean 1:11
Molingami, kolanda makambo ya mabe te; kasi landa makambo ya malamu. Moto oyo asalaka makambo ya malamu, azali moto ya Nzambe. Motooyo asalaka makambo ya mabe, naino amoni Nzambe te.

Romefue 14:9
Ezali mpo na yango nde Klisto akufaki mpe asekwaki mpo ete azala Nkolo ya bato bakufa mpe ya bato na bomoi.

Romefue 12:2
Bolanda bizaleli ya tango oyo te, kasi bobongwana na nzela ya makanisi ya sika mpo ete bokoka kososola mokano ya Nzambe: oyo na miso na Ye ezali malamu, esepelisaka Ye mpe ezali ya kokoka.

Galatiefue 5:19-21
[19] Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,[20] kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,[21] likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.

Romefue 8:38-39
[38] Pamba te, nazali kondima ete ezala kufa to bomoi, ba-anjelu to milimo mabe, makambo ya mikolo oyo to makambo oyo ekoya, banguya ya ndenge na ndenge,[39] banguya ya likolo to ya se ya mabele, to eloko mosusu oyo Nzambe akela: eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo ya Nzambe, kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

Tite 1:15
“Mpo na ba oyo bazali peto, biloko nyonso ezali peto”; kasi eloko moko te ezali peto mpo na baoyo bazali na bosoto mpebazangi kondima. Pamba te, makanisi na bango mpe mitema na bango ezali na bosoto.

1 Thessaloniquefue 5:22
Boboya lolenge nyonso ya mabe.

ÉphÈsefue 6:12
Pamba te etumba na biso ezali na makila mpe na mosuni te, kasi na milimo oyo ezali na bokonzi, milimo ya lokumu, banguya ya mokili oyo ya molili, mpe na milimo ya mabe oyo ezali na mokili ya milimo.

Matthieu 12:43-45
[43] —Soki molimo mabe ebimi na moto, ekokende koyenga-yenga na bisikaekawuka mpo na koluka esika ya kopema. Soki ezwi yango te,[44] ekoloba: Malamu nazonga na ndako wana epai nabimaki. Tango ekozonga, mpe ekokuta ndako polele, bakombi yango, mpe babongisi yango malamu;[45] bongo molimo yango ya mabe ekokende, mpe ekozwa milimo mosusu sambo oyo eleki yango na mabe, ekoya kokota mpe kovanda kuna. Bongo lolenge ya moto oyo ekokoma mabe mingi koleka ndenge azalaki liboso. Ekozala mpe bongo mpo na bato mabe ya tango oyo.

ÉphÈsefue 5:15-16
[15] Bongo, bokeba mingi mpo na bizaleli na bino; bozala te lokola bato bazangi mayele, kasi bozala lokola bato oyo bazali na mayele.[16] Bosalela tango malamu, pamba te mikolo ezali mabe.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®