A A A A A

Additional: [Emotions]


ÉphÈsefue 5:18
Bolangwa masanga te, pamba te yango ememaka na mobulu; kasi botondisama na Molimo.

Colossesfue 3:1-2
[1] Bongo, lokola bosiʼbosekwa elongo na Klisto, botia mitema na bino na biloko oyo ezali na likolo, epai Klisto avandi na loboko ya mobali ya Nzambe.[2] Botia makanisi na bino na biloko oyo ezali na Likolou, kati na oyo ezali na mokili te.

Galatiefue 5:19-23
[19] Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,[20] kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,[21] likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.[22] Kasi mbuma ya Molimo ezali: bolingo, esengo, kimia, kokanga motema, kosalisana, kosala bolamu, bosolo,[23] boboto, mpe komibatela. Mpo na makambo ya ndenge oyo, Mibeko ezali te.

Jacques 1:20
Pamba te kanda ya moto ekokisaka te makambo ya malamu oyo Nzambe alingaka.

Romefue 8:28
Toyebi lisusu malamu ete, makambo nyonso esalamaka mpo na bolamu ya bato oyo balingaka Nzambe, baoyo abenga kolanda mokano na Ye.

Romefue 15:13
Tika ete Nzambe oyo apesaka elikya, atondisa bino na esengo mpe na kimia, na nzela ya kondima, mpo ete botonda na elikya na nguya ya Molimo Mosantu.

Jean 17:17
Komisa bango bato na yo na nzela ya solo na yo. Maloba na yo ezali solo.

Jean 4:24
Nzambe azali Molimo, mpe esengeli ete baoyo basambelaka ye, basambela ye na molimo mpe na solo.

Galatiefue 5:16-24
[16] Kasi nalobi na bino boye: botika Molimo atambusa bomoi na bino, na bongo bokotosa te kosala makambo oyo baposa ya nzoto etindaka.[17] Pamba te, baposa ya nzoto elingaka makambo oyo Molimo alingaka te; ndenge moko mpe Molimo alingaka makambo oyo baposa ya nzoto elingaka te. Bango mibale bazali na etumba, mpo ete bokoka te kosala makambo oyo bolingaka kosala.[18] Kasi soki Molimo azali kotambusa bino, bokozala na nse ya bokonzi ya Mibeko te.[19] Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,[20] kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,[21] likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.[22] Kasi mbuma ya Molimo ezali: bolingo, esengo, kimia, kokanga motema, kosalisana, kosala bolamu, bosolo,[23] boboto, mpe komibatela. Mpo na makambo ya ndenge oyo, Mibeko ezali te.[24] Baoyo bazali bato ya Klisto, basila kobaka nzoto elongo na baposa na yango mpe bilukla nyonso.

Hébreu 3:13
Kasi bolendisana moko na moko, mokolo na mokolo, lokola tozali naino kobengama “lelo” mpo ete moto moko te kati na bino masumu ekosa ye mpe ekomisa ye motema libanga.

Philippesfue 4:6-7
[6] Bomitungisa na eloko ata moko te, kasi na makambo nyonso, bolakisa baposa na bino epai ya Nzambe, na nzela ya mabondeli, bisengeli, elongo na matondi.[7] Bongo kimia ya Nzambe, oyo eleki bososoli nyonso, ekobatela mitema na bino mpe makanisi na bino kati na Kristo Yesu.

Romefue 12:2
Bolanda bizaleli ya tango oyo te, kasi bobongwana na nzela ya makanisi ya sika mpo ete bokoka kososola mokano ya Nzambe: oyo na miso na Ye ezali malamu, esepelisaka Ye mpe ezali ya kokoka.

ÉphÈsefue 4:26-27
[26] Soki bosiliki, bosala masumu te; esengeli ete kanda na bino esila liboso ete mokolo ekoma na suka na yango.[27] Bopesa zabolo nzela te.

1 Pierre 5:10
Kasi tango bokosilisa komona pasi mpo na mwa tango moke, Nzambe ya ngolu nyonso, oyo abenga bino na nkembo na ye ya seko kati na Kristo, ye moko akokomisa bino bato ya kokoka, akolendisa bino, akopesa bino makasi, mpe akotelemisa bino ngwi.

Philippesfue 1:6
Ya solo, nazali na elikya ete, moto oyo abandaki mosala ya malamukati na bino, akosilisa yango kino na mokolo ya Yesu Kristo.

Hébreu 12:1
Yango wana, lokola batemwe ebele penza bazingi biso, tobwaka mikumba nyonso mpe masumu oyo ezingi biso bipai na bipai, mpe tokima mbangu na molende nyonso na momekano ya mbangu oyo ezali liboso na biso.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®