A A A A A

Additional: [Drugs]


ÉphÈsefue 5:18
Bolangwa masanga te, pamba te yango ememaka na mobulu; kasi botondisama na Molimo.

Galatiefue 5:19-21
[19] Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,[20] kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,[21] likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;[20] pamba te, basombaki bino na talo mingi penza. Yango wana, bopesa Nzambe nkembo na nzoto na bino.

1 Pierre 5:8
Bomibatela mpe bozala ya kobongama. Monguna na bino, Zabolo, azali koleka-leka pembeni-pembeni na bino lokola ntambwe oyo azali kongulumampe azali koluka nani akolia.

1 Corinthefue 5:11
Kasi sikʼoyo nakomeli bino, mpo ete bozala lisanga moko te na moto oyo amibengaka “ndeko”, kasi asalaka ekobo, to azali moto ya lokoso ya mbongo, to mosambeli bikeko, to mofingi bato, to molangwi masanga, to moto oyo abotolaka biloko ya bato. Moto ya ndenge wana, bolia na ye kutu esika moko te.

1 Timothée 5:23
Komelaka kaka mayi te, kasi melaka mpe mwa ndambu ya vino mpo na estomac na yo mpe mpo na bapasi oyo etungisaka yo mbala na mbala.

Sa nglô yile 21:8
Kasi mpo na bato oyo babangaka-bangaka na kondima na bango bato bazangi kondima, baoyo basalaka makambo ya soni ndenge na ndenge, baoyo babomaka bato, baoyo basalaka kindumba, baoyo basalaka kindoki, baoyo basambelaka bikeko, mpe bato nyonso ya lokuta, bakobwakama na laki ya moto mpe ya sufulu; yango nde liwa ya mibale.

Sa nglô yile 9:21
Bato yango babongwanaki te mpo batika koboma bato, batika kindoki, batika kindumba mpe moyibi.

1 Pierre 4:7
Suka ya makambo nyonso ekomi pene-pene. Yango wana, bozala na makanisi ya peto mpe bozala na makanisi ya peto mpe bomikengelaka, mpo ete bokoka kobondela.

1 Pierre 1:13
Yango wana, bobongisa makanisi na bino mpo na mosala; bomikengela; botia elikya na bino mobimba kati na mapamboli oyobakopesa bino tango Kristo akomonana.

Sa nglô yile 18:23
Mwinda ekopela lisusu te epai na yo, mpe mongongo ya mobali mpe mwasi oyo bawuti kobalana ekoyokana lisusu te epai na yo, pamba te bato na yo ya mombongo bazalaki bato minene ya mokili; mpe okosaki bato ya bikolo nyonso na mazi na yo.

Matthieu 27:34
Mpe kuna, bapesaki Yesu vino oyo basangisa na makasa ya bololo. Kasi tango amekaki, aboyaki komela yango.

1 Corinthefue 6:9-19
[9] Boyebi te ete, bato oyo basalaka mabe bakokota te na Bokonzi ya Nzambe? Bomikosa te: ezala bato oyo basalaka kindumba, basambeli ya bikeko, basali ekobo, baoyo balula makambo ya soni, baoyo basanganaka na baninga na bango mibali,[10] miyibi, bato ya lokoso ya mbongo, balangwi masanga, baoyo bafingaka baninga, baoyo babotolaka biloko ya bato, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe. Mpe bato mosusu kati na bino, bozalaka ndenge wana.[11] Kasi basokolaki bino, bakomisaki bino basantu, mpe bakomisaki bino bato na sembo kati na kombo ya Nkolo Yesu Klisto, mpe na nzela ya Molimo ya Nzambe na biso.[12] “Nazali na ndingisa mpo na kosala makambo nyonso”, kasi makambo nyonso ezali na litomba te. Nazali na ndingisa mpo na kosala makambo nyonso, kasi nakotika te ete, nazala mowumbu ata ya eloko moko.[13] “Biloko ya kolia esalama mpo na libumu, mpe libumu esalama mpo na biloko ya kolia.” Kasi Nzambe akoboma nyonso mibale. Nzoto esalama te mpo na ekobo, kasi ezali mpo na Nkolo, mpe Nkolo azali mpo na nzoto.[14] Pamba te, lokola Nzambe asekwisaki Nkolo kati na bakufi, akosekwisa biso mpe, na nguya na ye.[15] Boyebi te ete nzoto na bino ezali biteni ya nzoto ya Klisto? Nakoki kozwa biteni ya Nzoto ya Klisto, mpo nakomisa yango biteni ya nzoto ya mwasi ya ndumba? Ata moke te![16] Boyebi te ete moto oyo asangani na mwasi ya ndumba, akomi na ye nzoto moko? Pamba te, elobama: “Bango mibale bakokoma nzoto moko.”[17] Kasi moto oyo asangani na Nkolo, azali moko na ye kati na molimo.[18] Yango wana, bokima ekobo. Masumu nyonso mosusu oyo moto akoki kosala ezali libanda ya nzoto na ye, kasi ye oyo asali ekobo, asali lisumu na nzoto na ye moko.[19] Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;

1 Thessaloniquefue 5:6-8
[6] Yango wana, tolala pongi te lokola bato mosusu, kasi tokengela mpe tomibatela malamu.[7] Pamba te, baoyo balalaka pongi, balalaka na butu; mpe baoyo balangwaka masanga, balangwaka na butu.[8] Kasi biso baoyo tozali bato ya moi, tomibatela malamu: tolata kondima mpe bolingo lokola kazaka ya ebende, mpe elikya ya lobiko lokola ekoti ya ebende.

1 Corinthefue 10:13
Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

Jean 10:10
Moyibi ayaka kaka mpo na koyiba, koboma, mpe kobebisa. Kasi ngai nayaki mpo ete bazwa bomoi, mpe bazwa yango ya mingi penza.

1 Thessaloniquefue 5:6
Yango wana, tolala pongi te lokola bato mosusu, kasi tokengela mpe tomibatela malamu.

1 Corinthefue 6:10
miyibi, bato ya lokoso ya mbongo, balangwi masanga, baoyo bafingaka baninga, baoyo babotolaka biloko ya bato, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe. Mpe bato mosusu kati na bino, bozalaka ndenge wana.

Tite 1:7-8
[7] Pamba te, esengeli ete mokengeli ya Lingomba azala na mabe te, mpomokumba ya mosala ya Nzambe ezali likolo na ye. Yango wana, esengeli azala moto ya lofundu te, moto oyo asilikaka noki te, moto oyo amipesa na masanga te, moto oyo aswanaka te, mpe moto oyo alukaka kozwambongo na banzela ya soni te.[8] Kasi esengeli azala moto oyo ayambaka bapaya malamu, moto oyo alingaka makambo ya malamu, moto ya bwanya, moto na sembo, mosantu, mpe oyo ayebi komibatela malamu.

Tite 3:1
Kanisela bango ete esengeli bayokelaka bayangeli mpe bakonzi na bango, batosaka bango, mpe bazala ya kobongama mpo na kosala makambo ya malamu.

Jean 1:2
Na ebandeli Liloba azalaki elongo na Nzambe.

Romefue 13:13
Totambola na bizaleli ya moyi: na lokoso te, na kolangwa masanga te, na kindumba mpe na ekobo te, na koswana mpe na zuwa te.

Galatiefue 5:16
Kasi nalobi na bino boye: botika Molimo atambusa bomoi na bino, na bongo bokotosa te kosala makambo oyo baposa ya nzoto etindaka.

Romefue 13:1-2
[1] Tika ete moto nyonso atosa bakonzi ya leta, pamba te ezali na bokonzi moko te oyo ezangi kowuta na Nzambe, mpe oyo Nzambe azangi kotia.[2] Boye, moto oyo aboyi kotosa bakonzi ya leta, azali nde kotombokela mabongisi oyo Nzambe asila kotia, boye bato oyo basalaka bongo, bamibendelaka nde etumbu mpo na bango moko.

1 Corinthefue 6:9-10
[9] Boyebi te ete, bato oyo basalaka mabe bakokota te na Bokonzi ya Nzambe? Bomikosa te: ezala bato oyo basalaka kindumba, basambeli ya bikeko, basali ekobo, baoyo balula makambo ya soni, baoyo basanganaka na baninga na bango mibali,[10] miyibi, bato ya lokoso ya mbongo, balangwi masanga, baoyo bafingaka baninga, baoyo babotolaka biloko ya bato, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe. Mpe bato mosusu kati na bino, bozalaka ndenge wana.

1 Pierre 5:10
Kasi tango bokosilisa komona pasi mpo na mwa tango moke, Nzambe ya ngolu nyonso, oyo abenga bino na nkembo na ye ya seko kati na Kristo, ye moko akokomisa bino bato ya kokoka, akolendisa bino, akopesa bino makasi, mpe akotelemisa bino ngwi.

Philippesfue 1:6
Ya solo, nazali na elikya ete, moto oyo abandaki mosala ya malamukati na bino, akosilisa yango kino na mokolo ya Yesu Kristo.

Romefue 15:13
Tika ete Nzambe oyo apesaka elikya, atondisa bino na esengo mpe na kimia, na nzela ya kondima, mpo ete botonda na elikya na nguya ya Molimo Mosantu.

Hébreu 12:1
Yango wana, lokola batemwe ebele penza bazingi biso, tobwaka mikumba nyonso mpe masumu oyo ezingi biso bipai na bipai, mpe tokima mbangu na molende nyonso na momekano ya mbangu oyo ezali liboso na biso.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®