A A A A A

Additional: [Death Penalty]


Romefue 6:23
Pamba te, lifuti ya lisumu ezali kufa, kasi likabo ya ofele ya Nzambe ezali bomoi ya seko kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

Sa nga bé yôli'n 25:11
Soki ya solo ngai nasali mabe, to nasali likambo oyo ekoki mpo na komemela ngai etumbu ya liwa, nandimi kokufa. Kasi soki makambo oyo Bayuda oyo bafundeli ngai ezali ya lokuta, moto moko te azali na makoki ya kokaba ngai na maboko na bango. Tika ete Kayisala akata likambo na ngai!

Sa nglô yile 21:8
Kasi mpo na bato oyo babangaka-bangaka na kondima na bango bato bazangi kondima, baoyo basalaka makambo ya soni ndenge na ndenge, baoyo babomaka bato, baoyo basalaka kindumba, baoyo basalaka kindoki, baoyo basambelaka bikeko, mpe bato nyonso ya lokuta, bakobwakama na laki ya moto mpe ya sufulu; yango nde liwa ya mibale.

Romefue 13:1-7
[1] Tika ete moto nyonso atosa bakonzi ya leta, pamba te ezali na bokonzi moko te oyo ezangi kowuta na Nzambe, mpe oyo Nzambe azangi kotia.[2] Boye, moto oyo aboyi kotosa bakonzi ya leta, azali nde kotombokela mabongisi oyo Nzambe asila kotia, boye bato oyo basalaka bongo, bamibendelaka nde etumbu mpo na bango moko.[3] Bazuzi babangisaka te bato oyo batambolaka malamu, kasi babangisaka kaka bato oyo basalaka mabe. Boye, oboyi kobanga mokonzi? Sala malamu mpe akondima yo.[4] Pamba te, mokonzi azali mosali na Nzambe mpo na bolamu na yo. Kasi soki ozali kosala mabe, banga, pamba te asimbaka mopanga na pamba te. Azali mosali na Nzambe, mpo na kolakisa kanda na Nzambe likolo ya baoyo basalaka mabe.[5] Yango wana, ezali na tina mingi kotosa mokonzi, kaka te mpo na kobanga kozwa etumbu, kasi mingi mpo na kosala oyo mitema na biso ezali kosenga biso.[6] Yango wana mpe bofutaka bampako, pamba te bakonzi bazali basali ya Nzambe, oyo bapesa tango na bango nyonso mpo na kokamba.[7] Bopesa na moto na moto oyo ekoki na ye: mpaku, na oyo asengeli kozwa mpako; batike ya biloko, na oyo asengeli kozwa tike ya biloko; botosi, na oyo asengeli kotosama, mpe lokumu, na oyo asengeli kozwa lokumu.

Jean 8:3-11
[3] Balakisi ya Mibeko mpe Bafarizeo bamemelaki ye mwasi moko oyo bakangaki na tango azalaki kosala ekobo, mpe batiaki ye liboso ya bato nyonso.[4] Bongo balobaki na Yesu: —Moteyi, bakangaki mwasi oyo na tango azalaki kosala ekobo.[5] Nzokande, kati na Mibeko, Moyize atindaki biso ete toboma mwasi ya ndenge oyo na mabanga! Bongo yo, olobi nini?[6] Batunaki ye motuna wana na kotiela ye motambo, mpo bazwa likambo ya kofundela ye. Kasi Yesu agunzamaki mpe abandaki kokoma na mabele na mosapi na ye.[7] Lokola bazalaki kaka kotuna-tuna ye, Yesu atelemaki mpe alobaki na bango: —Oyo kati na bino azangi lisumu, abamba ye libanga moto ya liboso.[8] Bongo Yesu agunzamaki lisusu, mpe azongelaki kokoma na mabele.[9] Tango bayokaki bongo, bango nyonso babandaki kokende moko-moko, kobanda na mikolo. Bongo Yesu atikalaki kaka ye moko elongo na mwasi liboso na ye.[10] Bongo Yesu atombolaki motu mpe alobaki na ye: —Mwasi, bato oyo bayaki kofunda yo bazali wapi? Moto ata moko te akateli yo etumbu?[11] Ye azongisaki: —Tata, ata moto moko te! Bongo Yesu alobaki: —Ngai mpe nakokatela yo etumbu te. Kende na yo, kasi kosala lisusu masumu te!]

Matthieu 5:17
Bokanisa te ete ngai naye mpo na kolongola Mibeko to mpe mateya ya baprofeta; naye mpo na kolongola yango te, kasi mpo na kokokisa yango.

Matthieu 5:38-39
[38] —Boyokaki balobaki ete: “Soki moto atoboli liso ya moninga, ye mpe bakotobola oyo ya ye. Soki moto abuki lino ya moninga, ye mpe bakobuka oyo ya ye”.[39] Kasi ngai nalobi na bino: botia tembe te na moto oyo alingi kosala bino mabe; kutu soki moto abeti yo mbata na litama ya mobali, pesa ye mpe oyo mosusu.

Romefue 12:19
Baninga na ngai, boluka kozongisa mabe na mabe bino moko te, kasi botika nzela na kanda na Nzambe ete esala, pamba te ekomama: “Ezali Ngai nde nazongisaka mabe na mabe; Ngai nde nafutaka moto na moto oyo ekoki na ye,” elobi Nkolo Yawe.

Romefue 13:9
Pamba te, mobeko lokola: kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, kolula te mpe nyonso oyo etikali, elobami na mokuse kati na liloba oyo: “Linga moninga na yo lokola yo moko.”

Matthieu 7:5
Moto ya kokosana! Longola liboso mwa eteni ya nzete oyo ezali na liso na yo, bongo okomona malamu mpo na kolongola mwa lititi oyoezali na liso ya ndeko na yo.

Romefue 5:8
Kasi tala ndenge nini Nzambe alakisi biso bolingo na ye: wana tozalaki nanu bato ya masumu, Klisto akufaki mpo na biso.

Luc 23:33
Tango bakomaki na esika oyo babengaka: “Mokwa ya motu”, babakaki Yesu wana, elongo na miyibi: moko na loboko ya mobali mpe mosusu na loboko ya mwasi.

Matthieu 7:1
—Bosambisa te, mpo basambisa bino mpe te.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®