A A A A A

Additional: [Cannibalism]


2 Corinthefue 5:8
Nalobi ete tozali na elikya monene, mpe tozali kosepela kotika nzoto oyo mpo na kokende kovanda elongo na Nkolo.

Luc 16:19-26
[19] —Moto moko ya bomengo azalaki kolata bilamba ya talo mpe ya kitoko, mpe azalaki kosala feti mikolo nyonso.[20] Mobola moko kombo na ye Lazare, azalaki na bapota nzoto mobimba, azalaki kolala na porte na ye.[21] Azalaki kolinga kotonda na ndambo ya biloko oyo ezalaki kokweya na mesa ya moto ya bomengo. Kasi bambwa bazalaki koya kolembola bapota na ye.[22] Mobola akufaki mpe banzelu bamemaki ye pembeni ya Abraham. Moto ya bomengo mpe akufaki, mpe bakundaki ye.[23] Wuta na mboka ya bakufi, epai azalaki koyoka pasi mingi penza, atombolaki miso na likolo, amonaki na mosika penza Abraham, mpe Lazare avandi pembeni na ye.[24] Bongo agangaki: “Tata Abraham, yokela ngai mawa, mpe tinda Lazare mpo ete atia songe ya mosapi na ye na mayi, mpo atangisela ngai na lolemo, pamba te nazali koyoka pasi mingi penza na moto oyo.”[25] Kasi Abraham azongiselaki ye: “Mwana na ngai, kanisa malamu ete biloko na yo tango ozalaki na bomoi, nzokande Lazare azalaki na pasi. Sikʼoyo, ye abondisami awa, kasi yo okomi na pasi.[26] Lisusu, libulu moko ya monene ezali kokabola biso na bino; na ndenge ete moto nyonso oyo alingi kolongwa awa mpo na kokende epai na bino, akokoka te; mpe oyo alingi kokatisa yango longwa kuna mpo na koya awa epai na biso, akokoka mpe te.”

Sa nglô yile 20:11-15
[11] Bongo namonaki Kiti monene ya bokonzi ya pembe. Moto moko avandelaki yango. Likolo mpe nse ekimaki liboso ya elongi na ye, mpe esika ezwamaki te mpo na yango.[12] Bongo namonaki bato bakufa: bato minene mpe bato pamba batelemakiliboso ya Kiti ya bokonzi. Babuku efungwamaki; mpe Buku mosusu efungwamaki, yango nde Buku ya bomoi. Bongo bato basambisaki bato bakufa, moto nyonso na makambo oyo ye asalaki, ndenge ekomamaki na babuku wana.[13] Ebale monene ezongisaki bakufi nyonso oyo bazalaki kati na yango; liwa mpe mboka ya bakufi ezongisaki bakufi oyo bazalaki kati na yango; bongo moto nyonso asambaki na makambo oyo ye asalaki.[14] Liwa mpe mboka ya bakufi ebwakamaki na laki ya moto. Laki yango ya moto yango nde: liwa ya mibale.[15] Mpe moto nyonso oyo kombo na ye ekomamaki te na Buku ya bomoi, babwakaki ye na laki ya moto.

1 Corinthefue 14:34-35
[34] basi basengeli te koloba kati na mayangani, pamba te bazali na ndingisa te ya koloba. Basengeli nde kotosa ndenge Mobeko etindaka.[35] Soki bazali na posa ya koyeba likambo, tika ete batunaka mibali na bango ndako, pamba te ezali soni mpo mwasi koloba kati na mayangani.

Luc 1:37
Pamba te, Nzambe akoki kolemba kosala eloko ata moko te.

Jean 1:1
Na ebandeli Liloba azalaki mpe Liloba azalaki elongo na Nzambe, mpe Liloba azalaki Nzambe.

1 Timothée 2:11-15
[11] Basi, esengeli bayekola kati na kimia mpe na botosi nyonso.[12] Napesi ndingisa te na basi mpo na koteya, to mpe kozala na bokonzi likolo ya mibali; kasi esengeli avanda nyee.[13] Pamba te, Nzambe asalaki liboso Adam, bongo Eve na sima.[14] Mpe, Adam akosamaki te; kasi ezali mwasi moto akosamaki, mpeabukaki Mobeko ya Nzambe.[15] Kasi mwasi akobika na nzela ya kobota bana, soki akobi kotambola kati na kondima, na bolingo, na bosantu, mpe na kozanga makanisi ya lolendo.

1 Timothée 5:3-16
[3] Tosaka basi oyo bakufela mibali, baoyo batikala bango moko.[4] Kasi soki mwasi oyo akufela mobali azali na bana to mpe bankoko, esengeli bayekola kolakisa botosi na makambo ya Nzambe liboso na libota na bango moko. Mpe bazongisela baboti na bango mpe bakoko na bango bolamu oyo basalelaki bango, pamba te yango esepelisaka Nzambe.[5] Mwasi oyo akufela mobali, oyo atikala kaka ye moko, atiaka elikya na ye nyonso na Nzambe, mpe akobaka kobondela butu mpe moi mpe kosenga Nzambe mpo asalisa ye.[6] Kasi mwasi oyo akufela mobali, oyo amipesa kati na bisengo, azali ya kokufa atako azali na bomoi.[7] Pesa mitindo wana na bato, mpo ete moto moko te azala na mabe.[8] Soki moto ayebi kosunga bato na ye te, mpe koleka kutu baoyo ya libota na ye moko, moto ya ndenge wana asiʼabwaka kondima mpe azali moto mabe koleka kutu moto oyo azangi kondima.[9] Mpo ete nkombo ya mwasi oyo akufela mobali ekomama na buku ya basi oyo bakufela mibali, esengeli azala na bambula tuku motoba, azala mwasi oyo abalanaki na mobali moko kaka,[10] mpe azala mwasi oyo ayebana mpo na misala na ye ya malamu: soki abokolaki bana malamu, soki ayambaki bapaya na ndako na ye, soki asukolaki makolo ya basantu, soki asalisaki baoyo bazalaki na minyoko, mpe soki asalaki lolenge nyonso ya misala ya malamu.[11] Kasi mpo na basi oyo bakufela mibali, baoyo bazali naino bilenge, kokoma bango te na buku wana. Pamba te, tango baposa na bango ya nzoto ekomatela komipesa na bango na Kristo, bakoluka na bango kobala.[12] Na bongo bakomema ngambo, awa bakobebisa elaka na bango ya liboso.[13] Lisusu, basiʼbazwa ezalali ya kozala songi-songi mpe kotambola-tambolana bandako ya bato. Mpe kaka goi-goi te, kasi bakoma mpe bato ya biloba-loba, bato oyo bakotaka makambo nyonso, mpe bato oyo balobaka makambo oyo ekoki te.[14] Yango wana, nazali kopesa ntoli na bilenge basi oyo bakufela mibali ete babala lisusu, babota bana, bakamba bandako na bango, mpe bapesa nzela na monguna te mpo na kotanga biso.[15] Pamba te, basusu basiʼbabungi nzela mpo na kolanda satana.[16] Soki mondimi moko ya mwasi to ya mobali azali na basi oyo bakufela mibali na kati ya libota na ye, esengeli asalisa bango mpe atika te ete Lingomba emema mokumba na bango, mpo ete Lingomba ekoka kosalisabasi oyo bakufela mibali, baoyo batikala bango moko.

1 Corinthefue 11:2-16
[2] Nazali kokumisa bino na ndenge bokanisaka ngai na makambo nyonso mpe bobatelaka mateya ndenge nateyaki bino.[3] Nzoka nde, nalingi boyeba ete Klisto azali mokonzi ya mobali nyonso, mobali azali mokonzi ya mwasi, mpe Nzambe azali mokonzi ya Klisto.[4] Mobali nyonso oyo azali kobondela to kosakola moto ya kozipama, azali koyokisa mokonzi na Ye soni.[5] Kasi mwasi nyonso oyo azali kobondela to kosakola moto polele, azali koyokisa mokonzi na ye soni; pamba te azali lokola mwasi oyo bakokola suki.[6] Soki mwasi alati kitambala te, asengeli kokola suki na ye. Kasi soki ezali soni mpo na mwasi kokatisa to kokola suki, eleki malamu ete alata kitambala.[7] Mobali asengeli te kolata kitambala, pamba te azali elilingi mpe lokumu ya Nzambe; kasi mwasi azali lokumu ya mobali.[8] Pamba te, mobali akelama te wuta na mwasi, kasi mwasi nde akelama wuta na mobali.[9] Mobali akelamaki te mpo na mwasi, kasi mwasi nde akelamaki mpo na mobali.[10] Yango wana, mpo na ba-anjelu, mwasi asengeli kozala na elembo ya bokonzi na moto na ye.[11] Nzoka nde, kati na Nkolo, ekoki kosalema te ete mwasi azala soki mobali mobali azali te, to mobali azala soki mwasi azali te.[12] Pamba te, lokola mwasi akelamaki wuta na mobali, mobali mpe abotamaki na mwasi. Kasi nyonso ewutaka na Nzambe.[13] Botala nanu bino moko: ezali penza malamu ete mwasi abondela Nzambe moto polele?[14] Boni, ata ndenge Nzambe asala mokili eteyaka bino te ete ezali soni mpo na mobali kozala na suki milayi?[15] Kasi ezali lokumu mpo na mwasi kozala na suki milayi, pamba te suki epesamela ye lokola kitambala.[16] Soki moto moko alingi kotia tembe mpo na likambo oyo, biso mpe mangomba ya Nzambe tozalaka na ezaleli wana te.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®