A A A A A

Additional: [Broken Heart]


1 Corinthefue 13:7
Bolingo elimbisaka makambo nyonso, bolingo endimaka makambo nyonso, bolingo etiaka elikya na makambo nyonso, bolingo eyikaka mpiko na makambo nyonso.

1 Pierre 5:7
Bobwaka epai na ye makambo nyonso oyo etungisaka bino, Pamba te ye moto abatelaka bino.

2 Corinthefue 5:7
Pamba te, totambolaka na kondima, kasi na miso te.

2 Corinthefue 12:9
Kasi Ye azongiselaki ngai: “Ngolu na ngai ekoki mpo na yo, pamba te nguya na ngai ekokisamaka kati na bolembu.” Yango wana, nakomikumisa na esengo nyonso mpo na bolembu na ngai, mpo ete nguya ya Klisto ezala kati na ngai.

Hébreu 13:5
Bozala na lokoso ya mbongo te, mpe bosepelaka na oyo bozali na yango. Pamba te Nzambe alobaki: nakotika yo te, nakosundola yo te!

Jean 3:16
Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.

Jean 12:40
Nzambe azipa miso na bango akomisa mitema na bango mabanga, mpo ete miso na bango emona te, mpe mitema na bango esosola te, mpo ete babongola mitema te, mpo nabikisa bango te!

Jean 14:1
Tika ete mitema na bino etungisama te. Bondimelaka Nzambe, bondimela mpe ngai.

Jean 14:27
Natikeli bino kimia; napesi bino kimia na ngai; napesi bino yango te ndenge mokili epesaka. Botika mitema na bino emitungisa te mpe bobanga te.

Jean 16:33
Nalobi na bino makambo oyo, mpo ete bozala na kimia kati na ngai. Na mokili oyo, bokonyokwama mingi penza. Kasi boyika mpiko! pamba te, nasiʼnalongi mokili.

Luc 24:38
Yesu atunaki bango: —Mpo na nini bozali kobanga? Mpo na nini bozali na tembe na mitema na bino?

Marc 11:23
Nalobi na bino ya solo, soki moto alobi na ngomba oyo: “Longwa wana mpe mibwaka na kati ya ebale”, mpe atie tembe na motema na ye te, kasi andimi ete makambo oyo alobi ekosalama, yango ekosalama mpo na ye.

Matthieu 5:8
Esengo na bato ya mitema peto, pamba te bakomona Nzambe.

Matthieu 11:28
Boya epai na ngai bino nyonso oyo bolembi mpe bomemi mikumba, bongo ngai nakopesa bino kopema.

Sa nglô yile 21:4
Akopangusa mayi ya miso nyonso ya miso na bango; liwa ekozala lisusute, matanga ekozala te, ata kolela, ata pasi. Pamba te makambo ya liboso esiʼeleki.

Romefue 8:28
Toyebi lisusu malamu ete, makambo nyonso esalamaka mpo na bolamu ya bato oyo balingaka Nzambe, baoyo abenga kolanda mokano na Ye.

Romefue 12:2
Bolanda bizaleli ya tango oyo te, kasi bobongwana na nzela ya makanisi ya sika mpo ete bokoka kososola mokano ya Nzambe: oyo na miso na Ye ezali malamu, esepelisaka Ye mpe ezali ya kokoka.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;[20] pamba te, basombaki bino na talo mingi penza. Yango wana, bopesa Nzambe nkembo na nzoto na bino.

Philippesfue 4:6-7
[6] Bomitungisa na eloko ata moko te, kasi na makambo nyonso, bolakisa baposa na bino epai ya Nzambe, na nzela ya mabondeli, bisengeli, elongo na matondi.[7] Bongo kimia ya Nzambe, oyo eleki bososoli nyonso, ekobatela mitema na bino mpe makanisi na bino kati na Kristo Yesu.

Matthieu 11:28-30
[28] Boya epai na ngai bino nyonso oyo bolembi mpe bomemi mikumba, bongo ngai nakopesa bino kopema.[29] Bozala basali na ngai, mpe boyekola epai na ngai; pamba te nazalimoto ya boboto mpe ya komikitisa; mpe bokozwa kopema na milimo na bino.[30] Pamba te, kosalela ngai ezali pasi te, mpe mokumba na ngai ezali pepele.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®