A A A A A

Additional: [Tattoos]


1 Corinthefue 6:18-20
[18] Yango wana, bokima ekobo. Masumu nyonso mosusu oyo moto akoki kosala ezali libanda ya nzoto na ye, kasi ye oyo asali ekobo, asali lisumu na nzoto na ye moko.[19] Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;[20] pamba te, basombaki bino na talo mingi penza. Yango wana, bopesa Nzambe nkembo na nzoto na bino.

Sa nglô yile 19:16
Kombo moko ezalaki ya kokomama na nzambala na ye mpe na mopende na ye: “Nkolo ya bakolo mpe Mokonzi ya bakonzi.”

1 Corinthefue 10:23-31
[23] “Moto akoki kosala makambo nyonso oyo alingi,” kasi makambo nyonso te nde ezali na litomba. “Moto akoki kosala makambo nyonso oyo alingi,” kasi makambo nyonso te nde elendisaka kondima.[24] Tika ete moko te aluka kaka bolamu na ye moko, kasi aluka mpe bolamu ya bato mosusu.[25] Bolia biloko nyonso oyo etekamaka na zando, mpe bomituna-tuna mituna te, pamba te ekoki kobebisa makanisi.[26] Pamba te, mokili mpe nyonso oyo ezali kati na yango ezali ya Nkolo.[27] Soki moto oyo azali mondimi te abengisi yo mpo na kolia mpe ondimi kokende, lia biloko nyonso oyo bakopesa yo, mpe komituna-tuna mituna te, pamba te ekoki kobebisa makanisi.[28] Kasi soki moto moko alobi na yo: “Babonzaki epai ya banzambe ya bikeko mosuni oyo.” Kolia mosuni yango te, mpo na moto oyo akebisi yo mpe mpo na kobebisa makanisi te.[29] Nazali koloba na tina na makanisi na yo te, kasi na tina na makanisi ya moto wana; pamba te, mpo na nini makanisi ya moto mosusu esambisa bonsomi na ngai?[30] Soki nazongisaka matondi mpo na eloko oyo naliaka, bongo mpo na nini kopamela ngai na tina na eloko oyo ngai nazongisaka matondi epai ya Nzambe?[31] Yango wana, ezala soki bokolia, to bokomela: na nyonso bokosala, bosala yango mpo na lokumu ya Nzambe.

ÉphÈsefue 5:10
Bosala nyonso mpo na kososola makambo oyo esepelisaka Nkolo.

1 Corinthefue 3:16-17
[16] Boni, boyebi te ete bozali Tempelo ya Nzambe mpe ete Molimo ya Nzambe avandaka kati na bino?[17] Soki moto abebisi Tempelo ya Nzambe, Nzambe mpe akoboma ye, pamba te Tempelo na Ye ezali bule, bongo bino bozali nde Tempelo yango.

1 Corinthefue 9:27
Kasi nakonzaka nzoto na ngai mpe nakomisaka yango lokola mowumbu, pamba te nabangaka ete sima ya koteya bato mosusu, ngai moko nazanga mbano.

Romefue 12:1
Bandeko, mpo na bolamu oyo Nzambe atalisi biso, nazali kosenga na bino ete bokaba banzoto na bino epai na Nzambe lokola mbeka ya bomoi, ya bule mpe oyo esepelisaka Nzambe: yango ekozala losambo ya solo mpo na bino.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®