A A A A A

Additional: [Talent]


ÉphÈsefue 2:10
Pamba te, biso tozali bikelamo ya Nzambe, tokelama kati na Kristo Yesu mpo na kosala misala ya malamu, misala oyo Nzambe abongisa liboso penza, mpo biso tosala yango.

Jacques 1:17
bolamu nyonso mpe likabo nyonso ya kitoko ewutaka na Likolo, wuta na Tata ya moi, kati na ye oyo mbongwana ezali te to mpe elilingi ya mbongwana.

1 Corinthefue 12:5-6
[5] Ezali na balotomo ya ndenge na ndenge, kasi Nkolo azali kaka moko.[6] Lolenge ya kosalela Nkolo ezali ndenge na ndenge, kasi Nzambe azali kaka moko, Ye oyo asalaka nyonso kati na bato nyonso.

1 Pierre 4:10-11
[10] Moto na moto esengeli asalela, likabo oyo azwaki wuta na Nzambempo na bolamu ya baninga, lokola kapita malamu ya makabo ndenge na ndengeya Nzambe.[11] Soki moto azali koloba, azala yango lokola moto azali koloba maloba ya Nzambe. Soki moto azali kosalela baninga, asala yango na makasi oyo Nzambe apesaka, mpo ete kati na makambo nyonso, Nzambe akokakozwa lokumu na nzela ya Yesu Kristo. Na ye, nkembo mpe nguya mpo na libela na libela. Amen!

Matthieu 5:14-16
[14] Bino bozali mwinda ya mokili, mboka oyo ezali likolo ya ngomba, yango ekoki kobombama te.[15] Mpe bapelisaka mwinda te mpo na kotia yango na nse ya katini, kasi na likolo ya eloko oyo batiela muinda mpo engengisa bato nyonso oyo bazali na kati ya ndako.[16] Yango wana, mwinda na bino esengeli engenga ndenge wana liboso ya bato, mpo bamona misala na bino ya malamu mpe bakumisa Tata na bino oyo azali na Likolo.

Matthieu 6:1-4
[1] —Bokeba ete bosala bolamu te na miso ya bato, mpo ete bango bamona bino; soki te bokozanga lifuti oyo Tata na bino ya Likolo abomopanga bino.[2] Tango ozali kopesa likabo na mobola, kobeta kelelo te liboso na yo ndenge bato ya lokuta basalaka na bandako ya mayangani mpe na babala-bala, mpo ete bato bakumisa bango. Ya solo nalobi na bino; basiʼbazwi lifuti na bango.[3] Kasi tango yo ozali kopesa eloko na mobola, sala yango na ndenge ete loboko na yo ya mwasi eyeba te likambo loboko ya mobali ezali kosala;[4] mpo ete likabo na yo epesama na sekele; bongo Tata na yo oyo amonaka makambo oyo esalamaka na sekele akopesa yo lifuti.

Romefue 12:3-8
[3] Na nzela ya ngolu oyo epesameli ngai, nazali koloba na moko na moko na bino: makanisi na bino eleka ndelo te ya oyo bozali, kasi bozala na makanisi oyo ekokana, na likabo ya kondima oyo Nzambe apesa na moko na moko na bino.[4] Boye, ndenge tozali na biteni ebele kati na nzoto moko, mpe eteni moko na moko ezali na mosala na yango,[5] ndenge wana mpe, biso oyo tozali ebele, tozali kaka nzoto moko kati na Klisto, mpe eteni moko na moko ezali mpo na biteni misusu.[6] Kolanda ngolu oyo epesameli biso, tozali na makabo ekesena. Boye, tika ete oyo azali na likabo ya kosakola, asalela yango kolanda kondima.[7] Tika ete oyo azali na likabo ya kosala mosala songolo kati na Lingomba, asala yango, oyo azali na likabo ya koteya, ateya,[8] oyo azali na likabo ya kolendisa, alendisa, oyo azali na likabo ya kokaba, akaba na motema moko, oyo azali na likabo ya kokamba, akamba na ndenge esengeli, mpe oyo azali na likabo ya kosalisa bato bakelela, asala yango na esengo.

1 Corinthefue 12:1-11
[1] Bandeko, nakosepela ete bozala na boyebi mpo na makambo oyo etali makabo ya Molimo.[2] Boyebi malamu ete tango bozalaki nanu bapagano, bozalaki komemama mpe kokosama epai ya banzambe ya bikeko oyo elobaka te.[3] Yango wana, nazali koloba na bino ete moto moko te, wana akambami na Molimo ya Nzambe akoki koloba: “Tika ete Yesu alakelama mabe!”, mpe moto moko te akoki koloba: “Yesu azali Nkolo”, soki akambami na Molimo Mosantu te.[4] Ezali na makabo ya ndenge na ndenge, kasi Molimo azali kaka moko.[5] Ezali na balotomo ya ndenge na ndenge, kasi Nkolo azali kaka moko.[6] Lolenge ya kosalela Nkolo ezali ndenge na ndenge, kasi Nzambe azali kaka moko, Ye oyo asalaka nyonso kati na bato nyonso.[7] Nzoka nde, Molimo asalaka na nzela ya moto na moto, mpo na bolamu ya bato nyonso.[8] Epai na moko, Molimo apesi liloba ya bwanya; epai na mosusu, liloba ya boyebi; Molimo moko kaka wana,[9] apesi na mosusu, kondima; na mosusu, likabo ya kobikisa babeli;[10] na mosusu, nguya ya kosala bikamwa; na mosusu, likabo ya kosakola; na mosusu, likabo ya kososola milimo; na mosusu, likabo ya koloba minoko ya ndenge na ndenge; na mosusu, likabo ya kolimbola minoko.[11] Kasi kaka Molimo moko wana nde asalaka misala nyonso wana; mpe akobolaka makabo na Ye na moto na moto, ndenge Ye moko alingi.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®