A A A A A

Additional: [Suicide]


Jean 10:10
Moyibi ayaka kaka mpo na koyiba, koboma, mpe kobebisa. Kasi ngai nayaki mpo ete bazwa bomoi, mpe bazwa yango ya mingi penza.

1 Jean 4:4
Bana na ngai, mpo na bino, bozali ya Nzambe mpe bosiʼbolonga milimoyango, pamba te oyo azali kati na bino azali monene koleka oyo azali kati na mokili.

Marc 16:16
Moto oyo akondima mpe akozwa libatisi akobika, kasi oyo akondima te akozwa etumbu.

Romefue 8:1-2
[1] Yango wana, sikʼoyo, etumbu ezali lisusu te mpo na baoyo bazali kati na Klisto Yesu.[2] Pamba te, kati na Klisto Yesu, mobeko ya Molimo oyo apesaka bomoi, ekangoli ngai na se ya bowumbu ya mobeko ya masumu mpe ya kufa.

Romefue 8:38-39
[38] Pamba te, nazali kondima ete ezala kufa to bomoi, ba-anjelu to milimo mabe, makambo ya mikolo oyo to makambo oyo ekoya, banguya ya ndenge na ndenge,[39] banguya ya likolo to ya se ya mabele, to eloko mosusu oyo Nzambe akela: eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo ya Nzambe, kati na Klisto Yesu, Nkolo na biso.

Matthieu 27:3-4
[3] Yuda oyo atekaki Yesu, tango amonaki ete bakateli Yesu etumbu, ayokaki pasi mingi na motema, mpe akendaki kozongisa mbongo ya bibendentuku misato wana na bakonzi ya banganga-Nzambe mpe na bampaka.[4] Bongo alobaki na bango: —Nasali lisumu mpo nateki moto oyo azangi likambo! Kasi bango bazongisaki: —Etali biso te! Etali yo moko!

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®