A A A A A

Additional: [Self Defence]


Luc 11:21
Soki elombe azali na bibundeli na ye, mpe azali kokengela ndako na ye, biloko na ye nyonso ekozala na kimia.

Sa nga bé yôli'n 12:4
Sima ya kokangisa Piere, atiaki ye na boloko mpe apesaki ye na maboko ya masanga minei ya basoda, mpo ete bakengela ye: lisanga moko na moko ezalaki na basoda minei. Erode azalaki na likanisi ya kosambisa ye liboso ya bato sima ya feti ya Pasika.

Luc 22:52
Mpe alobaki na bakonzi ya banganga-Nzambe, na bakonzi ya bakengeli ya Ndako ya Nzambe, mpe na bampaka oyo bayaki kokanga ye: —Boni, nakomi motomboki mpo boya kokanga ngai na mipanga mpe banzete na maboko?

Luc 10:29-37
[29] Kasi molakisi ya Mibeko alingaki kaka komilongisa, bongo atunaki Yesu: —Nani azali moninga na ngai?[30] Yesu azongisaki: —Moto moko awutaki na Yeruzalem mpe azalaki kokende na Zeriko, kasi na nzela miyibi bakangaki ye, babotolaki ye bilamba na ye, babetaki ye, mpe bakendaki na bango; bongo batikaki ye pene ya liwa.[31] Nganga-Nzambe moko azalaki koleka na nzela wana. Tango amonaki moto yango, akatisaki na ngambo mosusu ya nzela mpe akendaki na ye.[32] Ndenge moko mpe, molevi moko akomaki na esika yango, amonaki ye, akatisaki na ngambo mosusu ya nzela mpe akendaki na ye.[33] Kasi moto moko ya Samariya azalaki na mobembo, akomaki epai ya moto wana azalaki; tango amonaki ye, ayokelaki ye mawa,[34] apusanaki pene-pene na ye, atiaki mafuta mpe vino na bapota na ye, mpe akangaki yango. Sima amatisaki ye likolo ya mpunda na ye, amemaki ye na ndako ya bapaya, mpe asalisaki ye malamu penza.[35] Mokolo oyo elandaki, abimisaki badeni mibale mpe apesaki yango na nkolo ndako ya bapaya, mpe alobaki na ye: “Salisa moto oyo malamu; mbongo nyonso mosusu oyo okobimisa mpo na kosalisa ye, nakozongisela yo yango tango nakozonga!”[36] Bongo Yesu atunaki: —Mpo na yo, nani kati na bango misato amilakisaki ete azali moninga ya moto oyo akweyaki na maboko ya miyibi.[37] Molakisi ya Mibeko azongisaki: —Oyo ayokelaki ye mawa. Bongo Yesu alobaki na ye: —Kende mpe sala bongo!

Luc 22:36
Bongo alobaki na bango: —Kasi sikʼoyo, oyo azali na mbongo akamata yango, ndenge moko mpe mpo na moto oyo azali na sakosi. Moto oyo azangi mopanga ateka elamba na ye mpo na kosomba yango.

Matthieu 5:39
Kasi ngai nalobi na bino: botia tembe te na moto oyo alingi kosala bino mabe; kutu soki moto abeti yo mbata na litama ya mobali, pesa ye mpe oyo mosusu.

Romefue 12:19
Baninga na ngai, boluka kozongisa mabe na mabe bino moko te, kasi botika nzela na kanda na Nzambe ete esala, pamba te ekomama: “Ezali Ngai nde nazongisaka mabe na mabe; Ngai nde nafutaka moto na moto oyo ekoki na ye,” elobi Nkolo Yawe.

Matthieu 5:38-39
[38] —Boyokaki balobaki ete: “Soki moto atoboli liso ya moninga, ye mpe bakotobola oyo ya ye. Soki moto abuki lino ya moninga, ye mpe bakobuka oyo ya ye”.[39] Kasi ngai nalobi na bino: botia tembe te na moto oyo alingi kosala bino mabe; kutu soki moto abeti yo mbata na litama ya mobali, pesa ye mpe oyo mosusu.

Romefue 13:4
Pamba te, mokonzi azali mosali na Nzambe mpo na bolamu na yo. Kasi soki ozali kosala mabe, banga, pamba te asimbaka mopanga na pamba te. Azali mosali na Nzambe, mpo na kolakisa kanda na Nzambe likolo ya baoyo basalaka mabe.

Luc 22:36-38
[36] Bongo alobaki na bango: —Kasi sikʼoyo, oyo azali na mbongo akamata yango, ndenge moko mpe mpo na moto oyo azali na sakosi. Moto oyo azangi mopanga ateka elamba na ye mpo na kosomba yango.[37] Pamba te ekomama: Batiaki ye na molongo ya bato mabe. Mpe nalobi na bino: maloba oyo esengeli kokokisama mpo na ngai: makambo oyo ekomama mpo na ngai, ekokokisama.[38] Bongo bango balobaki na ye: —Nkolo, tozali na mipanga mibale awa! Yesu azongisaki: —Ekoki!

1 Timothée 5:8
Soki moto ayebi kosunga bato na ye te, mpe koleka kutu baoyo ya libota na ye moko, moto ya ndenge wana asiʼabwaka kondima mpe azali moto mabe koleka kutu moto oyo azangi kondima.

Romefue 12:18
Soki ekoki kosalama, wana bozali na makoki, bozala na kimia na bato nyonso.

Matthieu 26:51
Moko na kati ya bato oyo bazalaki na Yesu asembolaki loboko, abimisaki mopanga na ye, abetaki mosali ya mokonzi ya banganga-Nzaambempe akataki ye litoyi.

Jean 18:10
Bongo Simon Piere, oyo azalaki na mopanga, abendaki yango, abetaki mosali ya mokonzi ya banganga-Nzambe, mpe akataki ye litoyi oyo ya mopanzi ya mobali. Mosali yango, kombo na ye: Malkus.

Matthieu 5:9
Esengo na bato oyo balukaka kotia kimia, pamba te bakobenga bango bana ya Nzambe.

Matthieu 26:52-54
[52] Kasi Yesu alobaki na ye: —Zongisa mopanga na yo na esika na yango; pamba te bato nyonsooyo bakamataka mopanga, bakokufa mpe na mopanga.[53] Okanisi ete nakoki kobenga Tata na ngai te, mpe ye akokikotindela ngai na mbala moko te mapinga ya baanzelu koleka zomi namibale?[54] Bongo ndenge nini Makomi ekokokisama, oyo ezali koloba eteesengeli makambo yango esalama bongo?

Matthieu 24:43
Boyeba malamu Sete, soki kolo ya ndako ayebi tango moyibi akoya na butu, akolala pongi te, mpo atika te moyibi akota na ndako na ye.

Jean 18:10-11
[10] Bongo Simon Piere, oyo azalaki na mopanga, abendaki yango, abetaki mosali ya mokonzi ya banganga-Nzambe, mpe akataki ye litoyi oyo ya mopanzi ya mobali. Mosali yango, kombo na ye: Malkus.[11] Kasi Yesu alobaki na Piere: —Zongisa mopanga na yo na esika na yango. Boni, kopo ya bapasi oyo Tata apesi ngai, esengei namela yango te?

Romefue 12:17
Bozongisa mabe na mabe te, boluka tango nyonso kosala makambo malamu na bato nyonso.

Matthieu 26:51-54
[51] Moko na kati ya bato oyo bazalaki na Yesu asembolaki loboko, abimisaki mopanga na ye, abetaki mosali ya mokonzi ya banganga-Nzaambempe akataki ye litoyi.[52] Kasi Yesu alobaki na ye: —Zongisa mopanga na yo na esika na yango; pamba te bato nyonsooyo bakamataka mopanga, bakokufa mpe na mopanga.[53] Okanisi ete nakoki kobenga Tata na ngai te, mpe ye akokikotindela ngai na mbala moko te mapinga ya baanzelu koleka zomi namibale?[54] Bongo ndenge nini Makomi ekokokisama, oyo ezali koloba eteesengeli makambo yango esalama bongo?

Matthieu 5:38-44
[38] —Boyokaki balobaki ete: “Soki moto atoboli liso ya moninga, ye mpe bakotobola oyo ya ye. Soki moto abuki lino ya moninga, ye mpe bakobuka oyo ya ye”.[39] Kasi ngai nalobi na bino: botia tembe te na moto oyo alingi kosala bino mabe; kutu soki moto abeti yo mbata na litama ya mobali, pesa ye mpe oyo mosusu.[40] Soki moto alingi kofunda yo mpe kozwa simisi na yo, pesa ye mpe kazaka na yo.[41] Soki moto atindi yo na makasi otambola kilometele moko, yotambola na ye bakilometele mibale.[42] Pesa na moto asengi yo, mpe koboya te kodefisa moto oyo alingi kodefa epai na yo.[43] Bayokaki balobaki ete: “linga moninga na yo mpe yina monguna na yo”.[44] Kasi ngai nalobi na bino: bolinga banguna na bino mpe bosambela mpo na baoyo banyokolaka bino!

Romefue 12:18-21
[18] Soki ekoki kosalama, wana bozali na makoki, bozala na kimia na bato nyonso.[19] Baninga na ngai, boluka kozongisa mabe na mabe bino moko te, kasi botika nzela na kanda na Nzambe ete esala, pamba te ekomama: “Ezali Ngai nde nazongisaka mabe na mabe; Ngai nde nafutaka moto na moto oyo ekoki na ye,” elobi Nkolo Yawe.[20] Nzoka nde: “soki monguna na yo azali na nzala, pesa ye bilei, soki azali na posa ya mayi, pesa ye mayi ya komela. Pamba te, soki osali bongo, ezali lokola ozali kotia makala ya moto na moto na ye.”[21] Kotika te ete mabe elonga na yo, kasi luka kolonga mabe na nzela ya kosala malamu.

Luc 22:50
Bongo moko na kati na bango abetaki mosali ya mokonzi ya banganga-Nzambe mpe akataki ye litoyi ya mobali.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®