A A A A A

Additional: [Science]


1 Timothée 6:20
Ee Timote, batela malamu oyo bapesa yo. Boya masolo yapamba-pamba na oyo etelemelaka makambo ya kosambela, mpe tembe ya oyo babengaka na lokuta, ete ezali “Boyebi”,

Luc 11:52
Mawa na bino Balakisi ya Mibeko! Pamba te, bolongola fungola ya boyebi. Bino moko bokotaka te, mpe bokangisaka nzela na baoyo balingaka kokota!

Romefue 2:20
molakisi ya bazoba, moteyi ya bana mike, mpo ozwaka boyebi nyonso mpe bosolo kati na Mobeko.

Sa nglô yile 11:15-18
[15] Bongo anzelu ya sambo abetaki kelelo; mingongo ya makasi eyokanaki na Likolo, mpe ezalaki koloba: —Bokonzi ya mokili ekomi Bokonzi ya Nkolo na biso mpe ya Kristona ye. Ye akozala na bokonzi mikolo nyonso libela na libela.[16] Bongo bampaka ntuku mibale na minei oyo bavandaki na bakiti ya bokonzi liboso ya Nzambe, batiaki bilongi na nse mpe basambelaki Nzambe.[17] Bazalaki koloba: Nkolo Nzambe na nguya nyonso, oyo ozalaki mpe ozali, totondi yo, mpo osaleli nguya na yo ya monene, mpe obandi bokonzi na yo.[18] Bikolo etombokaki; mpe kanda na yo ezali koya. Tango ekoki mpo osambisa bato bakufa, mpe mpo na kopesa lifuti na bawumbu na yo baprofeta, mpe na basantu, mpe na baoyo nyonso batosaka kombo na yo, bato pamba mpe bato minene mpe mpo na koboma bato oyo babebisaka mokili.

Colossesfue 1:15-16
[15] Ye azali elilingi ya Nzambe oyo amonanaka te, Abotami liboso ya oyo nyonso Nzambe akela.[16] Pamba te, biloko nyonso ekelama na nzela na ye: biloko oyo ezali na likolo mpe oyo ezali na nse, biloko oyo emonanaka, na oyo emonanaka te, ata bokonzi mpe lokumu, bakonzi mpe banguya; biloko nyonso ekelama na nzela na ye mpe mpo na ye.

Sa nglô yile 1:5
mpe wuta na Yesu Kristo, temwe ya solo, Mwana ya liboso oyo asekwaki wutana bakufi, mpe Mokonzi ya bakonzi ya mokili. Na ye oyo alingaka biso mpe akangolaki biso na masumu na biso na nzela yamakila na ye,

Sa nglô yile 5:6
Bongo namonaki, Mwana meme moko atelemaki na kati ya kati ya Kiti ya bokonzi, bikelamo minei ya bomoi mpe bampaka bazingaki ye. Mwana meme yango azalaki komonana lokola nde babomaki ye, azalaki na maseke sambo mpe miso sambo, oyo ezali Milimo sambo ya Nzambe, oyo batindama na mokili mobimba.

Sa nglô yile 13:14
Bongo ekosaki baoyo bavandaka na mabele na nzela ya makamwisi oyo bapesaki ye ndingisa ya kosala na miso ya nyama ya liboso. Nyama ya mibale etindaki baoyo bavandaka na mokili ete basala elilingi mpo na lokumu ya nyama oyo bazokisaki na mopanga mpe ezongaki na bomoi.

Sa nglô yile 17:18
Bongo mwasi oyo omonaki, ezali vile monene oyo ezali na bokonzi likolo ya bakonzi minene ya mokili.

Jude 1:9
Kasi ata Misiele, mokonzi ya baanzelu, tango atiaki tembe na zabolo mpo na oyo etali nzoto ya Moyize, amekaki te kobimisa maloba ya kofinga mpo na zabolo; kasi alobaki kaka: Tika Nkolo apamela yo!

Colossesfue 1:15
Ye azali elilingi ya Nzambe oyo amonanaka te, Abotami liboso ya oyo nyonso Nzambe akela.

1 Thessaloniquefue 4:16
Pamba te, tango motindo ekopesama na mongongo makasi, mongongo ya mokonzi ya baanzelu ekoyokana, mpe kelelo ya Nzambe ekobeta, Nkolo ye moko akokita wuta na Likolo; bongo bato oyo bakufa kati na Kristobakosekwa bato ya liboso.

Sa nglô yile 3:14
—Komela anzelu ya lingomba oyo ezali na Lawodiseya: “ Moto oyo azali ‘Amen’, oyo azali temwe ya sembo mpe ya solo, oyo azali mokonzi ya biloko nyonso oyo Nzambe asala, alobi boye:

Jean 1:18
Moto moko naino amona Nzambe te; kasi Mwana se moko kaka, ye oyo azali pembeni ya Tata, ye moto alakisa ye.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®