A A A A A

Additional: [Sadness]


Matthieu 5:4
Esengo na baoyo bazali kolela, pamba te bakobondisa bango!

Matthieu 11:28
Boya epai na ngai bino nyonso oyo bolembi mpe bomemi mikumba, bongo ngai nakopesa bino kopema.

1 Pierre 5:7
Bobwaka epai na ye makambo nyonso oyo etungisaka bino, Pamba te ye moto abatelaka bino.

1 Corinthefue 10:13
Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

1 Pierre 5:6-7
[6] Yango wana, bomikitisa na nse ya loboko ya nguya, oyo ya Nzambe, mpo akoka kotombola bino na tango oyo ekoki.[7] Bobwaka epai na ye makambo nyonso oyo etungisaka bino, Pamba te ye moto abatelaka bino.

Romefue 12:2
Bolanda bizaleli ya tango oyo te, kasi bobongwana na nzela ya makanisi ya sika mpo ete bokoka kososola mokano ya Nzambe: oyo na miso na Ye ezali malamu, esepelisaka Ye mpe ezali ya kokoka.

Sa nglô yile 21:3-4
[3] Nayokaki mongongo moko ya monene ebimaki wuta na Kiti ya bokonzi, mpe elobaki: Botala, Ndako ya Nzambe ezali elongo na bato! Nzambe akovanda na bango elongo, bakozala bato na ye, mpe Nzambe ye moko akozala na bango elongo mpe akozala Nzambe na bango.[4] Akopangusa mayi ya miso nyonso ya miso na bango; liwa ekozala lisusute, matanga ekozala te, ata kolela, ata pasi. Pamba te makambo ya liboso esiʼeleki.

Romefue 12:15
Bosepela elongo na bato oyo bazali kosepela, mpe bolela elongo na bango bazali kolela.

Sa nglô yile 7:16-17
[16] Bakoyoka lisusu nzala te mpe bakozala lisusu na posa ya mayi te; bakoyoka lisusu pasi ya moi te, to mpe ya molunge te.[17] Mpo Mwana-meme oyo azali na kati-kati ya Kiti ya bokonzi akobatela bango. Akomema bango na bisika oyo mayi ya bomoi ebimaka. Bongo Nzambe akopangusa mayi nyonso ya miso na bango.

ÉphÈsefue 4:30
Boyokisa Molimo Mosantu ya Nzambe mawa te, na nzela na ye nde batiaki bino elembo, mpo na mokolo ya kokangolama.

2 Corinthefue 7:10
Pamba te, koyoka mawa na mokano ya Nzambe esalaka ete moto abongola bizaleli, mpe kobongola bizaleli ememaka na lobiko, bongo tina ya komona pasi na motema ezali te. Kasi mawa oyo ewuti na mokili ememaka na kufa.

Matthieu 27:46
Pene-Pene na ngonga ya misato, Yesu agangaki na mongongo makasi: —Eli, Eli, lama sabakatani? Elingi koloba: Nzambe na ngai, Nzambena ngai, Nzambe na ngai, mpo na nini otiki ngai?

1 Pierre 1:6-7
[6] Yango nde epesaka bino esengo, atako sikʼoyo esengeli boyoka mawa mpo na mwa tango moke, mpo na bapasi ya ndenge na ndenge oyo bozali kokutana na yango.[7] Bapasi yango ezali koya mpo ete kondima na bino ekoka komonana ete ezali kondima ya solo, mpe ekoka kopesa bino masanzoli, nkembo mpe lokumu tango Yesu Kristo akokomonana. Pamba te, kondima na bino eleki wolo na motuya—wolo oyo ebebaka tango bamekaka yango na moto.

Philippesfue 4:7
Bongo kimia ya Nzambe, oyo eleki bososoli nyonso, ekobatela mitema na bino mpe makanisi na bino kati na Kristo Yesu.

Romefue 8:18
Nakanisi ete bapasi ya tango oyo ekokani te na motuya ya nkembo oyo ekomonana kati na biso.

Hébreu 10:24-25
[24] Tokengelana moko na moko na kosalisana biso na biso mpo na kolakisa bolingo mpe kosala misala ya malamu.[25] Tokima mayangani na biso te ndenge bato mosusu bameseni kosala, kasi tolendisana moko na moko, awa bomoni ete Mokolo ya Nkolo ezali kopusana.

2 Corinthefue 1:3-4
[3] Lokumu epai na Nzambe, Tata na Nkolo na biso Yesu Klisto, Tata oyo ayokelaka bato mawa mpe Nzambe oyo abondisaka bato na makambo nyonso.[4] Abondisaka biso na bapasi nyonso mpo ete biso mpe tokoka kobondisa baoyo bazali kati na bapasi, na nzela ya kobondisama oyo biso mpe tozwaki epai na Ye.

Matthieu 22:36-40
[36] —Moteyi, Mobeko nini eleki monene na kati ya Mibeko nyonso?[37] Yesu azongiselaki ye: —Linga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, na elimo na yo mobimba, mpe na makanisi na yo nyonso![38] Oyo nde mobeko ya liboso mpe oyo eleki monene.[39] Mobeko ya mibale, oyo ekokani na yango, yangʼoyo: Linga moninga na yo lokola omilingaka yo moko.[40] Mibeko nyonso mpe mateya ya baprofeta ezali na kati ya mibeko oyo mibale!

Jean 10:10
Moyibi ayaka kaka mpo na koyiba, koboma, mpe kobebisa. Kasi ngai nayaki mpo ete bazwa bomoi, mpe bazwa yango ya mingi penza.

Sa nglô yile 21:4
Akopangusa mayi ya miso nyonso ya miso na bango; liwa ekozala lisusute, matanga ekozala te, ata kolela, ata pasi. Pamba te makambo ya liboso esiʼeleki.

Hébreu 13:5
Bozala na lokoso ya mbongo te, mpe bosepelaka na oyo bozali na yango. Pamba te Nzambe alobaki: nakotika yo te, nakosundola yo te!

Philippesfue 4:6-7
[6] Bomitungisa na eloko ata moko te, kasi na makambo nyonso, bolakisa baposa na bino epai ya Nzambe, na nzela ya mabondeli, bisengeli, elongo na matondi.[7] Bongo kimia ya Nzambe, oyo eleki bososoli nyonso, ekobatela mitema na bino mpe makanisi na bino kati na Kristo Yesu.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®