A A A A A

Additional: [Revival]


Jacques 4:8
Boya pene-pene na Nzambe, mpe ye akoya pene-pene na bino. Bino bato ya masumu, bosukola maboko na bino. Bino bato ya mitema mibale, bopetola mitema na bino!

Sa nga bé yôli'n 2:17-18
[17] Na mikolo ya suka, elobaki Nzambe, nakosopa Molimo na ngai na bato nyonso. Bana na bino, ezala ya mibali to ya basi bakosakola, bilenge na bino bakozwa bimoniseli mpe mibange na bino bakolota bandoto.[18] Solo, na mikolo wana, nakosopa Molimo na ngai ezala na basali na ngai ya mibali to ya basi, boye bakosakola.

2 Timothée 4:3-4
[3] Pamba te tango ezali koya, oyo bato bakolinga te koyoka mateya ya solo, kasi bakolanda baposa na bango ya nzoto, mpe bakomilukelabango moko bateyi, oyo bakoteya bango makambo oyo matoyi na bango ekozala na mokusa mpo na koyoka.[4] Bakoboya koyoka mateya ya solo mpe bakomipesa mingi mpo nakoyoka masapo.

ÉphÈsefue 5:14
Pamba te, ezali pole nde emonisaka makambo nyonso polele. Yango wana elobama: “Lamuka yo moto olali pongi, sekwa kati na bakufi mpe Kristo akongengisa moi na ye likolo na yo!”

Matthieu 6:33
Boluka liboso Bokonzi ya Nzambe mpe bosembo na ye, bongo biloko wana nyonso bakobakisela bino yango.

Sa nga bé yôli'n 2:38
Piere azongiselaki bango: —Bobongola mitema mpe moko na moko kati na bino azwa libatisi na Kombo ya Yesu Klisto mpo ete masumu na bino elimbisama. Bongo, bokozwa likabo ya Molimo Mosantu.

Sa nga bé yôli'n 3:19-21
[19] Yango wana, bobongola mitema mpe bozonga epai na Nzambe mpo ete masumu na bino elimbisama.[20] Boye, Nkolo akopesa bino tango ya kopema mpe akotindela bino Klisto, ye nde Yesu, oyo apona mpo na bino.[21] Asengeli kotikala kuna na likolo kino tango Nzambe akobongisa biloko nyonso, ndenge alaka yango wuta kala na nzela ya babulami na ye, basakoli.

Luc 15:7
Nalobi na bino, esengo ekozala mpe bongo na likolo mpo na moto moko oyo abongoli motema, koleka oyo ya bato na sembo ntuku libwa na libwa oyo bazali na posa ya kobongola motema te.

Marc 1:15
Azalaki koloba: —Tango esiʼekoki; Bokonzi ya Nzambe ekomi pene-pene! Bobongola mitema mpe bondima Sango Malamu.

Matthieu 3:6
Bazalaki koyambola masumu na bango, bongo Jean azalaki kobatisa bango na mayi ya Yordani.

Matthieu 11:20-24
[20] Bongo Yesu abandaki kopamela bavile epai ye asalaki makamwisi mingi; pamba te, bato yango babongolaki mitema na bango te.[21] —Mawa na yo Korazini! Mawa na yo Betsaida! Pamba te, soki makamwisi oyo esalamaki kati na bino, esalamaka na Tire mpe Sidon, mbele banda kala, bato ya bavile wana balingaki kobongola mitema, mpe kolakisa yango na kolata saki mpe komipakola putulu.[22] Yango wana nalobi na bino, na mokolo ya kosambisama, etumbu na bino ekoleka oyo ya Tire mpe Sidon.[23] Bongo yo Kapenawumi, okanisi ete bokotombola yo kino na likolo? Te! Bakokitisa yo kino na mboka ya bakufi. Pamba te, soki makamwisi oyoesalamaki kati na yo, esalamaka na Sodomo, mbele vile wana ezali kowumela kino lelo oyo.[24] Yango wana nalobi na bino, na mokolo ya kosambisama, etumbu na yo ekoleka oyo ya Sodomo!

1 Pierre 4:17
Pamba te, tango ekoki mpo ete kosambisama ebanda: mpe ekobanda na libota ya Nzambe; mpe soki yango ebandi na biso, bongo yango ekosuka ndenge nini mpo na bato oyo bazali koboya kotosa Sango Malamu ya Nzambe?

1 Pierre 5:10
Kasi tango bokosilisa komona pasi mpo na mwa tango moke, Nzambe ya ngolu nyonso, oyo abenga bino na nkembo na ye ya seko kati na Kristo, ye moko akokomisa bino bato ya kokoka, akolendisa bino, akopesa bino makasi, mpe akotelemisa bino ngwi.

ÉphÈsefue 1:18
Nabondelaka mpe mpo ete mayele na bino engengisama, mpo bokoka koyeba elikya oyo ezali kati na ebiangeli na ye, mpe monene ya nkembo ya bomengo na ye oyo ezali kati na basantu;

Romefue 6:4
Bakundaki biso elongo na ye na nzela ya libatisi kati na kufa na ye, mpo ete lokola Klisto asekwaki kati na bakufi na nzela ya nkembo ya Tata, biso mpe totambola na bomoi ya sika.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®