A A A A A

Additional: [Police Officers]


2 Timothée 1:7
Pamba te, Molimo oyo Nzambe apesaki biso ekomisaka biso bato ya kobanga te; kasi Molimo oyo etondisaka biso na nguya, na bolingo, mpe na koyeba komibatela.

Jean 15:13
Moto moko te azali na bolingo monene koleka moto oyo akabi bomoi na ye mpo na baninga na ye.

Luc 1:79
mpo na kongengisa baoyo bavandi na molili mpe na butu na liwa, mpe mpo na kotambolisa makolo na biso na nzela ya kimia.

Luc 10:19
Boyoka: napesaki bino bokonzi ya konyata banyoka, bankoto mpe bokonzi likolo ya nguya nyonso ya monguna; mpe eloko ata moko te ekokoka kosala bino mabe.

Luc 5:9
Pamba te, somo monene ekangaki ye na baninga na ye nyonso, mpo na komona talo ya bambisi oyo bazwaki.

Tite 3:1-2
[1] Kanisela bango ete esengeli bayokelaka bayangeli mpe bakonzi na bango, batosaka bango, mpe bazala ya kobongama mpo na kosala makambo ya malamu.[2] Yebisa bango ete bafingaka bato te, kasi bazala bato ya kimiampe ya boboto, mpe balakisaka tango nyonso ezaleli ya malamu epai ya bato nyonso.

1 Pierre 2:13-17
[13] Mpo na bolingo ya Nkolo, botosa bokonzi nyonso oyo etiami kati na bato: ezala mokonzi monene, ye oyo azali na bokonzi likolo ya bato nyonso,[14] to na baguvelenele, baoyo ye atinda mpo na kopesa etumbu na bato oyo basalaka mabe, mpe mpo na kokumisa baoyo basalaka malamu.[15] Pamba te yango ezali mokano ya Nzambe, ete na nzela ya kosala malamu, bokoka kokanga minoko ya bato oyo bayebi eloko te mpe bazangi mayele.[16] Bozala bato ya bonsomi, kasi bosalela bonsomi yango te lokola elamba mpo na kobomba mabe na bino; Kasi bozala bawumbu ya Nzambe.[17] Botosaka bato nyonso; bolingaka bandeko nyonso; “bobangaka Nzambe, mpe botosaka mokonzi monene!”

Romefue 13:1-14
[1] Tika ete moto nyonso atosa bakonzi ya leta, pamba te ezali na bokonzi moko te oyo ezangi kowuta na Nzambe, mpe oyo Nzambe azangi kotia.[2] Boye, moto oyo aboyi kotosa bakonzi ya leta, azali nde kotombokela mabongisi oyo Nzambe asila kotia, boye bato oyo basalaka bongo, bamibendelaka nde etumbu mpo na bango moko.[3] Bazuzi babangisaka te bato oyo batambolaka malamu, kasi babangisaka kaka bato oyo basalaka mabe. Boye, oboyi kobanga mokonzi? Sala malamu mpe akondima yo.[4] Pamba te, mokonzi azali mosali na Nzambe mpo na bolamu na yo. Kasi soki ozali kosala mabe, banga, pamba te asimbaka mopanga na pamba te. Azali mosali na Nzambe, mpo na kolakisa kanda na Nzambe likolo ya baoyo basalaka mabe.[5] Yango wana, ezali na tina mingi kotosa mokonzi, kaka te mpo na kobanga kozwa etumbu, kasi mingi mpo na kosala oyo mitema na biso ezali kosenga biso.[6] Yango wana mpe bofutaka bampako, pamba te bakonzi bazali basali ya Nzambe, oyo bapesa tango na bango nyonso mpo na kokamba.[7] Bopesa na moto na moto oyo ekoki na ye: mpaku, na oyo asengeli kozwa mpako; batike ya biloko, na oyo asengeli kozwa tike ya biloko; botosi, na oyo asengeli kotosama, mpe lokumu, na oyo asengeli kozwa lokumu.[8] Bozala na niongo ya moto te, kaka niongo ya kolingana bino na bino, pamba te, moto oyo alingaka bato, akokisi makambo nyonso oyo Mobeko esengaka.[9] Pamba te, mobeko lokola: kosala ekobo te, koboma te, koyiba te, kolula te mpe nyonso oyo etikali, elobami na mokuse kati na liloba oyo: “Linga moninga na yo lokola yo moko.”[10] Moto oyo azali na bolingo, asalaka moninga na ye mabe te. Yango wana, kolinga moninga ezali kokokisa Mobeko.[11] Lokola boyebi malamu soki tokomi tango nini: ezali tango ya kolamuka na pongi; pamba te, lelo, lobiko ekomi pene na biso koleka tango oyo tondimaki.[12] Butu esili kowumela mpe tongo elingi kotana. Yango wana, tobwaka misala ya molili mpe tolata bibundeli ya pole.[13] Totambola na bizaleli ya moyi: na lokoso te, na kolangwa masanga te, na kindumba mpe na ekobo te, na koswana mpe na zuwa te.[14] Kasi bolata Nkolo Yesu Klisto, mpe bokokisa te baposa ya nzoto oyo ezali kotungisa biso.

Luc 11:21
Soki elombe azali na bibundeli na ye, mpe azali kokengela ndako na ye, biloko na ye nyonso ekozala na kimia.

Matthieu 5:9
Esengo na bato oyo balukaka kotia kimia, pamba te bakobenga bango bana ya Nzambe.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®