A A A A A

Additional: [Helping the Poor]


Galatiefue 2:10
Basengaki biso kaka ete, tokanisaka kosunga babola. Mpe nasalaki nyonso mpo na kokokisa mokumba yango.

Matthieu 19:21
Yesu alobaki na ye: —Soki olingi kozala moto ya kokoka, kende, teka biloko na yo, mpe pesa na babola, bongo okozwa bomengo na Likolo. Sima yaka, mpe landa ngai!

Luc 12:33-34
[33] Boteka biloko oyo bozali na yango mpe bopesa mbongo oyo bokozwa na babola. Bomisalela basakosi ya mbongo oyo ebebaka te, bomengo oyo esilaka te kuna na Likolo, epai moyibi akoki koyiba te, mpe epai bampese bakoki kobebisa yango te.[34] Pamba te, epai bomengo na yo ezali, motema na yo mpe ekozala kuna!

Luc 14:12-14
[12] Bongo Yesu alobaki na moto oyo abengisaki ye: —Soki obengi moto aya kolia epai na yo na midi to na pokwa, kobenga baninga na yo te, to mpe bandeko na yo te, to mpe baboti na yo te, to mpe bato ya mbongo oyo bazalaka na yo pene-pene te. Soki te, bango mpe bakobengisa yo mokolo mosusu, mpe bakozongisela yo bolamu nyonso oyo osalaki mpo na bango.[13] Nzokande soki osali feti, bengisa: babola, bato bakufa miso, bato bakufa makolo to maboko, mpe bato oyo batambolaka tengu-tengu.[14] Soki osali bongo, okotonda na esengo monene pamba te bango bazali na makoki te ya kozongisela yo bolamu oyo osalelaki bango. Bongo Nzambe akofuta yo na mokolo oyo bato na sembo bakosekwa!

Luc 6:20-21
[20] Bongo atalaki bayekoli na ye mpe alobaki: —Esengo na bino baoyo bozali babola, pamba te Bokonzi ya Nzambe ezali ya bino![21] Esengo na bino baoyo bozali na nzala sikʼoyo, pamba te, bokotonda. Esengo na bino baoyo bozali kolela sikʼoyo, pamba te bokoseka.

2 Corinthefue 8:9
Pamba te, boyebi ngolu ya Nkolo na biso Yesu Klisto: Ye oyo azalaki mozwi, andimaki kozala lokola mobola mpo na bino, mpo ete na nzela ya bobola na Ye, bino bokoma bazwi.

Jacques 2:5
Bandeko balingami boyoka: boni, Nzambe apona te bato oyo bazali ya kokelela na mokili mpo ete bakoma bato ya bomengo kati na kondima, mpe bazwa Bokonzi oyo alaka epai ya baoyo balingaka ye?

Marc 14:7
Pamba te, babola bakozala na bino tango nyonso, mpe bokoki kosalela bango makambo ya malamu tango nyonso oyo bokolinga; kasi ngai, bokozala na ngai tango nyonso te.

Luc 6:38
Bopesa, mpe bakopesa bino: bakotia na basaki na bino biloko oyo ekoki penza, oyo bafini malamu, baningisi malamu, mpe oyo ebandi kosopana; pamba te bakozongisela bino, kaka ndenge bino mpe bopesaka baninga.

Matthieu 5:42
Pesa na moto asengi yo, mpe koboya te kodefisa moto oyo alingi kodefa epai na yo.

Jacques 1:27
Kosambela ya peto mpe oyo ezangi bosoto na miso ya Nzambe tatana biso yangʼoyo: kosalisa bana oyo bakufela baboti mpe basi oyobakufela mibali, kati na bapasi na bango, mpe komibatela peto na makambo ya mokili.

1 Jean 3:17
Soki moto azali na biloko ya mokili oyo, mpe amoni ndeko na ye azali na posa ya eloko, kasi ayokeli ye mawa te, ndenge nini bolingo ya Nzambe ekoki kozala kati na ye?

Matthieu 25:31-46
[31] —Tango Mwana ya moto akoya kati na nkembo na ye, elongo na baanzelu nyonso, akovanda na Kiti na ye ya nkembo.[32] Bato nyonso ya mokili bakosangana liboso na ye. Akokabola bangondenge mobokoli akabolaka bameme na bantaba;[33] akotia bameme na loboko na ye ya mobali, mpe bantaba na loboko na ye ya mwasi.[34] Bongo mokonzi akoloba na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mobali: “Boya, bino bato Tata na ngai apambola, bozwa Bokonzi oyo babongisela bino, banda mokili esalama.[35] Pamba te, nanyokwamaki na nzala, mpe bopesaki ngai biloko ya kolia; nazalaki na posa ya mayi, mpe bopesaki ngai mayi ya komela; nazalaki mopaya, mpe boyambaki ngai;[36] nazangaki bilamba ya kolata, mpe bopesaki ngai; nazalaki malade, mpe boyaki kotala ngai; nakotaki na boloko, mpe boyaki kotala ngai!”[37] Bongo bato na sembo bakozongisela ye: “Nkolo, tango nini tomonaki yo ozalaki na nzala, mpe topesaki yo biloko ya kolia? To ozalaki na posa ya mayi, mpe topesaki yo mayi ya komela?[38] Tango nini tomonaki yo ozalaki mopaya mpe toyambaki yo, to ozangaki bilamba, mpe tolatisaki yo?[39] Tango nini tomonaki yo ozalaki na maladi to na boloko, mpe toyakikotala yo?”[40] Kasi Mokonzi akozongisela bango: “Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalaki yango ata na motomoko na kati ya bandeko na ngai oyo ya mike, boyeba ete bosalaki yango na ngai.”[41] Bongo akoloba na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mwasi: “Bolongwa na miso na ngai, bino bato bolakelama mabe. Bokende na moto oyo ekufaka te, oyo ebongisama mpo na zabolo mpe mpo na baanzelu na ye.[42] Pamba te, nazalaki na nzala, kasi bopesaki ngai biloko ya kolia te; nazalaki na posa ya mayi, kasi bopesaki ngai mayi ya komela te;[43] nazalaki mopaya, kasi boyambaki ngai te; nazangaki bilamba, kasi bolatisaki ngai te; nazalaki maladi mpe nakotaki boloko, kasi boyaki kotala ngai te!”[44] Bongo, bango bakozongisela ye: “Nkolo, tango nini tomonaki yo ozalaki konyokwama na nzala, to na posa ya mayi, to ozalaki mopaya, to ozangaki bilamba, to ozalaki maladi mpe okotaki boloko, bongo tosalisaki yo te?”[45] Bongo ye akozongisela bango: “Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalaki yango te ata na moto moko na kati ya bato oyo ya mike, boyeba ete bosalaki yango te epai na ngai.”[46] Bongo bakozwa etumbu ya seko, kasi bato sembo bakozwa bomoi ya seko.

Sa nga bé yôli'n 20:35
Na misala nyonso oyo nazalaki kosala, nazalaki kotalisa bino ete, ezali na nzela ya mosala ya makasi ya lolenge wana nde tokoki kosunga bato bakelela, wana tozali kokanisa Maloba oyo ye moko Nkolo Yesu aloba: “Esengo ya kokaba eleki esengo ya kozwa!”

Luc 3:11
Jean azongisaki: —Moto oyo azali na kazaka mibale, apesa moko na oyo azangi yango. Moto oyo azali na biloko ya kolia asala mpe ndenge moko.

ÉphÈsefue 4:28
Moto oyo azalaki koyiba, atika koyiba; kasi esengeli asala, asala na maboko na ye moko mosala oyo ezali malamu, mpo ete azala na eloko oyo akoki kopesa na moto oyo azali kokelela.

1 Jean 3:17-18
[17] Soki moto azali na biloko ya mokili oyo, mpe amoni ndeko na ye azali na posa ya eloko, kasi ayokeli ye mawa te, ndenge nini bolingo ya Nzambe ekoki kozala kati na ye?[18] Bana na ngai, tolingana kaka na maloba te, to mpe na lolemo te, kasi na misala mpe na solo.

Matthieu 25:40
Kasi Mokonzi akozongisela bango: “Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalaki yango ata na motomoko na kati ya bandeko na ngai oyo ya mike, boyeba ete bosalaki yango na ngai.”

Galatiefue 6:2
Bosalisana bino na bino mpo na komemana mikumba. Na ndenge wana, bokokokisa mobeko ya Klisto.

Hébreu 13:16
Bobosanaka te kosala makambo ya malamu mpe kosalisa bato mosusu, Pamba te yango ezali makabo oyo esepelisaka Nzambe.

Romefue 12:13
—mpo na baposa ya babulami, bosalisaka bango mpe boyambaka bapaya malamu na bandako na bino.

Luc 3:10-11
[10] Ebela ya bato batunaki ye: —Esengeli tosala nini?[11] Jean azongisaki: —Moto oyo azali na kazaka mibale, apesa moko na oyo azangi yango. Moto oyo azali na biloko ya kolia asala mpe ndenge moko.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®